Rhagori ar Bori - Lefel Canolradd – Meistr ar Borfa

 

*Mae'r ffenest ymgeisio nawr ar gau.*

 

Rhaglen ddeuddydd i ffermwyr gwartheg bîff, defaid neu wartheg llaeth sy’n awyddus i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau ymarferol ar gyfer rheoli porfa yw MEISTR AR BORFA. Mae’n gyfuniad o waith dosbarth, gwaith ymarferol yn y maes ynghyd ag arhosiad dros nos gan roi cyfle ichi gymdeithasu a chyfarfod â ffermwyr o’r un un anian â chi.  

Byddwch yn dysgu’r sgiliau er mwyn gweithredu a rheoli system bori gynhyrchiol, effeithlon sydd wedi’i dylunio’n dda ar eich fferm eich hun. Ar ôl cwblhau’r lefel Meistr ar Borfa a meithrin profiad ymarferol, byddwch yn gallu ymgeisio am y Lefel Uwch.  

 

Gwartheg bîff a defaid

Diwrnod 1:

 • Ymarferol – Dulliau gweledol o asesu iechyd y pridd 
 • Ymarferol – Adnabod rhywogaethau planhigion
 • Theori – Ffrwythlondeb pridd a cyfrifo'r gofyniad maetholion
 • Theori – Sefydlu gwndwn newydd; beth, pam a phryd 
 • Theori – Dylunio system bori  

Ymweliad â fferm aelod Uwch Rhagori ar Bori, pryd o fwyd ac aros dros nos 

 

Diwrnod 2:

 • Theori – Ffensys trydan ac offer dŵr ar gyfer systemau pori
 • Ymarferol – Gosod ffens drydan – dros dro a pharhaol
 • Ymarferol – Mesur porfa
 • Ymarferol – Meddalwedd rheoli porfa
 • Theori – Cyfrifo galw’r anifeiliaid
 • Theori – Rheoli pori – cydweddu’r cyflenwad â’r galw

 

Llaeth

Diwrnod 1:

 • Theori – Gwerth glaswellt
 • Theori – Sut mae glaswellt yn tyfu
 • Ymarferol – MOT i’r borfa a’r pridd – beth allwn ni ei ddysgu o 10 munud mewn cae
 • Theori – Cymysgeddau hadau, strategaethau ail-hadu, opsiynau gwella
 • Ymarferol – Mesur/dyrannu/monitro
 • Ymarferol – Pwysigrwydd isadeiledd da – padogau, adwyon, dŵr a thraciau

Ymweliad â fferm aelod Uwch Rhagori ar Bori, pryd o fwyd ac aros dros nos 

 

Diwrnod 2:

 • Theori – Mesur glaswellt – y conglfaen i well rheoli
 • Theori – Rheolau euraidd pori
 • Ymarferol – Defnyddio meddalwedd porfa (Agrinet)
 • Ymarferol – Clustnodi glaswellt y gwanwyn
 • Theori – Creu cynlluniwr cylchdro i’r gwanwyn
 • Theori – Defnyddio lletem laswellt

Ffurf

Bydd sesiynau rhanbarthol Meistr ar Borfa yn cael eu cynnal mewn colegau a/neu ffermydd. Dyddiadau a lleoliadau i’w cadarnhau, ond ein nod yw cynnal sesiynau Llaeth yn ystod mis Ionawr a Chwefror 2022, a Bîff a Defaid yn ystod Mai a Mehefin 2022.

 

Gofynion mynediad

 • Cwblhau rhaglen Lefel Mynediad yn llwyddiannus.

NEU

 • 2 flynedd o brofiad o weithio â da byw mewn system bori.

Bydd angen i bob cyfranogwr gadarnhau bod gan eu busnes Gynllun Rheoli Maetholion dilys (heb fod dros 5 mlwydd oed).*

(Mae cyllid ar gael i wneud Cynllun Rheoli Maetholion. Cysylltwch â’ch swyddog datblygu Cyswllt Ffermio lleol i gael rhagor o wybodaeth.)
 
 

A oes gennych chi ddiddordeb? Ewch ati i lenwi'r ffurflen gais isod. Bydd manylion llawn y rhaglen, gan gynnwys dyddiadau a lleoliadau cyfarfodydd ar gael ar ôl i’r ffenestr ymgeisio gau.
 

Cliciwch yma i ddarllen Hysbysiad Preifatrwydd Cyswllt Ffermio.