Llywodraeth Cymru | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Llywodraeth Cymru

Subscribe to porthwr Llywodraeth Cymru
Welsh Assembly latest news and events
Wedi ei ddiweddaru: 45 min 17 sec yn ôl

Cymorth i ffermwyr ar ôl Brexit fydd prif bwnc trafod y Sioe eleni

8 hours 30 min yn ôl
Mae Lesley Griffiths wedi datgan y bydd Sioe eleni yn chwarae rhan allweddol yn y sgwrs genedlaethol ar ddyfodol cymorth i ffermwyr yng Nghymru.

Arwyddion positif i’r cynllun Swyddi Gwell

Gwen, 07/20/2018 - 11:58
Ddoe, aeth Julie James, Arweinydd y Tŷ i ymweld ag un o’r prosiectau peilot sy’n datblygu’r rhaglen Swyddi Gwell yn Nes at Adref.

Buddsoddiad o bron i £6m gan Lywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru i ailddatblygu adeilad hanesyddol ym mae Caerdydd

Gwen, 07/20/2018 - 11:27
Mae Rebecca Evans, wedi cyhoeddi benthyciad gwerth £5m gan Fanc Datblygu Cymru.

Ysgrifennydd yr Economi wedi ymrwymo i gydweithio â busnes i gryfhau economi Cymru

Iau, 07/19/2018 - 15:46
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi ail-ddatgan ei ymrwymiad i gydweithio â busnesau dros y blynyddoedd nesaf i gryfhau economi Cymru.

Cynllun Bwyd a Hwyl yn cael ei gynnig i 2,500 o ddisgyblion yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru

Iau, 07/19/2018 - 14:02
Mae'r cyllid o £500,000 yn rhan o drefniant cyllid cyfatebol sy'n cynnwys yr awdurdodau lleol a'r ysgolion sy'n cymryd rhan.

£7.3 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd i roi hwb i sector bwyd Cymru

Iau, 07/19/2018 - 11:50
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi y bydd pecyn cymorth gwerth £7.3 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau yn y sector bwyd-amaeth ac i helpu busnesau.

Cyflymu Cymru yn golygu bod gwasanaeth band eang ar gael i bron 733,000 o gartrefi a busnesau

Iau, 07/19/2018 - 10:45
Heddiw, cyhoeddodd Julie James, Arweinydd y Tŷ sydd hefyd yn gyfrifol am y maes digidol, fod Cyflymu Cymru yn golygu bod band eang ffeibr cyflym ar gael i bron 733,000 o adeiladau ar draws Cymru.

Y Gogledd-ddwyrain yn elwa ar Gynllun Gweithredu’r Economi

Iau, 07/19/2018 - 09:46
Mae’r Gogledd-ddwyrain yn elwa ar ffrwyth swyddi o ansawdd da a buddsoddi mewn seilwaith, diolch i’r polisïau sy’n sail i Gynllun Gweithredu newydd Llywodraeth Cymru ar yr Economi

Lansio’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru a’r Gronfa Iach ac Egnïol

Iau, 07/19/2018 - 01:00
Gall cael pawb yng Nghymru i fod yn egnïol arwain at amrywiaeth o fanteision - gan gynnwys gwella iechyd a lles a chymunedau mwy cysylltiedig.

£1.2m i wella ac ehangu gwasanaethau arennol yng Nghaerdydd

Mer, 07/18/2018 - 16:05
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi ei fod yn rhoi £1.2m ar gyfer gwella'r uned dialysis arennol yn Ysbyty Athrofaol Cymru Caerdydd.

Cynllun Gweithredu newydd ar gyfer y diwydiant Bwyd a Diod

Mer, 07/18/2018 - 15:00
Heddiw, cyhoeddodd Lesley Griffiths fod Llywodraeth Cymru eisoes yn cydweithio â Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru i lunio cynllun gweithredu newydd i’r Diwydiant.

Kirsty Williams yn pennu dull gweithredu newydd yng Nghymru ar gyfer cyflog ac amodau gwasanaeth athrawon ysgol

Mer, 07/18/2018 - 14:02
Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams wedi nodi manylion model cenedlaethol newydd ar gyfer cytuno ar gyflog ac amodau gwasanaeth athrawon ysgol.

Gweinidog yn gweld sut mae £300,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru yn helpu Geiriadur Prifysgol Cymru i ddiogelu’r Gymraeg

Mer, 07/18/2018 - 11:33
Bu Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, yn ymweld â swyddfeydd Geiriadur Prifysgol Cymru yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth.

Maes Awyr Sain Tathan: y Manteision Economaidd Gorau Posibl

Mer, 07/18/2018 - 09:01
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth wedi datgelu cynlluniau i weithredu, rheoli a chynnal maes awyr a pharc busnes Saint Athan.

Cyhoeddi'r camau nesaf i gryfhau llywodraeth leol

Maw, 07/17/2018 - 16:41
Heddiw, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, Alun Davies wedi amlinellu'r camau nesaf i ddiwygio a chryfhau llywodraeth leol yng Nghymru.

Rhaid inni feddwl am ffordd newydd o ariannu gwledydd y DU oherwydd Brexit – Mark Drakeford

Maw, 07/17/2018 - 14:47
Heddiw, bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn dweud ei bod yn amser inni newid yn sylweddol y ffordd y caiff gwledydd y DU eu hariannu oherwydd Brexit.

Tim Peake yn ymuno â Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i gyhoeddi £7.2m i annog merched i astudio pynciau STEM

Maw, 07/17/2018 - 10:05
Tim Peake yn ymuno â Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i gyhoeddi £7.2m i annog merched i astudio pynciau STEM

Yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth yn galw ar Lywodraeth y DU i fuddsoddi yn rheilffyrdd Cymru

Maw, 07/17/2018 - 09:42
Wrth i’r Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Ken Skates, alw ar Lywodraeth y DU i ddarparu cyllid teg er mwyn gwella'r seilwaith rheilffyrdd yng Nghymru.

Cyhoeddi adroddiad newydd ar danau trydanol

Maw, 07/17/2018 - 07:59
"Er mwyn cadw pobl yn ddiogel rhag tân, mae'n rhaid inni deall ac ymateb i'r newidiadau i'r risgiau sy'n gallu achosi tân, yn enwedig yn y cartref."

Yr Ysgrifennydd Addysg yn lansio Sialens Ddarllen yr Haf

Llun, 07/16/2018 - 15:45
Ymunodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams â phlant yn Llyfrgell Merthyr Tudful heddiw i lansio Sialens Ddarllen yr Haf eleni.