Ymunwch â ni ac arbenigwyr y diwydiant mewn amrywiaeth eang o weminarau amserol wedi’u hanelu at ddarparu cymorth a gwybodaeth ddefnyddiol i chi yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Cliciwch yma i weld ein gweminarau

YSBRYDOLI, YSGOGI, GALLUOGI... ARWAIN NEWID

Ymunwch â ni am wythnos llawn sesiynau digidol i ehangu, datblygu ac/neu arallgyfeirio eich busnes.

Mwy o wybodaeth

“Codwch y ffôn, rydym yma i helpu” yw'r cynnig gan raglen Cyswllt Ffermio wrth iddo gynyddu’r cymorth a ariennir yn llawn ar-lein neu dros y ffôn yn ystod pandemig y coronafeirws.

Darllen mwy

Mae Menter a Busnes yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gasglu gwybodaeth gan ffermwyr o bob cwr o Gymru i helpu llywio Cynllun Ffermio Cynaliadwy i Gymru.

Mwy o wybodaeth

Mae'r ffenest ymgeisio nawr AR AGOR hyd nes Dydd Gwener 26ain o Fehefin 2020.

Gyda 80 o gysiau byr i ddewis ohonynt, a allai ein cyrsiau hyfforddiant byr eich helpu chi i gyflawni eich amcanion busnes?

Darganfod mwy

Gwybodaeth a chyngor defnyddiol i helpu busnesau ffermio a ffermwyr i fod yn gydnerth ac i baratoi ar gyfer y dyfodol mewn modd cadarnhaol.

Cyfeiriadur FarmWell Cymru

Dolenni Defnyddiol Cyswllt Ffermio

Arhoswch! A meddyliwch am ddiogelwch cyn dechrau unrhyw waith! Ydi o werth y risg?

Mae "stopio'n ddiogel" yn arbed bywydau a bywoliaeth.

Mwy o wybodaeth

Yn ystod y pandemig COVID-19, mae’n hanfodol ein bod ni’n sicrhau bod ein busnesau gwledig a seiliedig ar y tir allweddol –gan gynnwys ffermydd a busnesau sydd â chyfrifoldebau lles anifeiliaid– yn gallu cael mynediad at weithwyr allweddol ac yn parhau i weithredu. Darganfod Mwy

Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

Darganfod mwy

Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Darganfod mwy

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Blogiau
Materion rheoli gyda lefelau lleithder isel yn y pridd a dim rhagolygon o law
27 Mai 2020   Chris Duller, Arbenigwr Priddoedd a Glaswelltir   Fel arfer ar ddiwedd…
| Newyddion
Mae Cyswllt Ffermio yn benderfynol o estyn allan at ferched sy’n ffermio – y sbardun y tu ôl i nifer o fusnesau gwledig llwyddiannus yng Nghymru
26 Mai 2020   Mae nifer y merched sydd wedi'u cofrestru gyda Cyswllt Ffermio yn llai na…
| Erthyglau Technegol
Mapio pridd er mwyn rheoli tir yn fanwl gywir
20 Mai 2020   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Priddoedd yw…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 27 - Mai/Mehefin 2020
Dyma'r 27ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
Digwyddiadau
2 Meh 2020
GWEMINAR: Amser i ailhadu - rhan 2
Ymunwch â Cyswllt Ffermio a Charlie Morgan,...
3 Meh 2020
GWEMINAR: Dulliau rheoli coetir i ddarparu incwm a chynaliadwyedd i goetiroedd fferm
Ymunwch â Cyswllt Ffermio ac arbenigwr o’r...
4 Meh 2020
GWEMINAR: Gwella ffrwythlondeb system lloia mewn dau floc
Ymunwch â Cyswllt Ffermio a’r milfeddyg...