Taflu Goleuni ar Newid Hinsawdd

Mae Cyswllt Ffermio yn cefnogi Wythnos Hinsawdd Cymru 2023, a thrwy gydol yr wythnos hon byddwn yn tynnu sylw at rai o’r prosiectau rydym yn eu rhoi ar waith a’r gwasanaethau sydd ar gael i feithrin gwydnwch a chynaliadwyedd o fewn hinsawdd sy’n newid.Cliciwich fwy o wybodaeth

Cymhorthdal o hyd at 80% ar gael ar gyfer cyrsiau hyfforddiant i unigolion sydd wedi cofrestru

Amrywiaeth eang o gyrsiau byr ar gael

Rhwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant cymeradwy wedi’u lleoli ledled Cymru

Mwy o wybodaeth

Clinigau samplo a chyngor ar ystod o bynciau. Bydd pob busnes sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio yn gymwys i wneud cais ar gyfer hyd at ddau glinig. Caiff y clinigau eu darparu gan ymgynghorwyr annibynnol.Gwneud cais

Cyfle i gael cyngor un i un gydag ymgynghorydd ar eu pwnc arbenigol. Bydd y gymhorthfa yn eich galluogi i gael cyngor a chyfarwyddyd sy’n benodol i’ch busnes. 

Cliciwch yma i weld rhai o'r pynciau sydd ar gael 

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Newyddion
Arbedion costau sylweddol i fferm bîff a ddefnyddiodd wasanaethau Cyswllt Ffermio
07 Rhagfyr 2023   Mae dull o reoli glaswelltir sy’n cael ei ddisgrifio fel “trawsnewidiol” yn…
| Newyddion
Astudio gwerth gwrychoedd wrth storio carbon islaw’r tir ym Mhrosiect Pridd Cymru
05 Rhagfyr 2023   Mae’r rhan y mae gwrychoedd yn ei chwarae wrth ddal a storio carbon mewn…
| Newyddion
Uchelgais i leihau’r defnydd o ddwysfwyd yn symud gam ymlaen gyda phrosiect meillion coch Cyswllt Ffermio
04 Rhagfyr 2023   Gallai amser pesgi ŵyn gael ei leihau’n sylweddol ar fferm da byw ym Mhowys…
| Newyddion
Welsh woodland demonstrates how trees can be a viable option for farmers
30 Tachwedd 2023   Mae coed yn siapio edrychiad cefn gwlad Cymru, ond mae eu rhan yn ymestyn…

Digwyddiadau

11 Rhag 2023
Rheolau Rheoli Llygredd Amaethyddol yng Nghymru
Ruthin
Mae Rheolau Rheoli Llygredd Amaethyddol (Cymru) 2021...
12 Rhag 2023
Iechyd Anifeiliaid – Pwysigrwydd Maeth mewn Defaid
Pros Kairon, Crymych
Ymunwch â Fiona Lovatt neu Phillipa Page, Flock...
13 Rhag 2023
Ffocws ar faeth, wyna a'r defnydd o wrthfiotigau
Llanfairpwllgwyngyll
Ymunwch â ni ym Marchynys lle mae’r tad...
Fwy o Ddigwyddiadau
Skip to content