Bwyd a diod o Gymru mewn niferoedd a Gwerth “Cymreictod”

Gwerth Cymreictod

Value of Welshness

 

Mewn ymateb i awydd manwerthwyr i gydgrynhoi’r cynnyrch rhanbarthol yr oeddent yn ei gynnig yn 2016, comisiynodd Llywodraeth Cymru ymchwil gynhwysfawr ymysg prynwyr er mwyn ceisio deal yn well “Werth Cymreictod” i brynwyr ar draws y DU. Defnyddiwyd methodoleg gadarn wrth wneud y gwaith ymchwil hwn er mwyn sicrhau bod y dystiolaeth a gasglwyd yn creu achos cryf o blaid rhestru cynnyrch o Gymru mewn ymateb i’r hyn y mae prynwyr yng Nghymru a phrynwyr ym Mhrydain Fawr yn ei gysylltu â bwyd a diod o Gymru.

Bwyd a diod o Gymru mewn niferoedd

The value of Welsh Food and Drink

Lansiwyd Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020 (Y Cynllun Gweithredu) ym mis Mehefin 2014. Y prif nod yw 'sicrhau twf o 30% yng ngwerthiant y sector bwyd a diod i £7 biliwn erbyn 2020.' Mae’r Cynllun Gweithredu’n cynnwys 48 cam gweithredu. 

Mae pwynt gweithredu 12 yn nodi bod angen gwneud y canlynol:

'Gwella data gwaelodlin y diwydiant a chau bylchau gwybodaeth drwy gomisiynu ymchwil a phrynu data perthnasol a chredadwy am y farchnad, y diwydiant a defnyddwyr. Bydd hyn yn rhoi mewnwelediad i ni ac yn mireinio strategaeth datblygu’r farchnad a’r broses o’i gweithredu.'

Cynhaliwyd gwerthusiad economaidd er mwyn ceisio deall sector bwyd a diod Cymru yn well ac i sefydlu gwaelodlin i fonitro’r sector yng Nghymru yn ystod oes y Cynllun Gweithredu, hynny yw, tan 2020.

Wedi’i gategoreiddio isod mae casgliad o ddata sydd wedi cael ei nodi fel gwaelodlin ar gyfer y diwydiant. Mae hyn yn ein helpu i fonitro tueddiadau yn y sector cynhyrchu bwyd a diod. Mae’n dod ynghyd ag ystadegau cenedlaethol a setiau data eraill y gellir eu hadolygu’n rheolaidd ac mae ganddo fethodoleg gadarn er mwyn sicrhau y bydd y diweddariadau yn y dyfodol yn gyson.

Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod nad yw hwn yn rhoi darlun cyflawn i ni o’r diwydiant a’i nod yw gweithio mewn partneriaeth â rhanddeilaid o’r diwydiant er mwyn nodi ffynonellau eraill o ddata i roi darlun i ni o’r sector. Fodd bynnag, bydd hyn yn gweithredu fel dull o ddangos unrhyw newidiadau dros gyfnod o amser wrth i’r diweddariadau gael eu hychwanegu at y casgliad.

  1. Crynodeb gweithredol – pennawd cyffredinol yw hwn ar gyfer y sector Bwyd a Diod
  2. Taflenni Is-sectorau – Casgliad o ddata yw hwn ynghylch y sector bwyd a diod a’i brif is-sectorau.
  3. Ffeithluniau.

Sleidiau is-sectorau Kantar – Kantar yw data sy’n rhoi mewnwelediad i ni o’r defnyddwyr ac mae’n defnyddio gwybodaeth gan banel mawr iawn o siopwyr yn y DU er mwyn cofnodi beth maen nhw’n ei brynu bob wythnos.  Mae’r sleidiau hyn yn dangos tueddiadau  prynwyr ar lefelau’r is-sectorau eang ac yn nodi rhywfaint o dueddiadau prynu defnyddwyr yng Nghymru. Cyhoeddwyd y ddogfen hon gan gwmni allanol a dim ond yn Saesneg y mae hi ar gael.

Cyflwyniad Gwerth Cymreictod (Saesneg yn unig)

 

icon