Welsh Government

Cwrs hyfforddi undydd yw hwn. Rhoddir tystysgrif am ei gwblhau.

Bydd y cwrs yn eich addysgu sut i greu cynllun samplo ar gyfer dadansoddi pridd a chymryd samplau o bridd i'w dadansoddi. Dysgu sut i asesu samplau o briddoedd glaswelltir ar gyfer: lefelau pH, ffosffad a potash.  Dysgu sut i fesur cynnyrch glaswellt. Asesu’r dewis gorau o ran uchder y glaswellt pori a'r dyddiadau torri er mwyn i'r da byw gael y lefelau gorau ac o ran cynnydd pwysau byw neu faint o laeth a gynhyrchir.   Disgrifio gwahanol rywogaethau glaswellt sy’n addas ar gyfer pori a/neu wneud silwair. Dewis gwahanol amrywogaethau o laswellt er mwyn gwella gwerth maethol a lleihau’r effaith ar yr amgylchedd. Disgrifio ffyrdd o wella cynhyrchiant glaswelltir. Datgan effaith ffrwythlondeb isel y pridd ar gynhyrchiant glaswelltir. Rhoi’r lefelau pH gorau ar gyfer glaswelltir a sut gellir addasu lefel y pH.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant a ganlyn ar gael i gyflwyno’r cwrs: 

Coleg Sir Gar

Enw cyswllt:
Alison Francis / Elizabeth Morgan


Rhif Ffôn:
01554 748344 / 01554 748394


Cyfeiriad ebost:
alison.francis@colegsirgar.ac.uk
elizabeth.morgan@colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad post:
Heol Sandy Road, Pwll, Llanelli, Sir Gâr SA15 4DN


Ardal:
De Orllewin Cymru (mwyafrif y cyrsiau ar Gampws Gelli Aur, Llandeilo)

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Cneifio Defaid ar lefel Uwch
Dyma gwrs hyfforddi deuddydd gydag asesiad integredig. Rhoddir
Pori er Lles Cadwraeth
Cwrs hyfforddiant dros 1 neu 2 ddiwrnod gan ddibynnu ar y