Lleoliad yng Nghymru

Locate to Wales

Mae digon o resymau pam y dylai Cymru fod y dewis cyntaf ichi o ran lleoliad.  Dyma rai ohonynt.

Sgiliau

Mae doniau lu i'w cael yng Nghymru. Mae wyth o brifysgolion, gydag addysg o'r safon uchaf ac ymchwil sy'n amlwg yn rhyngwladol. Mae'r 16 o golegau addysg bellach yn canolbwyntio ar sicrhau bod eu myfyrwyr yn barod am waith trwy gydweithio gyda busnesau lleol i ddarparu gweithlu y dyfodol. Hefyd, gall brentisiaethau gynnig dull arall o ddechrau ar nifer o yrfaoedd y gwasanaethau ariannol a phroffesiynol. 


Digidol 

Mae gan Gymru gysylltiadau da gyda band eang cyflym iawn. Mae gan Gymru ei Chyfnewidfa Rhyngrwyd ei hun ac un o ganolfannau data mwyaf Ewrop - safonau technegol perffaith sy'n sail i'r clwstwr fintech sy'n datblygu yn y wlad.


Trafnidiaeth

Mae gan Gymru rwydwaith ffyrdd a rheilffyrdd gwych, sy'n ei gwneud yn hawdd i deithio o amgylch y wlad ac i ardaloedd eraill ym Mhrydain. Mae dinasoedd De Cymru yn elwa o fod yn agos at Lundain, tra y gall busnesau yn y Gogledd a'r Canolbarth fanteisio ar fod yn agos at Birmingham, Lerpwl a Manceinion. Mae gan Gaerdydd ei maes awyr rhyngwladol ei hun sy'n cynnig ystod amrywiol, sy'n ehangu, o deithiau i Ewrop a ledled y byd.  


Costau

Mae gan Gymru ddigon o swyddfeydd o safon uchel gyda chostau rhentu isel. 

Hefyd, mae costau cyflogau yn gystadleuol iawn - mae cyflogau graddedigion yng Nghymru 80% o gyfartaledd Prydain.  Mae Cymru hefyd yn mwynhau cyfraddau cadw staff uwch na'r cyfartaledd ym Mhrydain. 

Mae ein cyfrifydd arbedion yn dangos faint o fudd fyddai cael lleoliad i'ch busnes yng Nghymru. 


Ansawdd Bywyd 

Mae Cymru yn wlad brydferth, a'i mynyddoedd, ei thraethau, ei hafonydd a'i llynnoedd yn denu ymwelwyr ledled y byd.  Mae ein cefn gwlad o fewn cyrraedd hawdd i drefi a dinasoedd busnes mawr.  Mae ansawdd bywyd gwych i'w gael yng Nghymru gyda chostau byw isel.  Ein prifddinas yw un o'r dinasoedd gorau i fyw ynddi yn Ewrop, yn ôl adroddiad diweddar gan y Comisiwn Ewropeaidd.  Cafodd siopa, diwylliant a chyfleusterau chwaraeon Caerdydd sylw, yn ogystal â'i pharciau a'i mannau gwyrdd niferus.  

Mae gan ein gwefan Mansachu a Buddsoddi ddigon o resymau eraill dros symud i Gymru yn ogystal â rhai astudiaethau achos ysbrydoledig gan gwmnïau sydd wedi symud.