Defnyddiwch ein fferm ryngweithiol i ddarganfod ffyrdd o wella ansawdd aer.

Mae'r ffenest ymgeisio nawr AR AGOR hyd nes Dydd Gwener 25ain o Fehefin 2021.

…cymhorthdal o hyd at 80% ar gael ar gyfer cyrsiau
…datblygu eich sgiliau... datblygu eich busnes

Darganfod mwy

Gyda'r pwysau cynyddol ar y sector amaethyddol i wella'i perfformiad amgylcheddol ac ar yr un pryd aros yn gynaliadwy, mae gan Cyswllt Ffermio ystod eang o adnoddau a gwasanaethau sy'n ymwneud â Charbon. 

Mwy o wybodaeth

Mae ein cyrsiau e-ddysgu rhyngweithiol yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd a phresennol ac yn gwella arferion gwaith o fewn eich busnes.

Modiwlau Mis Mai

Ymunwch â ni ac arbenigwyr y diwydiant mewn amrywiaeth eang o weminarau amserol wedi’u hanelu at ddarparu cymorth a gwybodaeth ddefnyddiol i chi yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Cliciwch yma i weld ein gweminarau

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Dangosfyrddau
Busnes: Rhagfyr 2020 – Mawrth 2021
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd busnes allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen…
| Dangosfyrddau
Da Byw: Rhagfyr 2020 – Mawrth 2021
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd da byw allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen…
| Fideos
Prosiect Porfa Cymru: Andrew Giles, Maesllwch, Clas-ar-Wy - 05/05/2021
'Rydym yn ffermio yn un o ardaloedd sychaf Cymru. Un o’r pethau rydym wedi ei ddysgu dros y 20…
| Astudiaethau Achos
Ffermwr llaeth o Bowys yn sicrhau llwyddiant gyda'r hyn a allai fod wedi bod yn drychineb amgylcheddol
4 Mai 2021   Ychydig dros flwyddyn yn ôl, darganfu Ifan Jones, sy'n ffermio tua 200 erw yn…
Digwyddiadau
10 Mai 2021
Dechreuwyr - Microsoft Excel
Cyn belled â bod gennych sgiliau cyfrifiadurol...
10 Mai 2021
Dechreuwyr - Microsoft Excel
Cyn belled â bod gennych sgiliau cyfrifiadurol...
11 Mai 2021
GWEMINAR: Ymwrthedd Gwrthfiotigau
Bydd y rhai sy’n mynychu’r gweminar yn...
Fwy o Ddigwyddiadau