Brexit

Mae disgwyl i'r DU ymadael â'r UE ar 31 Ionawr 2020.

Ar ôl y dyddiad hwnnw, bydd y DU yn cychwyn ar gyfnod pontio tan fis Rhagfyr 2020. Cytunwyd ar y cyfnod pontio er mwyn caniatáu i'r DU a'r UE gytuno ar pa fath o berthynas fydd ganddynt yn y dyfodol.

Am fwy o wybodaeth ewch i: https://www.gov.uk/guidance/the-food-and-drink-sector-and-preparing-for-eu-exit (Saesneg yn unig)

Mae Brexit yn debygol o gael effaith ar eich busnes, fel unig fasnachwr o fewn y DU neu yn fusnes mewnforio / allforio.  Rydym yn argymell eich bod yn cynllunio ar gyfer newid.  Mae cyngor ar baratoi busnes ar gyfer Brexit a dull o hunan-asesu ar gael yma.

Rydym yn argymell yn gryf bod busnesau bwyd a diod yn darllen yn fanwl am y newidiadau niferus fydd yn digwydd ar y diwrnod y byddwn yn ymadael â’r UE.  Gallai methu â pharatoi na gwneud y newidiadau gofynnol olygu bod eich busnes mewn perygl mawr. 

Gall busnesau bwyd a diod ddefnyddio dull hunan-asesu a chyngor penodol ar eu cyfer.  I ofyn am ddiagnostig gan brosiect Cywain, e-bostiwch: cywain@menterabusnes.co.uk  

Yna bydd ymgynghorydd yn trefnu ymweliad i gwblhau'r diagnostig. Bydd hyn yn helpu eich gwydnwch busnes ac yn sicrhau bod eich holl feysydd busnes yn cael eu hystyried cyn Brexit. Ar gael yma.

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar gael ar at Gov.uk  ac yma, gyda chanllawiau ychwanegol gan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.