Rhagori ar Bori

Mae tir pori a reolir yn dda wrth wraidd systemau da byw cynhyrchiol, proffidiol ac sy'n cynnig budd i'r amgylchedd, ac sy'n cynhyrchu llaeth a chig maeth maethlon ac o ansawdd uchel. Tir pori yw ein mantais gystadleuol. Fodd bynnag, er mai hwn yw'r cnwd hawsaf i'w dyfu, gall fod yr un anoddaf i'w reoli!

Dyma pam bod Cyswllt Ffermio wedi datblygu Rhagori ar Bori – rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus a fydd yn meithrin eich gwybodaeth a'ch hyder ym maes rheoli tir pori trwy gyfrwng cymysgedd diddorol o grwpiau trafod a chyfarfodydd rhithiol ac ar ffermydd, a fydd yn cynnwys cynghorwyr arbenigol a ffermwyr profiadol.

 

*Mae'r ffenest ymgeisio nawr ar gau.*

 

Dyma Aled Evans, “Ffermwr Cig Eidion y Flwyddyn” 2021 Farmers Weekly ac un o'n cyfranogwyr Rhagori ar Bori cyntaf, yn trafod sut y mae ei fusnes ef wedi cael budd.

 

Mae'r rhaglen hon yn agored i'r holl ffermwyr da byw* sy'n dymuno meithrin eu gwybodaeth a'u sgiliau, gan rannu eu profiadau gyda phobl tebyg eraill.  Mae'n cynnig cymorth i bawb sy'n dymuno gwella'r ffordd y defnyddir tir pori yn eu system da byw, gan ganiatáu i rwydweithiau cefnogi newydd gael eu ffurfio trwy gyfrwng grwpiau trafod rhanbarthol.

Mae cyfranogwyr blaenorol wedi gallu defnyddio'r hyn y maent wedi'i ddysgu a lleihau costau mewnbwn, gan wella'r allbwn. Felly, os ydych chi'n meddwl sut y byddwch yn llwyddo i gynnal cynhyrchiant gan ddefnyddio llai o wrtaith nitrogen neu os ydych yn pryderu am y newidiadau i'r taliadau cymorth ffermydd, ewch ati i wneud rhywbeth rhagweithiol ac ymuno â'r rhaglen nawr!  Cliciwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am bob lefel, gan gynnwys gofynion mynediad a'r ffurflen gais.

  • Lefel Mynediad – Egwyddorion iechyd y pridd, rheoli tir pori a systemau pori.  
  • Meistr ar Borfa – sgiliau ymarferol i weithredu a gwella gweithgarwch rheoli pori ar eich fferm. 
  • Lefel Uwch – Cymorth arbenigol er mwyn cynyddu a gwneud y defnydd gorau o dir pori.

I ymgeisio, ewch ati i lenwi'r ffurflen gais ar dudalen y lefel berthnasol.

Os ydych yn ymgeisio am y tro cyntaf, trowch at yr adran 'Gofynion mynediad' ar bob lefel i weld pa un fyddai'r un fwyaf addas ar gyfer eich profiad presennol chi. Os ydych chi eisoes wedi cwblhau'r Lefel Mynediad, bydd cyfle i chi wneud cais am Feistr ar Borfa. Os ydych chi eisoes wedi cwblhau'r Meistr ar Borfa, gallwch wneud cais am y Lefel Uwch.  

*Bydd angen i bob cyfranogydd gadarnhau bod gan eu busnes Gynllun Rheoli Maetholion dilys (a luniwyd yn ystod y 5 mlynedd ddiwethaf). (Mae cyllid ar gael ar gyfer Cynllun Rheoli Maetholion. Cysylltwch â'ch swyddog datblygu Cyswllt Ffermio lleol am wybodaeth bellach.)