Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Rhaglen Datblygu Masnach

Nod ein Rhaglen Datblygu Masnach yw eich helpu chi, fel cynhyrchwr, prosesydd neu ddosbarthwr bwyd a diod yng Nghymru, i dyfu eich busnes a chreu swyddi. Mae gennym raglenni penodol i gefnogi cwmnïau twf uchel i roi sylw i fylchau o ran sgiliau a gallu neu i ychwanegu profiad helaethach o reolaeth fasnachol at yr hyn sydd gennych chi.


Picture of a trade event

Cwrdd â’r prynwyr ac ennill sgiliau newydd

Mae cryfhau’r gadwyn gyflenwi yng Nghymru’n flaenoriaeth. Mae ein digwyddiadau Cwrdd â’r Prynwr yn denu manwerthwyr, cyfanwerthwyr a gwerthwyr annibynnol mawr yn y maes bwyd a diod.  Rydym yn rhoi syniad i chi am ofynion prynu ac yn rhoi cyfle unigryw i gwmnïau hybu gwerthiant. Mae ein Rhaglen Sgiliau Masnachol yn rhoi sylw i'r bylchau o ran sgiliau a gallu cwmnïau ac yn datblygu safonau rheolaeth fasnachol broffesiynol yn y diwydiant yng Nghymru. Mae cyngor ac arweiniad pwrpasol ar gael i staff allweddol ynghylch materion sy’n ymwneud â’r diwydiant ac mae mentora hirdymor eisoes yn cefnogi’r sectorau pobi, melysion a llaeth. 

Ddarllen mwy am ddigwyddiadau Cwrdd â’r Prynwr


Y Rhaglen Sgiliau Masnachol

Mae’r Rhaglen Sgiliau Masnachol yn gyfres o weithdai a chymorth 1:1 sydd wedi’u hanelu at fusnesau bwyd a diod Cymru. Mae’r rhaglen yn darparu cyngor a chymorth ymarferol i fusnesau er mwyn iddynt ddatblygu eu gallu i gyflawni cynlluniau masnachol ar draws holl swyddogaethau busnes.


Proffilau’r Manwerthwyr Lluosog Gorffennaf 2015

Trosolwg o’r Farchnad Manwerthu yn y DU:

Yn y flwyddyn hyd at 24 Mai 2015, roedd y Farchnad Manwerthu Bwyd yn werth £105 biliwn, sy’n gynnydd o 0.3% o’i gymharu â 2014. Er bod y farchnad wedi’i dominyddu gan Tesco, Sainsbury’s, Asda  a Morrisons, sy’n rhannu 65% o’r farchnad rhyngddynt, bu dirywiad yn ffigyrau gwerthiant y 4 cwmni hwn yn ystod y flwyddyn. Dros brisiau eu nwyddau y mae’r prif fanwerthwyr yn cystadlu yn bennaf, gyda’r nod o ddenu cwsmeriaid yn ôl o’r archfarchnadoedd disgownt sydd wedi perfformio mor gryf dros y blynyddoedd diwethaf.

Yn  ogystal â’r archfarchnadoedd disgownt,  gwelwyd twf mewn siopau cyfleustra a sianeli ar-lein hefyd. Mae siopwyr yn defnyddio cyfuniad o’r rhain i siopa, gan brynu  ychydig ond yn aml. Mewn ymateb i hyn mae’r manwerthwyr mawr yn defnyddio strategaethau aml-sianel gan fuddsoddi mewn Siopa ar-lein/Dosbarthu i’r cartref a Clicio a Chasglu, ac mae Sainsbury’s wedi buddsoddi’n uniongyrchol yn y siopau disgownt drwy eu menter ar y cyd â Netto.

Manwerthwyr lluosog sy’n dominyddu gwerthiant bwyd a diod yng Nghymru fel yng ngweddill Prydain – mae’r deg uchaf yn meddiannu 88.7% o’r farchnad fwyd ac 87.7%  o’r farchnad ddiod. Mae gan Tesco, Asda, Aldi, Lidl, Iceland a Bargain Stores gyfran uwch o’r farchnad yma yng Nghymru nag yng ngweddill Prydain ac fel y cyfryw maen nhw’n allfeydd pwysig i gynhyrchwyr bwyd a diod Cymru. Ar y llaw arall, mae Sainsbury’s, Waitrose ac M&S yn tanfasnachu yng Nghymru o gymharu â Phrydain gyfan. Mae cyfran marchnad Sainsbury’s a Waitrose yn arbennig o isel yng Nghymru o’i gymharu â’u cyfran ledled Prydain am mai dim ond ychydig o siopau sydd ganddynt yma – 30 siop Sainsbury’s a 9 Waitrose (Mehefin 2015). Mae cwmni’r Co-operative yn fanwerthwr pwysig yng Nghymru, yn gwasanaethu llawer o drefi a phentrefi bach lle nad oes unrhyw fanwerthwyr lluosog yn bresennol; serch hynny, mae’n masnachu llai yng Nghymru nag ym Mhrydain gyfan.

Myneniad proffilau’r manwerthwyr unigol (Saesneg yn unig)