Ymweld ag Ein Ffermydd

Ymunwch â Cyswllt Ffermio am gyfres unigryw o deithiau fferm draws Rhwydwaith Ein Ffermydd ym mis Medi.

Darganfod mwy

Mynd yn Wyrdd: Mae Cylchgrawn Cyswllt Ffermio yn mynd yn Ddigidol!

Rydym yn falch o gyhoeddi newid cadarnhaol i Gylchgrawn Cyswllt Ffermio! Mewn ymgais i leihau ein heffaith amgylcheddol, rydym wedi newid i fformat digidol yn unig.

Dyma eich copi!

 

 

Mae 17 cynnig newydd bellach ar gael drwy raglen hyfforddiant Cyswllt Ffermio

A dros 120 o gyrsiau sydd wedi’u hariannu hyd at 80%

Rhwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant cymeradwy wedi’u lleoli ledled Cymru

Darganfod mwy

Canllaw Gweminarau

Cofrestrwch a ymunwch â gweminarau Cyswllt Ffermio. Dyma ganllaw sy'n nodi'n glir y camau y mae angen i chi eu cymryd i gael mynediad at BOSS a'n gweminarau ar-lein.

Canllaw cam wrth gam 

 

Mae podlediad “Clust i’r Ddaear” yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru. Maent yn cynnwys cyfweliadau gyda ffermwyr ac arbenigwyr y diwydiant ar amrywiaeth o themâu amserol. Gweld ein podlediadau diweddaraf

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Newyddion
Mae ffermwr ucheldir yn cynyddu ei incwm o werthiannau ŵyn drwy gofnodi perfformiad ei ddiadell gaeedig o famogiaid Mynydd Cymreig.
10 Gorffenaf 2024 O fewn pum mlynedd, mae pwysau cyfartalog yr ŵyn a gynhyrchir fesul mamog yn…
| Newyddion
Fferm yng Ngorllewin Cymru yn Hybu Cynaliadwyedd a Lleihau Costau Porthiant trwy Cyllid Arbrofi Cyswllt Ffermio
09 Gorffennaf 2024 Nod Llyr Griffiths o Fferm Tafarn y Bugail yn Llangoedmor, Ceredigion yw…
| Podlediadau
Rhifyn 104 - Beth yw pridd iach?
Gwrandewch ar y recordiad yma o ddigwyddiad fferm Pentrefelin, Llandyrnog i glywed trafodaeth ar…
| Astudiaethau Achos
Gwybodaeth a gafwyd gan fentor Cyswllt Ffermio yn cryfhau busnes fferm
03 Gorffennaf 2024 Gyda mentora gan ffermwr profiadol, mae cynhyrchydd cig oen o Bowys yn dweud…

Digwyddiadau

15 Gorff 2024
Gweithdy Cloffni mewn Defaid
Newcastle Emlyn
Mae cloffni mewn defaid yn costio tua £28miliwn...
18 Gorff 2024
Deall y manteision o dyfu cymysgedd o rawnfwyd a chodlysiau fel porthiant cyflawn
Cowbridge
Ymunwch â Cyswllt Ffermio ar un o’r ffermydd...
30 Gorff 2024
Gwasgaru chwynladdwyr yn fanwl ar gyfer chwynnu yn y cyfnod hwyr
Brecon
Gydag effeithiolrwydd cyfyngedig o ran opsiynau...
Fwy o Ddigwyddiadau
Skip to content