FinTech

FinTech

Fel rhanbarth dechnolegol newydd, Cymru sydd â'r economi ddigidol sy'n datblygu gyflymaf y tu allan i Lundain.  Mae twf y sector ariannol a phroffesiynol yng Nghymru wedi arwain at glwstwr Fintech sy'n ffynnu, wedi'i gefnogi gan unedau hybu a lleoliadau cydweithio y rhanbarth sy'n darparu llety hyblyg, o safon. Gall y cwmnïau fintech mwyaf addawol wneud cais am raglenni cyflymydd, megis, Innovation Point's Dwsin Digidol yr Arloesfa, Barclays Eagle LabNatWest's Entrepreneur Accelerator.

Mae cymuned fywiog yn cyfarfod yn golygu y gall  gwmnïau newydd, buddsoddwyr a chwmnïau mwy rannu syniadau. Mae Dydd Mawrth Digidol a Tech Dragons yn ddau grŵp sy'n cyfarfod yn rheolaidd i rannu gwybodaeth am y datblygiadau digidol diweddaraf.

Gyda llywodraeth sy'n annog entrepreneuriaid, a doniau amrywiol o brifysgolion y rhanbarth, mae'n amlwg pam y mae cwmnïau yn dewis datblygu yma. Mae gan BT, HPE a Deli nifer o staff yng Nghymru.  Mae'r cwmnïau fintech yn cynnwys Wealthify; gwasanaeth buddsoddi ar-lein sy'n defnyddio algorithmau smart i fuddsoddi yn ddemocrataidd, Sonovate; darparwr cyllid ar gontract ar gyfer y diwydiant recriwtio, BipSync; darparu meddalwedd rheoli ymchwil ar gyfer buddsoddwyr a Delio; platfform buddsoddi sy'n cysylltu cleientiaid gwerth uchel net gyda chyfleoedd buddsoddi preifat. 

Mae Cymru hefyd wedi buddsoddi yn ei seilwaith digidol gyda rhaglen band eang cyflym iawn uchelgeisiol. Mae gan Gaerdydd ei chyfnewidfa rhyngrwyd ei hun, gyda'r nifer uchaf ond un o gwsmeriaid wedi'u cysylltu y tu allan i Lundain.  Mae canolfan ddata fwyaf Ewrop, Next Generation Data, hefyd yn y rhanbarth. Mae'r campws 50 acer wedi ei adeiladu i safonau Ffederal yr UDA ac yn cysylltu'n uniongyrchol â'r grid cenedlaethol.  Mae hyn yn sicrhau diogelwch a chysylltedd heb ei ail.

Sgiliau technegol yng Nghymru

Yng Nghymru, mae pwyslais mawr ar roi'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gweithlu y dyfodol i raddedigion, gyda prifysgolion yn cydweithio'n agos â'r diwydiant i lunio cyrsiau gradd.

Gall Gymru ddarparu graddedigion technoleg dawnus iawn, parod am waith.  Mae gan brifysgolion yn Ne Cymru gymwysterau academaidd ac ymchwil rhagorol, ond cysylltiadau agos y byd academaidd â'r diwydiant a'r pwyslais ar ddarparu profiad ymarferol sy'n gwneud i'r rhanbarth sefyll allan.

Mae Prifysgol Caerdydd, gan weithio mewn partneriaeth â'r llywodraeth a diwydiant, wedi creu canolfan ragoriaeth ar gyfer peirianneg meddalwedd yng Nghymru. Mae'r Academi Meddalwedd Cenedlaethol yn cynnig gradd arloesol, wedi'i chynllunio ar y cyd â'r diwydiant.  Mae'r rhaglen yn cael ei chynnal mewn lle gwaith modern yn hytrach na neuadd ddarlithoedd, gyda'r cwricwlwm yn pwysleisio amrywiol dechnolegau diweddaraf cwmwl, symudol a'r we - pob un ohonynt yn cael eu defnyddio ar gyfer prosiectau real ac i gleientiaid y diwydiant a'r sector cyhoeddus.  Mae dros 150 o fusnesau o Gymru wedi cysylltu â'r academi, gyda graddedigion yn barod i weithio fel peirianwyr meddalwedd.

Yng Nghasnewydd, mae'r Academi Diogelwch Seibr Cenedlaethol wedi croesawu myfyrwyr ar eu gradd Diogelwch Seibr Ymarferol.  Daw yr academi â Phrifysgol De Cymru, llywodraeth a diwydiant at ei gilydd, gan dynnu ar arbenigedd GCHQ ac aelodau Clwstwr Diogelwch Seibr De Cymrui ddatblygu ei gwricwlwm. Mae myfyrwyr yn derbyn briffiadau byw, fel bod yr hyfforddiant yn parhau i fod yn berthnasol, gan greu arbenigwyr seiberdroseddu y dyfodol.  

Mae'r dull arloesol hwn o fynd i'r afael â sgiliau technegol i barhau gyda rhai datblygiadau cyffrous ar y gweill. Mae Prifysgol Abertawe yn cadarnhau ei henw da ym maes gwyddor cyfrifiadureg - daeth yn bumed yn nhabl cynghrair prifysgolion y Guardian 2017 - gyda Ffowndri Gyfrifiadurol wedi ei hadeiladu'n bwrpasol. Y datblygiad, sydd i agor ym mis Medi 2018, yw'r ychwanegiad diweddaraf at Gampws Bae Abertawe, sy'n arloesi gyda dull o gael gwyddonwyr ymchwil, myfyrwyr a'r diwydiant i gymysgu ar yr un lleoliad.  Bydd yn bosibl i gwmnïau rannu cyfleusterau fel labordai ymchwil sy'n cynnwys yr offer a'r prototeipiau diweddaraf, ac ardaloedd cyfarfod a digwyddiadau wedi'u cynllunio i annog trafod a chydweithio. 

Wealthify

Personal investment operation Wealthify is enhancing Wales' reputation as one of the best places in the world for digital innovation.

Read the case study