Rhagori ar Bori - Lefel Uwch

*Mae'r ffenest ymgeisio nawr ar gau.*

 

Mae'r Lefel Uwch yn cynnig cymorth arbenigol i ffermwyr sydd wedi gweithredu system bori ar eu fferm er mwyn eu helpu i sicrhau eu gweithgarwch rheoli a thyfu gorau posib. Caiff nifer o grwpiau rhanbarthol ar gyfer mentrau penodol (llaeth, bîff/defaid) eu creu lle y bydd aelodau yn ymweld â ffermydd ei gilydd i weld systemau tebyg ar waith. Mae grŵp cyfryngau cymdeithasol yn caniatáu rhannu syniadau a phrofiad gyda'r nod o gynnig atebolrwydd yn ogystal â chymorth gan ffermwyr o’r un anian er mwyn cyflymu llwyddiant pawb.

Cyflawnir hyn hefyd trwy fanteisio ar gyngor arbenigol a rhagweithiol trwy gydol y tymor pori er mwyn defnyddio'r adnoddau sydd ar gael gan feddalwedd rheoli tir pori i gyllidebau pori syml. Yn ogystal, bydd hwylusydd y grŵp yn sicrhau bod pawb yn parhau i fod yn atebol dros gyflawni arfer gorau megis mesuriadau gorchudd tir pori rheolaidd.

Rhennir y wybodaeth a'r ddamcaniaeth ddiweddaraf. Bydd y pynciau eleni yn cynnwys:

  • Sut i leihau'r defnydd o nitrogen artiffisial trwy reoli gweithgarwch pori.
  • Ffermio adfywiol: y broses o sicrhau gwelliant parhaus, gan weithio gyda byd natur i wella cynhyrchiant ac elw, yn ogystal â chael budd amgylcheddol net.

Ffurf

Cynhelir y rhaglen rhwng mis Chwefror 2022 a mis Medi 2022. Caiff nifer o grwpiau llaeth a defaid/bîff rhanbarthol eu creu a'u cysylltu trwy gyfrwng grŵp cyfryngau cymdeithasol. Cynhelir cymysgedd o gyfarfodydd rhithiol a chyfarfodydd ar ffermydd dan arweiniad aelodau'r grŵp a/neu ffermwyr arbenigol.

 

Gofynion mynediad

  • Cwblhau'r rhaglen Meistr ar Borfa yn llwyddiannus.

NEU

  • O leiaf 2 flynedd o brofiad o reoli da byw mewn system bori.

Bydd angen i bob cyfranogwr gadarnhau bod gan eu busnes Gynllun Rheoli Maetholion dilys (heb fod dros 5 mlwydd oed).

(Mae cyllid ar gael i wneud Cynllun Rheoli Maetholion. Cysylltwch â'ch swyddog datblygu Cyswllt Ffermio lleol i gael rhagor o wybodaeth.)

 

A oes gennych chi ddiddordeb? Ewch ati i lenwi'r ffurflen gais isod. Bydd manylion llawn y rhaglen, gan gynnwys dyddiadau a lleoliadau cyfarfodydd ar gael ar ôl i'r ffenestr ymgeisio gau.

 

Cliciwch yma i ddarllen Hysbysiad Preifatrwydd Cyswllt Ffermio.