Sut i arwain

Mae sawl canllaw ar gael os ydych yn cynllunio ar gyfer digwyddiad mawr ac angen rhywfaint o arweiniad.

Mae'r canllawiau hyn yn amrywio o iechyd a diogelwch ac asesu risg, i 'wyrddio' eich digwyddiad, defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a’r Gymraeg. Mae rhai wedi'u rhestru isod.

Cyngor i’r rheini sy’n gweithredu llefydd prysur

Mae'r Swyddfa Genedlaethol Diogelwch Gwrthderfysgaeth (NaCTSO) a’r Ganolfan er Diogelu'r Seilwaith Cenedlaethol (CPNI) yn rhoi cymorth i’r rheini sy’n gweithredu llefydd prysur. Mae hyn yn cynnwys canllawiau, a gafodd eu diwygio a’u hadnewyddu’n ddiweddar, sydd wedi'u hanelu at berchenogion a gweithredwyr safleoedd ac a luniwyd i helpu’r rheini sy’n gyfrifol am ddiogelwch mewn llefydd prysur i liniaru bygythiadau gan helpu i wneud y DU yn llai agored i ymosodiadau.  

Mae’r Canllawiau ar Lefydd Prysur yn cynnwys cymorth uniongyrchol ar gyfer digwyddiadau pwysig, stadia ac arenâu.  

Adnoddau llywodraethu Digwyddiadau Mawr

Ar y cyd ag argymhellion y Canllawiau Llywodraethu Digwyddiadau Mawr, mae'n bleser gan UK Sport roi cymorth ymarferol ar ffurf templedi i alluogi'r arfer gorau hwn i gael ei roi ar waith yn gynt ac yn haws.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan UK Sport.

Y Canllaw Porffor ('The Purple Guide')

Mae'r Canllaw Porffor i Iechyd, Diogelwch a Lles mewn Digwyddiadau  Cerddorol ac Eraill wedi ei lunio gan Fforwm y Diwydiant Digwyddiadau ar ôl ymgynghori gyda'r diwydiant a llywodraeth ranbarthol. Yn cynnwys ni fwriedir iddynt fod yn rhagnodol. Dylai unrhyw un sy’n defnyddio’r canllaw hwn ymgymryd ag asesiadau a gwerthusiadau risg priodol o ofynion penodol y digwyddiadau y maent yn eu trefnu neu ynghlwm â nhw.

Gwyrddio eich Digwyddiad Tuag at Ddyfodol Diwastraff Cymru

Trwy gydweithio efo partneriaid a busnesau, nod Rhaglen Weithredu’r Cynllun Gwastraff ac Adnoddau (WRAP) ydy gwneud lleihau gwastraff ac ailgylchu’n haws ac yn fwy effeithiol. Mae cyngor ac arweiniad ymarferol ar gael yn y  Canllaw Ailgylchu Digwyddiadau Cymru.

Mae cymorth eang a sawl ffordd o reoli gwastraff digwyddiad ar gael gan nifer o sefydliadau masnachol. Mae WRAP hefyd yn darparu Map Diwydiant Digwyddiadau. Mae'r hwn yn darparu casgliad o ganllawiau ac arfer gorau i helpu digwyddiadau gyflawni dim gwastraff tirlenwi. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan WRAP Cymru.

Asesiad risg

Sut mae sicrhau fod eich digwyddiadau’n ddiogel, yn cael eu rheoli’n dda a bod unrhyw amhariad posibl cyn lleied â phosibl? Mae gofyn cyfreithiol bod pob cyflogwr a pherson hunangyflogedig yn cynnal asesiad o'r risgiau iechyd a diogelwch sy'n deillio o’u gwaith. Mae'n debyg mai’r Awdurdod Gweithredol Lechyd a Diogelwch yw'r lle gorau i ddechrau.

Yr Gymraeg

Rydym eisiau hyrwyddo a hwyluso defnydd o'r Gymraeg. Golygir hyn codi ymwybyddiaeth o statws swyddogol y Gymraeg yng Nghymru trwy osod safonau ar sefydliadau a chyrff cyhoeddus. 

Yng Nghymru, ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg. Dylai pobl yng Nghymru allu byw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Mae mwy o wybodaeth am yr iaith Gymraeg ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru (dolen allanol),