Paul Christopher Maliphant

Mae Paul yn arbenigwr datblygu busnes mewn gwasanaethau proffesiynol (peirianneg, datblygu a rheoli). Mae'n Gymrawd Sefydliad y Peirianwyr Sifil, yn Ddaearegydd Siartredig ac Ewropeaidd ac yn Gynghorydd Peirianneg y Tir yn y DU. Mae’n gyn Is-lywydd y Gymdeithas Ddaearegol a sylfaenydd grŵp rhanbarthol y gymdeithas yng Nghymru, ac wedi cadeirio’r grŵp hwnnw ddwywaith. Mae wedi cael ei benodi fel yr unig arbenigwr addysg y tu allan i addysg drydyddol ar Fwrdd Cynghori Allanol Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr Prifysgol Caerdydd. Mae'n siaradwr medrus ac yntau wedi cyflwyno ar gyfer dwsin a mwy o sefydliadau a phrifysgolion. Mae ei yrfa sy’n ymestyn dros 30 mlynedd a mwy wedi cwmpasu peirianneg fwyngloddio a sifil gan weithio i ddiwydiant, llywodraeth leol a chwmni ymgynghori yn y sector preifat, gan ganolbwyntio’n arbennig ar brosiectau datblygu tir, adfer tir, adfywio, priffyrdd, rheilffyrdd, amddiffyn rhag llifogydd, rheoli tirlithriadau a chamlesi. Ar brosiectau mae Paul yn gweithio’n bennaf mewn rolau arwain a rheoli prosiect a’i brif weithgarwch yw datblygu busnes. Fel arbenigwr datblygu busnes, mae gan Paul arbenigedd sy'n ychwanegu gwerth ar draws ystod eang iawn o gyfleoedd gan weithredu fel datblygwr cysylltiadau cleientiaid; arweinydd gwerthu; arweinydd cynigion effeithiol; arweinydd masnachol; hwylusydd; saer geiriau neu adolygydd.

Gair i Gall

Mae angen i chi ddeall eich cleientiaid a gofalu fod eich prosesau penderfynu yn canolbwyntio ar eu hanghenion nhw.

Paul Christopher Maliphant
  • Enw
    Paul Christopher Maliphant
  • Rôl
    Cyfarwyddwr Datblygu
  • Lleoliad
    Caerdydd