Dyma gwrs hyfforddi ac asesu integredig undydd, a rhoddir tystysgrif cymhwysedd ar ôl cwblhau'r cwrs. 

Mae Slyri a Thail Fferm yn bwysig iawn i unrhyw fusnes fferm, gan eu bod yn rhoi maethynnau y mae mawr eu hangen pan fyddant yn cael eu gwasgaru ar y tir. Ond drwy wneud hyn mae risg fod llygryddion yn mynd i’n hafonydd a’n cyrsiau dŵr gan gael effeithiau dinistriol a hirhoedlog ar ansawdd y dŵr a thynnu ocsigen o'r dŵr gan ladd pysgod a bywyd eraill yn yr afonydd. 

Bydd y cwrs yn gymorth i chi ddeall: manteision Cynlluniau Rheoli Maethynnau a Mapiau Risgiau, y canlyniadau os nad ydych yn defnyddio a rheoli slyri a thail yn gywir, Deddfwriaeth a chanllawiau sy’n ymwneud ag amddiffyn yr amgylchedd a systemau dŵr, effeithiau amgylcheddol slyri a thail a sut gellir eu goresgyn, storio'n diogel, cludiant a diogelwch, iechyd a diogelwch a delio â damweiniau, peiriannau gwasgaru, sut i leihau allyriadau amonia wrth wasgaru, gweithio o fewn parthau perygl nitradau neu ger cyrsiau dŵr, y rheolau ffermio newydd ar gyfer dŵr a chadw cofnodion. 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant a ganlyn ar gael i gyflwyno’r cwrs: 

Coleg Sir Gar

Enw cyswllt:
Alison Francis / Elizabeth Morgan


Rhif Ffôn:
01554 748344 / 01554 748394


Cyfeiriad ebost:
alison.francis@colegsirgar.ac.uk
elizabeth.morgan@colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad post:
Heol Sandy Road, Pwll, Llanelli, Sir Gâr SA15 4DN


Ardal:
De Orllewin Cymru (mwyafrif y cyrsiau ar Gampws Gelli Aur, Llandeilo)

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Gwell systemau trin da byw er mwyn cynyddu elw
Dyma gwrs undydd gyda thystysgrif am gwblhau. Drwy ganolbwyntio
Datblygu Pobl i Berfformio
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl