Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A) | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A)

Os ydych yn gweithredu ar ben unchaf y sector deunyddiau a gweithgynhyrchu yn Nghymru, bydd eich llwyddiant parhaol yn dibynnu ar ddau ffactor allweddol: Yn gyntaf, eich gallu i arwain y ffordd gyda buddsoddiad mewn cynnyrch arloesol ac ymchwil broses. Yn ail, eich llwyddiant o ran denu pobl o galibr uchel fydd yn gallu gyrru eich gwaith ynchwil hanfodol yn ei flaen. 
 
Sefydlwyd yr Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A) i ddarparu unigolion o'r radd uchaf i fusnesau blaenllaw fel eich busnes chi sydd wedi eu hyfforddi hyd lefel meistr a doethuriaeth, ac sydd a'r sgiliau i ddod yn chwaraewyr blaenllaw yn y sector.

Dyma'r manteision i fusnesau

Image of two scientists Bydd Academi M2A yn cefnofi 124 o'r unigolion mwyaf dawnus yn y sector ac yn eu helpu i ddatblygu'r sgiliau technegol, arwain a rheoli sy'n hanfodol i llwyddiant busnesau gwerth uchel yn y sector deunyddiau a gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Yn rhan o'r rhaglen, bydd y canlynol ar gael i'ch busnes:

  • Gwaith ynchwil a datblygu diwydiannol sy'n flaenllaw yn y sector wedi ei gymorthdalu'n drwm.
  • Adnoddau ac arbeinigedd o'r radd flaenaf ym Mhrifysgol Abertawe, canolfan academaidd 10 uchaf y DU ar gyfer duenyddiau datblygedig ac ymchwil gweithgynhyrchu.
  • Ffrwd barhaus o dalent ymchwilio o'r radd uchaf i'ch busnes.

Mae'r Academi M2A yn cynnig ffordd hynod o hyblyg a chost-effeithiol o wneud gwaith ymchwil, ac am eich bod yn dod i adnabod yr ol-raddedigion yn dda iawn yn ystod eu hamser gyda'ch busnes, buddwch hefyd yn cael syniad clir o'u galluoedd a'u gwerth ttymor hir fel gweithwyr posibl yn y dyfodol.

Pa gymorth sydd ar gael i chi?

Bydd yr Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu'n talu chyflog o £20,000 (Doethrul) neu £12,500 (Meistr) y flwyddyn i gefnogi'r ymchwilydd. Bydd yr ymchwilydd yn cael ei ddyrannu 2 goruchwylwyr academaidd a fydd yn arbenigwyr yn eu maes a hefyd cael mynediad i bob yn o'r cyfleusterau ymchwil sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd cyfle i chi weithio gyda nhw am flwyddyn neu am bedair blynedd, ond does dim rheidrwydd eich bod yn cyflogi'r myfyriwr pan fydd i gwaith ymchwil ar ben, na chwaith i'r myfyriwr gymryd swydd gyda'ch cwmni chi.

Dyma eich ymrwymiad chi

Rhaid i'r cwmni roi cyfraniad o £9,000 y flwyddyn (Doethuriaeth) neu £4,000 y flwyddyn (Meistr).

I gynryd rha, mae angen i'ch busnes gyflwyno cynigion am brosiect ymchwil blwyddyn ar lefel meistr, new brosiect ymchwil pedair blynedd ar lefel doethuriaeth, sydd wedi'i gysylltu'n glir a chynhyrchion, prosesau neu farchnadoedd eich cwmni.

Rhaid i'r myfyrwyr ymchwil ol-raddedig feddu ar Radd 2:1 o leiaf mewn gwyddoniaeth neu beirianneg, a chael eu goruchwylio gan academydd O Brifysgol Abertawe.  Rhaid i chi hefyd ddynodi cynrychiolydd o'ch busnes i ddod yn rheolwr llinell a mentor i'r myfyriwr.

Yn dilyn cwblhau'r prosiect ymchwil a fydd gennych ymchwilydd a fydd yn cael eu gosod yn berffaith i ymgymryd a chyflogaeth yn eich cwmni.

Byddwch hefyd wedi datblygu cysylltiadau gwerthfawr yn y brifysgol sy'n gallu agor cyfleoedd ymchwil a chydweithio yn y dyfodol.

A yw eich busnes chi'n gymwys?

Gall unrhyw fusnes sy'n gweithredu yng Nghymru ariannu Doethuriaeth mewn Peirianneg neu Radd Meistr mewn Ymchwil ar y cyd, ar yr amod ein bod yn fodlon y bydd gwaith ymchwil yn dod a manteision cyffyrddadwy i lwyddiant tymor hir y cwmni.  Rhad i fyfyrwyr wedi eu yn yr Academi M2A fel cyfeiriad preswyl yn ardal Gorllewin Cymru a'r ardal cymoedd.

 

Ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

M2A eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Cronfeydd yr UE yng Nghymru

Rhestr Wirio RhaglenCronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal CyflenwiCymru GyfanCronfeydd yr UE yng Nghymru European 

Social Fund
Statws Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop?Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru