Lindsay Hugh Doyle

Lindsay Hugh Doyle

Entrepreneur, arloeswr, dysgwr gydol oes sy'n croesawu heriau gyda’r nod o dyfu. Mae’n gweld cyfleoedd a gwelliannau cyn iddyn nhw ennill eu plwyf. Diwyd, ymroddedig, egnïol a chymwynasgar, ac yn byw bywyd i’r eithaf.

Cyfarwyddwr a Chyfranddaliwr Rainbow Therapeutic Ltd.

Darparwr gofal plant arbenigol ar gyfer plant sy'n cael eu hystyried yn anaddas i gael eu maethu neu eu mabwysiadu ar hyn o bryd.

Cyfarwyddwr a Chyfranddaliwr Evergreen Care Wales Ltd.

Unigolyn Cyfrifol, ers Ionawr 2008. Mae Evergreen yn un o ddarparwyr a ffafrir darpariaeth byw â chymorth ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Chwe chartref byw â chymorth i oedolion ag anawsterau dysgu, anghenion arbennig a phroblemau ymddygiad. Mae’n cynorthwyo 30 o ddefnyddwyr sy'n oedolion ar hyn o bryd.

Cyfarwyddwr a Chyfranddaliwr Riverwood Housing Ltd ers mis Gorffennaf 2008.

Tri chartref gofal preswyl i oedolion ag anghenion arbennig, corfforol ac iechyd meddwl. Yn darparu gofal i 12 o oedolion ar hyn o bryd.

Cyfarwyddwr Anweithredol, Cyfranddaliwr ac Unigolyn Cyfrifol ar gyfer Ridgemount Care Gwent Ltd

Ers mis Hydref 2009. Dau gartref byw â chymorth ar gyfer oedolion ag anawsterau dysgu a phroblemau ymddygiad. Yn cefnogi wyth o ddefnyddwyr gwasanaethau ar hyn o bryd.

Gyda’i gilydd, mae gan y cartrefi gofal drosiant blynyddol o fwy na £4.5 miliwn. Ar hyn o bryd mae gennym 45 o ddefnyddwyr gwasanaethau, gyda 100 a mwy o ofalwyr llawn amser. Rydw i wedi adeiladu’r model busnes i fod yn effeithlon iawn ac yn broffidiol. Bellach mae gen i dîm rheoli cryf iawn o dan arweiniad fy Nghyfarwyddwr Gweithrediadau, Cyfarwyddwr Gofal a Rheolwr Cyffredinol sy'n goruchwylio'r holl waith o redeg y cartrefi gofal o ddydd i ddydd.

Swyddi cyfarwyddwr ychwanegol.

Strategic Land Developments Ltd

Cwmni canfod tir ac eiddo arbenigol ar gyfer datblygiadau preswyl a masnachol.

Doyle Finance Ltd, Cwmni Cyllid Busnes Arbenigol. Sefydlwyd yn 2003.

Aelod cymwysedig o’r Gymdeithas Cyllid Personol a’r Sefydliad Yswiriant Siartredig. MLIA (Dip)

Cymrawd y Sefydliad Rheoli Gwerthu a Marchnata. (FinstSMM)

Rolau gwirfoddol.

Ymddiriedolwr, Cyfarwyddwr a Llysgennad Gwirfoddol ar gyfer Apêl Arch Noa ar gyfer Ysbyty Plant Cymru ers 2001.

Yn Llysgennad Gwirfoddol ac yn brysur yn codi arian ar gyfer Tŷ Hafan, yr Hosbis Plant yn Sili, Bro Morgannwg. Dyletswyddau fel yr uchod, ers 2009.

Yn Llysgennad Gwirfoddol ac yn brysur yn codi arian ar gyfer Bobath Cymru, canolfan therapiwtig ar gyfer plant â Pharlys yr Ymennydd ers 2011. Dyletswyddau fel yr uchod.

Cyn-gadeirydd Cynllun Menter yr Ifanc Torfaen a Mynwy.

Aelod o'r Sefydliad Materion Cymreig.

Aelod Cyswllt o Glwb Busnes Caerdydd

 

 

Gair i Gall

Mae angen i chi gadw i symud ymlaen. Mae aros yn eich unfan yn golygu eich bod chi’n symud yn ôl mewn gwirionedd.

Lindsay Hugh Doyle
  • Enw
    Lindsay Hugh Doyle
  • Rôl
    Cyfarwyddwr
  • Lleoliad
    Rhondda Cynon Taff