Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

A yw eich busnes yn barod ar gyfer Brexit?

Beth bynnag fo ar y gorwel, gall Cyswllt Ffermio eich cynorthwyo i ddiogelu eich busnes at y dyfodol.

Mae cyfleoedd a heriau newydd i ddod. Nid yw aros yn llonydd yn opsiwn os ydych chi eisiau i’ch busnes dyfu a ffynnu mewn hinsawdd economaidd a gwleidyddol sy’n newid yn barhaus.

 

Gyda’n cymorth ni, gallwch chi a’ch busnes gymryd y camau angenrheidiol i fod yn ‘barod ar gyfer y dyfodol’.

  • gosod nodau realistig i’ch cynorthwyo i redeg busnes gwydn, proffesiynol a chynaliadwy
  • defnyddio ein hadnoddau ‘meincnodi; i’ch cynorthwyo i asesu sefyllfa bresennol eich busnes a’r hyn y dylech anelu ato

Pan fyddwch chi’n cyrraedd y nodau hynny ac yn cyflawni’r targedau, byddwn yn eich cynorthwyo i’w diweddaru, i helpu eich busnes i dyfu a ffynnu.

Cofrestrwch gyda Cyswllt Ffermio i fanteisio ar ystod eang o gefnogaeth, arweiniad a hyfforddiant, wedi’i deilwra i’ch gofynion personol a’ch busnes.

 

Gyda’n cymorth ni, gallwch…

Am ragor o fanylion ynglŷn â sut all Cyswllt Ffermio gynnig cefnogaeth, cysylltwch â’ch swyddog datblygu lleol heddiw.

 

 

Gellir hefyd cael mynediad at gefnogaeth ac arweiniad pellach drwy’r canlynol:

 

‘Diogelu Dyfodol Cymru’ yw’r Papur Gwyn a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2017 sy’n amlinellu’r prif flaenoriaethau strategol ar gyfer sicrhau’r canlyniad gorau posibl i Gymru yn dilyn Brexit.

MaeParatoi Cymru’ yn ffynhonnell o arweiniad ar gyfer pobl Cymru ynglŷn â’r camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i baratoi ar gyfer effaith sylweddol Brexit ‘heb fargen’. Mae’n darparu cyngor ar gyfer trigolion, sefydliadau a sectorau ar draws Cymru ynglŷn â’r camau sydd angen eu cymryd i baratoi ar gyfer y canlyniad hwn.

AHDB – darparu cyngor a’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â Brexit.  

Busnes Cymru gwefan newydd a grëwyd yn arbennig i helpu busnesau baratoi ar gyfer Brexit.

Cymorth i ffermwyr Cymru ar ôl Brexit – ymgynghoriad ar y Rhaglen Rheoli Tir newydd i gefnogi ffermwyr Cymru ar ôl Brexit, i gymryd lle’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC).

Mae Defra wedi cyhoeddi gwybodaeth ar gyflogi gweithwyr tymhorol ar ôl i'r DU adael yr UE.