Llywodraeth Cymru | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Llywodraeth Cymru

Subscribe to porthwr Llywodraeth Cymru
Welsh Assembly latest news and events
Wedi ei ddiweddaru: 31 min 40 sec yn ôl

Rhaid inni barhau i fynd i'r afael â throseddau casineb – Ysgrifennydd y Cabinet

Maw, 10/17/2017 - 16:44
Carl Sargeant, wedi amlinellu heddiw, y gwaith mae Llywodraeth Cymru’n ei wneud gyda phartneriaid i leihau nifer y troseddau a digwyddiadau casineb sy'n digwydd ledled Cymru.

Lansio ymgynghoriad ar broses apelio ardrethi annomestig yng Nghymru

Maw, 10/17/2017 - 15:31
Rydym am glywed barn pobl sy'n talu ardrethi ynghylch sut y gallwn fynd ati i wella'r broses apelio ar gyfer ardrethi annomestig yng Nghymru.

Mark Drakeford ym Mrwsel i gyfarfod â Guy Verhofstadt ASE

Maw, 10/17/2017 - 15:26
Heddiw bydd Mark Drakeford, yr Ysgrifennydd Cyllid, yn ymweld â Brwsel i gyfarfod â Guy Verhofstadt, yr Aelod o Senedd Ewrop sy’n gweithredu fel negodydd Senedd Ewrop ar Brexit.  

Talgarth Bakery yn ehangu cynhyrchu

Maw, 10/17/2017 - 15:15
Mae Talgarth Bakery o Faesteg ar fin symud rhan o'i weithgareddau cynhyrchu i uned newydd ei hadnewyddu, diolch i help Cyllid Busnes Ad-daladwy Llywodraeth Cymru

Ein Llwybr tuag at fod yn genedl gydag Economi Gylchol

Maw, 10/17/2017 - 14:31
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd wedi rhoi amlinelliad heddiw o’r camau y bydd Cymru yn eu cymryd i ddod yn genedl sydd ag Economi Gylchol.

£215,000 i wella gwasanaethau mabwysiadu

Llun, 10/16/2017 - 15:45
Dyfarnwyd £ 215,000 i'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i wella a datblygu gwasanaethau cymorth mabwysiadu yng Nghymru.

Newidiadau i reolau cofrestru’n gynnar ar gyfer arholiadau yn cael eu cyhoeddi – Kirsty Williams

Llun, 10/16/2017 - 12:01
Mae’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, wedi cyhoeddi rheolau newydd er mwyn lleihau nifer y disgyblion sy’n cael eu cofrestru’n gynnar ar gyfer arholiadau (Dydd Llun 16 Hyd).

Y Cyd-bwyllgor Gweinidogion yn gyfle hanfodol i ailosod y berthynas gyda'r Gweinyddiaethau Datganoledig - Mark Drakeford

Llun, 10/16/2017 - 11:29
Mae cyfarfod y Cyd-bwyllgor Gweinidogion ar Brexit heddiw yn gyfle hanfodol i ailosod y berthynas rhwng Llywodraeth y DU a'r Gweinyddiaethau Datganoledig, yn ôl yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford

Rheolau newydd i sicrhau bod cartrefi rhent yn ffit i bobl fyw ynddynt

Llun, 10/16/2017 - 10:03
Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n ymgynghori ar reoliadau newydd sy'n ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid sicrhau bod eu heiddo yn ffit i bobl fyw ynddynt.

Ymgynghoriad ar wahardd microbelenni plastig yng Nghymru yn agor ddydd Llun

Sul, 10/15/2017 - 14:31
Bydd ymgynghoriad ar weithredu a gorfodi gwaharddiad yng Nghymru ar weithgynhyrchu a gwerthu cynhyrchion cosmetig a gofal personol sy'n cynnwys microbelenni plastig yn agor ddydd Llun 16 Hydref.

Lesley Griffiths yn cyhoeddi £1 miliwn i amddiffyn cartrefi yn Nwyrain Rhyl rhag llifogydd

Gwen, 10/13/2017 - 14:31
Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn cyhoeddi y bydd Cyngor Sir Ddinbych yn cael dros £1 miliwn.

Tŷ llety yng nghefn gwlad Ceredigion yn darparu gwasanaeth band eang cyflym iawn

Gwen, 10/13/2017 - 14:22
Diolch i Cyflymu Cymru mae gwesteion ac ymwelwyr i Blasty Bryn Berwyn yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru bellach yn gallu mwynhau manteision di-ri band eang ffeibr cyflym iawn.

Ymgyrch lwyddiannus i recriwtio meddygon teulu i barhau – Vaughan Gething

Gwen, 10/13/2017 - 10:55
Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd, yn lansio’r ymgyrch Gwlad, Gwlad. Hyfforddi. Gweithio. Byw. ar ei newydd wedd.

Gwobr i ddwy ysgol o Ferthyr – Kirsty Williams

Gwen, 10/13/2017 - 10:01
Rhoddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg ddwy wobr i ysgolion ym Merthyr Tudful (dydd Iau 12 Hyd), a hynny am eu gwaith yn meithrin eu disgyblion disgleiriaf.

Lefel cynnydd allforion Cymru ymysg yr uchaf yn y DU

Iau, 10/12/2017 - 13:54
Mae'r newyddion fod allforion Cymru wedi cynyddu 18% yn ystod y flwyddyn hyd fis Mehefin 2017 wedi'i groesawu gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.

Cwmnïau bwyd o Gymru i ddatblygu cynnyrch arloesol newydd i helpu i fynd i’r afael â gordewdra plant  

Iau, 10/12/2017 - 07:52
Mae prosiect i fynd i’r afael â gordewdra plant wedi dyfarnu cyllid i bedwar o gwmnïau o Gymru i ddatblygu cynnyrch Bwyd a Diod arloesol, iach a fforddiadwy.

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn dod â manteision uniongyrchol i fusnesau

Mer, 10/11/2017 - 12:23
Dywedodd Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, fod Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn dod â manteision uniongyrchol i fusnesau drwy eu helpu i fod yn fwy cystadleuol a chynhyrchiol.

Un o brif gwmnïau ariannol yn creu 100 o swyddi yng Nghaerdydd

Mer, 10/11/2017 - 00:01
Mae Hamlyn Williams, cwmni recriwtio gweithredol arbenigol Gwasanaethau Ariannol, yn creu 100 o swyddi newydd i raddedigion yng Nghaerdydd, diolch i gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru.

Y Setliad Llywodraeth Leol i helpu'r rheini sydd mewn sefyllfa fregus yn ariannol a diogelu gwasanaethau cyhoeddus allweddol

Maw, 10/10/2017 - 11:43
Mae Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, wedi cyhoeddi y bydd awdurdodau lleol yn cael £4.2 biliwn i wario ar wasanaethau allweddol yn 2018-19.

Menywod yn dweud eu dweud ynghylch gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru  

Llun, 10/09/2017 - 11:24
Heddiw, bydd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething yn agor seminar a gynhelir gan Fydwragedd Ymgynghorol Cymru i gyflwyno canfyddiadau arolwg 'Eich Babi, Eich Gofal'.