Mae’r ffarmwr llaeth, Rhys Williams, yn credu’n gryf mewn datblygu a thyfu pobl - ethos sydd wedi ei alluogi i dyfu ei fenter i gwmpasu dros 2,000 o erwau a godro dros 2,000 o wartheg.

Gwrandewch ar ei stori yma

Clinigau samplo a chyngor ar ystod o bynciau. Bydd pob busnes sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio yn gymwys i wneud cais ar gyfer hyd at ddau glinig. Caiff y clinigau eu darparu gan ymgynghorwyr annibynnol.Gwneud cais

Cyfle i gael cyngor un i un gydag ymgynghorydd ar eu pwnc arbenigol. Bydd y gymhorthfa yn eich galluogi i gael cyngor a chyfarwyddyd sy’n benodol i’ch busnes. 

Cliciwch yma i weld rhai o'r pynciau sydd ar gael 

Ydych chi’n hyderus yn eich sgiliau cyfrifiadurol? Waeth beth yw lefel eich sgiliau, gallai hyfforddiant cyfrifiadurol eich helpu chi i reoli eich adnoddau'n fwy effeithlon, lleihau eich gwaith papur ac arbed amser ac arian.

Mwy o wybodaeth

Gyda'r pwysau cynyddol ar y sector amaethyddol i wella'i perfformiad amgylcheddol ac ar yr un pryd aros yn gynaliadwy, mae gan Cyswllt Ffermio ystod eang o adnoddau a gwasanaethau sy'n ymwneud â Charbon. 

Mwy o wybodaeth

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Erthyglau Technegol
Pwysigrwydd gwahaniaeth pwysedd anwedd (VPD) wrth dyfu planhigion amaethyddol
6 Rhagfyr 2021   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Gwahaniaeth…
| Taflenni Gwybodaeth
Gwasanaeth Cynghori - 03/12/2021
Ydych chi’n edrych am ffyrdd o wella perfformiad eich defaid? Mae’r Gwasanaeth Cynghori’n…
| Newyddion
Sut y bydd rhoi amser a lle i wartheg yn gwella effeithlonrwydd godro
2 Rhagfyr 2021   Gall newidiadau bychain i'r trefniadau godro gael effaith fawr ar lif y…
| Astudiaethau Achos
Mesur glaswellt yn allweddol i system laeth ffermwr ym Mhrosiect Porfa Cymru
30 Tachwedd 2021   Mae mesur gorchudd glaswellt bob wythnos yn holl bwysig i gael y…
Digwyddiadau
8 Rhag 2021
Colledion Ŵyna Rhan 1 – Erthylu a Maeth
Kidwelly,
Bydd mynychwyr yn dysgu am y prif ffactorau sy’n...
8 Rhag 2021
GWEMINAR: Plannu coed mewn tir wedi'i orchuddio â rhedyn
Y prif ddull a ddefnyddir ar hyn o bryd i drin rhedyn...
9 Rhag 2021
Colledion Ŵyna Rhan 1 – Erthylu a Maeth
Llanarth
Bydd mynychwyr yn dysgu am y prif ffactorau sy’n...
Fwy o Ddigwyddiadau