Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Twristiaeth bwyd

Ymholidau Cyllid Twristiaeth bellach yn gwahodd a chanllawiau ar-lein

Yn dilyn y cyhoeddiad ar 10 Ebrill gan Ysgrifennydd Economi, Ken Skates, y bydd mwy na £24 miliwn ar gael ar gyfer datblygu a marchnata twristiaeth drwy ganllawiau Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, canllawiau ar gael ar-lein nawr ac ymholiadau yn cael eu gwahodd

Cliciwch yma i ddarganfod mwy o wybodaeth am ein cyllid Twristiaeth


Mae bwyd a diod yn mynd law yn llaw â lletygarwch a thwristiaeth yng Nghymru. Mae’r cyfuniad o fwyd tymhorol o ansawdd a chynhwysion lleol, llefydd diddorol i aros a bwyta a rhai o gogyddion gorau’r byd yn diffinio’r sector lletygarwch yng Nghymru, sy’n haeddu ei enw da am ragoriaeth. 

Pecyn Cymorth Gwyliau Bwyd

Gwyliau Bwyd

Geler isod gwybodaeth bellach ar gyflwyniadau'r dydd

Cynllun grant Twf Strategol: Digwyddiadau Bwyd a Diod Cymru wedi cau 

Gwyliau Bwyd arianwyd yn 2017


Picture of a market

Mae bwyd yn bwysig i’n hymwelwyr 

Mae bwyd yn dylanwadu fwyfwy ar benderfyniad pobl i ymweld â Chymru. Mae hyn oherwydd eu bod yn fwy craff, maent yn dangos diddordeb yn o ble daw eu bwyd a beth sy’n digwydd i’r bwyd cyn cyrraedd eu plât. Felly mae’r sector bwyd a’r sector twristiaeth yn bwysig yng Nghymru, ac rydym wedi datblygu strategaethau ategol i ddatblygu’r 2 sector. Rydym am greu cysylltiadau rhwng y diwydiant lletygarwch ac arlwyo a chynhyrchwyr bwyd a diod lleol, gan sicrhau cyflenwad cyson o gynnyrch ffres a thymhorol sydd at ddant pob ymwelydd. 


Image of a MarketHyrwyddo delwedd bwyd a diod o Gymru

Mae twristiaeth bwyd yn ymwneud â helpu ymwelwyr i ddarganfod perlau coginiol lleol – drwy hyrwyddo hynodrwydd rhanbarthol ein cynnyrch er mwyn i ymwelwyr am y tro cyntaf deimlo cysylltiad â’r ardal a theimlo fel dychwelyd. Rydym wedi nodi sut rydym am geisio cyflawni hyn erbyn 2020 yn ein Partneriaeth ar gyfer Twf: Strategaeth ar gyfer Twristiaeth, sy'n diffinio dull gweithredu ar gyfer marchnata sy'n cael ei arwain gan y cynnyrch, gyda bwyd yn cael ei weld fel rhan hanfodol o brofiad ymwelwyr. Mae'r Cynllun Gweithredu Twristiaeth Bwyd 2014 yn targedu camau gweithredu allweddol i godi ymwybyddiaeth a sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn hwylus i ymwelwyr a helpu cynhyrchwyr bwyd a busnesau twristiaeth i gydweithio. 


Marchnadoedd Ffermwyr a Digwiddiadau BwydMarchnadoedd Ffermwyr a Digwyddiadau Bwyd /Ffactorau llwyddiant a gwersi a ddysgwyd

Comisiynwyd y gwaith ymchwil hwn i gyfrannu at ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o’r cyfleoedd i fusnesau bwyd a diod sy’n dewis marchnata eu cynnyrch yn uniongyrchol drwy farchnadoedd ffermwyr a/neu ddigwyddiadau bwyd rheolaidd eraill. Y bwriad hefyd oedd nodi ffactorau a fu’n allweddol i lwyddiant sefydlu marchnadoedd ffermwyr a digwyddiadau bwyd, yn ogystal ag unrhyw wersi a ddysgwyd.

Yr Adroddiad Terfynol