Er mwyn cefnogi rheolaeth gynaliadwy ar briddoedd, rydym yn datblygu Datganiad Polisi Pridd. Bydd yn amlinellu ein safbwynt ar briddoedd amaethyddol.

Darganfod Mwy

Gyda’r cynnydd parhaus mewn costau mewnbwn, yn awr yn fwy nag erioed, mae angen i fusnesau adolygu ac addasu eu mewnbynnau a’u costau cynhyrchu.

Mwy o wybodaeth

Mae podlediad “Clust i’r Ddaear” yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru. Maent yn cynnwys cyfweliadau gyda ffermwyr ac arbenigwyr y diwydiant ar amrywiaeth o themâu amserol. Gweld ein podlediadau diweddaraf

Angen help gyda chynllun busnes, cyngor am ychwanegu gwerth i’ch busnes trwy edrych ar gyfleoedd arallgyfeirio, neu arweiniad i ganfod unrhyw broblemau a allai fod yn atal eich busnes rhag gweithredu mor effeithlon a phroffidiol â phosibl? Darganfod Mwy

Mae ein cyrsiau e-ddysgu rhyngweithiol yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd a phresennol ac yn gwella arferion gwaith o fewn eich busnes.

Modiwlau Mis Awst

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Newyddion
Dangoswyd bod techneg o drin y tir cyn lleied â phosib yn cyfnerthu’r cynnwys rhygwellt mewn porfa barhaol
10 Awst 2022   Mae defnyddio dull o drin y tir cyn lleied â phosib (min-till) i sefydlu…
| Fideos
Mentor: Phil Handley - Garddwriaeth - 09/08/2022
Am fwy o wybodaeth ar Mentora, cliciwch yma.
| Erthyglau Technegol
Newid cnydau mewn hinsawdd sy’n newid: effaith cynnydd mewn lefelau CO2 ar ansawdd maethol cnydau
2 Awst 2022   Louis Gray, Prifysgol Gorllewin Lloegr a Dr William Stiles, Prifysgol…
| Fideos
Rhithdaith Ryngwladol - Taith Uned Cynhyrchydd Moch y Flwyddyn 2021 - LSB Pigs (fideo llawn) - 02/08/2022
I ddarllenwyr y Farmers Guardian neu Farmers Weekly, bydd Rob McGregor, yn enw cyfarwydd ac yn…

Digwyddiadau

15 Awst 2022
Rheoli Ffrwythlondeb y Ddiadell
Rhaglan / Raglan
Bydd mynychwyr y gweithdy yn gweithio trwy’r...
16 Awst 2022
Ymwrthedd Gwrthfiotigau
Pont-y-clun / Pontyclun
Bydd y rhai sy’n mynychu’r gweithdy yn...
16 Awst 2022
Diwrnod Agored Dolygarn - Opsiynau Porthiant Gaeaf, Mathau o Laswelltir, Nwyddau Cyhoeddus
Llanbadarn Fynydd
Ymunwch â ni a’r teulu Powell yn Dolygarn,...
Fwy o Ddigwyddiadau
Skip to content