Bancio a Chredyd

Banking and Credit

Mae gan Gymru sector bancio sylweddol, fel lleoliad i drosglwyddo busnes o Lundain, yn ogystal â busnesau cynhenid.

Mae canolfan bancio rhyngwladol HSBC yn Abertawe, sy'n manteisio ar yr ieithoedd niferus sy'n cael eu siarad yn y ddinas. Mae ganddynt hefyd dimau arbenigol sy'n asesu risg HSBC ar draws eu gweithrediadau ym Mhrydain. Mae gan Legal & General bresenoldeb sylweddol yng Nghymru, gyda gweithwyr yn cefnogi ei weithrediadau yswiriant bywyd a thaliadau blynyddol, pensiynau a chronfeydd.

Cafodd y Principality, y chweched cymdeithas adeiladu fwyaf ym Mhrydain, ei sefydlu yng Nghaerdydd ac mae ei phencadlys yn y ddinas o hyd. Cafodd yr Hodge Bank ei sefydlu yng Nghaerdydd gan Syr Julian Hodge. Mae wedi symud yn ddiweddar i safle amlwg newydd yn 1 Sgwâr Canolog, Caerdydd, gan adlewyrchu ei dwf sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae gan Gaerdydd glwstwr o gwmnïau cyllid moduro sy'n cynnwys Barclays Partner Finance a Blackhorse Finance y Lloyds Banking Group. Mae Motonovo Finance a GMAC hefyd yn gwmnïau cyllid moduro amlwg sydd â'u pencadlys yng Nghaerdydd. Mae V12 Retail Finance, hefyd, yn un o froceriaid mwyaf Prydain. 

O ran cyllid busnes, mae Henry Howard Finance yn un o brif fenthycwyr BBaCh, gyda chanolfan yng Nghasnewydd.  Yng Ngogledd Cymru, mae Wrecsam wedi'i enwi fel lleoliad y Banc Datblygu Cymru newydd. Bydd y benthyciwr hwn sy'n berchen i Lywodraeth Cymru yn buddsoddi hyd at £1 biliwn mewn BBaChau sy'n canolbwyntio ar dwf dros y bum mlynedd nesaf.

Caiff cwmnïau Bancio a Chyllido yng Nghymru eu cryfhau trwy gydweithio'n agos â chyrff y byd academaidd a diwydiant. Mae Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru_yn bartneriaeth unigryw rhwng cwmnïau ariannol amlwg, y byd academaidd a Fforwm Gwasanaethau Ariannol Cymru, sy'n anelu at ddatblygu'r gronfa o ddoniau yng Nghymru.