Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Sut i ddechrau'r broses Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP)

Y cam cyntaf yw cwblhau a chyflwyno ffurflen ymholiad cychwynnol a’i yrru at y Ganolfan Cyfnewid Gwybodaeth i gofrestru eich diddordeb. Mae’r ffurflen hon yn gofyn i chi ddarparu eich manylion cyswllt ac amlinellu eich cynnig. 

Bydd aelod o staff o’r Ganolfan Cyfnewid Gwybodaeth yn cysylltu â chi i drafod addasrwydd eich cynnig.


Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd y Ganolfan Cyfnewid Gwybodaeth yn cynnal archwiliadau llenyddiaeth cefndirol ar eich rhan i weld pa wybodaeth sydd eisoes ar gael ynglŷn â'ch pwnc. Os bydd yr archwiliad llenyddiaeth yn dangos eich bod wedi canfod bwlch yn yr wybodaeth sydd ar gael, cewch wahoddiad i gwblhau ffurflen amlinelliad prosiect.

Bydd Cyswllt Ffermio wedyn yn asesu’r ffurflen amlinelliad prosiect yn llawn ac yn darparu adborth yn nodi p'un a yw eich prosiect o fewn cwmpas yr EIP ai peidio. Os bydd eich prosiect yn bodloni’r gofynion, byddwch yn cael eich gwahodd i gyflwyno cais llawn.

Mae’r cyfnod ymgeisio llawn ar agor nawr, ond dim ond prosiectau sydd wedi cael eu cyfeirio trwy'r Ganolfan Cyfnewid Gwybodaeth sy'n gymwys i ymgeisio.

Os oes angen, bydd eich Brocer Arloesedd wrth law drwy gydol oes y prosiect er mwyn sicrhau bod targedau’n cael eu cyrraedd. Byddant hefyd yn gallu eich cynorthwyo i rannu syniadau gyda Grwpiau Gweithredol ledled Ewrop a allai ddod â gwybodaeth ac arbenigedd ychwanegol i’ch prosiect.

Mae manylion pellach ar gael yn ein Canllawiau Partneriaeth Arloesi Ewrop