Gyda’r cynnydd parhaus mewn costau mewnbwn, yn awr yn fwy nag erioed, mae angen i fusnesau adolygu ac addasu eu mewnbynnau a’u costau cynhyrchu.

Mwy o wybodaeth

Angen help gyda chynllun busnes, cyngor am ychwanegu gwerth i’ch busnes trwy edrych ar gyfleoedd arallgyfeirio, neu arweiniad i ganfod unrhyw broblemau a allai fod yn atal eich busnes rhag gweithredu mor effeithlon a phroffidiol â phosibl? Darganfod Mwy

Silwair yw asgwrn cefn y sustem porthi dros y Gaeaf ar fwyafrif o ffermydd Cymru ac mae’n hanfodol i gael hwn yn iawn er mwyn cael y perfformiad gorau ac yn ystod y bennod yma  fyddwn ni yn ymweld â ffermydd sydd wedi newid ei sustemau silwair er mwyn gwella ansawdd a lleihau costau. Gwylio'r Fideo

Mae podlediad “Clust i’r Ddaear” yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru. Maent yn cynnwys cyfweliadau gyda ffermwyr ac arbenigwyr y diwydiant ar amrywiaeth o themâu amserol. Gweld ein podlediadau diweddaraf

yr adnodd storio data’n ddiogel ar-lein ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Gallwch gael mynediad at ddata am eich cymwysterau, sgiliau a datblygiad proffesiynol mewn un lle diogel ar-lein a’u diweddaru.

Mwy o wybodaeth

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Newyddion
Deall pryderon ffermwyr Cymru am iechyd meddwl wrth i polisiau ffermio newid
1 Gorffennaf 2022   Mae ffermio yn Nghymru yn newid. Mae newidiadau ym mholisiau’r…
| Taflenni Gwybodaeth
Rheoli Llygredd Amaethyddol - Mesurau Ionawr2023 - 29/06/2022
Daw ail gam y rheoliadau i rym ar 1 Ionawr 2023. Bydd rhai busnesau fferm yn gweld ychydig iawn o…
| Fideos
EIP yng Nghymru: 'Dewis Bedw' - Sudd bedw yng Nghymru - 28/06/2022
Dyma Geraint Hughes o Ymgynghori Lafan a Bryan Dickinson o Wild Resourced Limited yn trafod cynnydd…
| Fideos
Rhithdaith Ryngwladol - Gwartheg yr Iseldiroedd yn defnyddio toiled! - 28/06/2022
Ydych chi erioed wedi gweld buwch yn defnyddio toiled? Parhewch i wylio a gwelwch yn union hynny …

Digwyddiadau

4 Gor 2022
Cymhorthfa RPW
Y Trallwng / Welshpool
Cael mynediad at eich cyfrif Taliadau Gwledig Cymru...
5 Gor 2022
Cynyddu cynhyrchiant gwartheg sugno i’r eithaf
Cydweli / Kidwelly
Bydd mynychwyr y gweithdy’n gweithio drwy’r...
Fwy o Ddigwyddiadau
Skip to content