Llywodraeth Cymru | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Llywodraeth Cymru

Subscribe to porthwr Llywodraeth Cymru
Welsh Assembly latest news and events
Wedi ei ddiweddaru: 52 min 12 sec yn ôl

Grantiau i Wasanaethau Bysiau Cymru

Gwen, 03/23/2018 - 16:30
Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi wedi cyhoeddi £25 miliwn i helpu i gefnogi  gwasanaethau bysiau hanfodol ledled Cymru.  

Torri'r dywarchen gyntaf yn ddechrau ar waith hanfodol i wella Lôn Pum Milltir

Gwen, 03/23/2018 - 16:00
Bydd y prosiect, sy'n werth £25.3 miliwn, yn gwella'r ffordd bresennol fel ei bod yn cyrraedd y safonau sy'n ofynnol ar gyfer priffyrdd modern.

£1 miliwn i fynd i’r afael â thlodi misglwyf ac urddas

Gwen, 03/23/2018 - 09:30
Defnyddir yr arian i wella cyfleusterau toiledau yn ein hysgolion ac i helpu i fynd i’r afael â thlodi misglwyf yn ein cymunedau

Enillwyr dewr a gwych yn cael eu cyhoeddi fel enillwyr Gwobrau Dewi Sant 2018

Iau, 03/22/2018 - 22:05
Mae enillwyr Gwobrau Dewi Sant eleni wedi eu datgelu mewn seremoni arbennig yn y Senedd ym Mae Caerdydd. 

£1.1 miliwn i wella lladd-dai bach a chanolig

Iau, 03/22/2018 - 17:10
Heddiw cyhoeddodd Lesley Griffiths gymorth grant ar gyfer Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd gwerth £1.1 miliwn ar gyfer lladd-dai bach a chanolig yng Nghymru.

Rheolwyr busnes ysgolion yn chwarae rôl hanfodol yn lleihau llwyth gwaith penaethiaid - Kirsty Williams

Iau, 03/22/2018 - 15:52
Mae’r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams wedi diolch rheolwyr busnes ysgolion ledled Cymru am eu rôl yn lleihau llwyth gwaith penaethiaid

Gweinidog yr Amgylchedd yn cyhoeddi £600,000 ar gyfer Canolfan Monitro Arfordirol newydd i Gymru

Iau, 03/22/2018 - 11:27
Cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd Hannah Blythyn heddiw fod £600,000 wedi'i neilltuo ar gyfer creu canolfan newydd genedlaethol i fonitro'r arfordir.

GIG Cymru yn ymateb i’r gaeaf prysuraf ar gofnod

Iau, 03/22/2018 - 09:52
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi ymateb i ystadegau perfformiad diweddaraf y GIG.

Y Cynulliad yn pasio cyfraith newydd i ddiogelu datganoli yng Nghymru

Mer, 03/21/2018 - 18:30
Mae Aelodau'r Cynulliad wedi pleidleisio drwy fwyafrif mawr i gefnogi Bil Llywodraeth Cymru i ddiogelu datganoli.

Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £6 miliwn yn llwyddiant Maes Awyr Caerdydd

Mer, 03/21/2018 - 17:00
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu prynu gwerth £6 miliwn o gyfrannau ym Maes Awyr Caerdydd ar ôl y newyddion bod yr hyb trafnidiaeth wedi cyrraedd ei dargedau yn gynnar

Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £6 miliwn yn llwyddiant Maes Awyr Caerdydd

Mer, 03/21/2018 - 17:00
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu prynu gwerth £6 miliwn o gyfrannau ym Maes Awyr Caerdydd ar ôl y newyddion bod yr hyb trafnidiaeth wedi cyrraedd ei dargedau yn gynnar

Cymru yn Sioe Twristiaeth a Theithio Prydain

Mer, 03/21/2018 - 14:00
Y sioe deithio yw prif ddigwyddiad y diwydiant teithio ar gyfer twristiaeth ddomestig ym Mhrydain.

“Mae’n ymddangos bod cyffur PrEP eisoes yn dechrau gwneud gwahaniaeth” – yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething

Mer, 03/21/2018 - 10:05
Mae Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd, wedi cyhoeddi bod treial Cymru gyfan o PrEP yn dangos canlyniadau addawol.

Grant Adeiladau Hanesyddol Cadw yn ailagor ar gyfer 2018-19

Maw, 03/20/2018 - 12:00
Mae perchenogion adeiladau cymunedol rhestredig ledled Cymru yn cael ymgeisio nawr am nawdd y Cynllun Grant Adeiladau Hanesyddol, meddai'r Gweinidog Diwylliant, yr Arglwydd Elis-Thomas.

Y Cwnsler Cyffredinol yn lansio ymgynghoriad i symleiddio cyfraith Cymru

Maw, 03/20/2018 - 10:37
Heddiw mae Cwnsler Cyffredinol Cymru, Jeremy Miles AC, yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y Bil Deddfwriaeth Cymru (Drafft), a fydd yn para am 12 wythnos.

Cynlluniau newydd i gryfhau llywodraeth leol

Maw, 03/20/2018 - 09:01
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau newydd i gryfhau llywodraeth leol yng Nghymru.

Cynllun cyflogadwyedd newydd i fynd i'r afael â diweithdra ac anweithgarwch economaidd

Maw, 03/20/2018 - 00:01
Mae'r cynllun sy'n ategu'r Cynllun Gweithredu Economaidd a gyhoeddwyd yn ddiweddar, yn amlinellu'r pedwar cam gweithredu i wella cyflogadwyedd...

£2.5m i helpu oedolion i ddysgu Cymraeg yn y gweithle

Llun, 03/19/2018 - 17:06
Mae £2.5 miliwn wedi’i neilltuo i helpu oedolion i ddysgu Cymraeg yn y gweithle yn ôl cyhoeddiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, heddiw.

Y Gweinidog Plant yn clywed barn ar gynlluniau i ddod â chosbi plant yn gorfforol i ben yng Nghymru

Llun, 03/19/2018 - 14:18
Bu’r Gweinidog Plant yn cwrdd â grŵp o blant yn Abertawe heddiw i gael eu barn ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i ddod â chosbi plant yn gorfforol i ben yng Nghymru.

OECD ac Estyn i ddatblygu fframwaith hunanwerthuso i athrawon

Llun, 03/19/2018 - 14:17
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cyhoeddi y bydd OECD ac Estyn yn gweithio ar fframwaith hunanwerthuso newydd i athrawon.