Addysg a sgiliau | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Addysg a sgiliau

Subscribe to porthwr Addysg a sgiliau
Welsh Assembly latest news and events
Wedi ei ddiweddaru: 1 hour 16 min yn ôl

£12m i feithrin sgiliau cyflogadwyedd

16 hours 1 min yn ôl
Cyflogaeth gynaliadwy yw'r ffordd orau allan o dlodi.

Seren yn agor y drws ar raglen haf Prifysgol Yale sef Yale Young Global Scholars

Iau, 06/21/2018 - 13:00
Llwyddwyd i sicrhau'r cyfle hwn i fyfyrwyr o Gymru gyda diolch i ysgoloriaeth sy'n cael ei hariannu ar y cyd gan Yale Young Global Scholars (YYGS) a Llywodraeth Cymru.

Cyrraedd carreg filltir bwysig – 100 o brosiectau wedi'u cwblhau drwy'r Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21fed ganrif

Maw, 06/19/2018 - 13:00
Mae dysgwyr ac athrawon ym mhob rhan o Gymru bellach yn mwynhau adeiladau ysgol a choleg newydd a modern, diolch i Raglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21fed ganrif Llywodraeth Cymru.

Addysg oedolion yn allweddol i helpu pobl i gael gwaith

Llun, 06/18/2018 - 11:05
Heddiw dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, mai addysg oedolion yw'r cam cyntaf ac, yn aml, y cam pwysicaf i helpu pobl i gael gwaith.

Adroddiad newydd yn nodi camau i sicrhau system addysg ôl-16 gryfach

Mer, 06/13/2018 - 10:15
Mae adroddiad newydd wedi nodi sut y gellir cryfhau’r system Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO) yng Nghymru er mwyn iddi fod ar flaen y gad o ran arloesi rhyngwladol ac arfer gorau.

Grant Gwisg Ysgol Newydd yn ymestyn tu hwnt i'r ystafell ddosbarth

Iau, 06/07/2018 - 07:00
Cyn hir bydd rhieni yng Nghymru yn gallu manteisio ar gronfa newydd gwerth £1.7 miliwn i helpu i dalu am wisgoedd ysgol.

Gallai bwlch cyllido Brexit gael effaith ar golegau yng Nghymru

Mer, 06/06/2018 - 07:00
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wrth gynulleidfa o arweinwyr ym maes addysg bellach, ei bod yn bwysig nad yw Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru'n colli ceiniog o gyllid oherwydd Brexit.

Busnesau'n colli cyfle i fanteisio ar y sgiliau y gall pobl fel Nath eu cynnig – Eluned Morgan

Iau, 05/24/2018 - 13:59
Mae busnesau yng Nghymru yn colli'r cyfle i fanteisio ar sgiliau pobl fedrus drwy beidio â chynnig digon o gyfleoedd gwaith i bobl anabl.

Kirsty Williams yn cyflwyno pum prawf newydd yn uwchgynhadledd gyntaf Cymru ar symudedd cymdeithasol

Iau, 05/24/2018 - 07:59
Heddiw bydd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, yn dadorchuddio pum prawf i helpu i fesur llwyddiant y llywodraeth o ran sicrhau symudedd cymdeithasol dros y blynyddoedd nesaf.

Kirsty Williams yn cyhoeddi ffocws ar gydberthnasoedd iach mewn diwygiadau enfawr i addysg ‘Cydberthynas a Rhywioldeb’

Maw, 05/22/2018 - 10:08
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cyhoeddi newidiadau mawr i Addysg Rhyw a Chydberthynas yng Nghymru a’i lle yn y cwricwlwm.

Cefnogaeth newydd i arweinwyr addysg

Mer, 05/16/2018 - 11:41
Lansio’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

Helpu pobl anabl i gael gwaith yn allweddol er mwyn mynd i'r afael ag anweithgarwch economaidd – Eluned Morgan

Mer, 05/16/2018 - 10:08
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, â Sefydliad y Deillion Merthyr Tudful yr wythnos hon i weld y gwaith y maent yn ei wneud i ddarparu cyfleoedd gwaith i bobl anabl.

Datgelu'r goreuon ym myd addysg Cymru

Sul, 05/13/2018 - 14:16
Gwobrwyo naw o weithwyr addysg proffesiynol o bob rhan o Gymru yng Ngwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018.

Cynllun Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth yn enghraifft o'n hymrwymiad i helpu rhieni i fynd yn ôl i'r gwaith - Eluned Morgan

Mer, 05/09/2018 - 10:16
Mae helpu rhieni i fod yn economaidd weithgar yn rhan allweddol o Gynllun Cyflogadwyedd newydd Llywodraeth Cymru

Prifysgolion yng Nghymru’n cael £1.2miliwn i gracio’r cod

Maw, 05/01/2018 - 08:00
Prifysgolion yng Nghymru’n cael £1.2miliwn i gracio’r cod

Kirsty Williams yn neilltuo £200,000 i gefnogi plant lluoedd arfog

Sad, 04/28/2018 - 15:15
Kirsty Williams yn neilltuo £200,000 i gefnogi plant lluoedd arfog

Kirsty Williams yn amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer addysg 'economi gymysg'

Llun, 04/23/2018 - 16:55
Dylai tegwch, rhagoriaeth a mwy o annibyniaeth i ysgolion fod yn nodweddion sy'n cael eu dathlu o fewn system addysg fodern.

Apprentices on Newtown Bypass show Minister their skills

Gwen, 04/20/2018 - 09:34
Prentisiaid ar Ffordd Osgoi’r Drenewydd yn dangos eu sgiliau i’r Gweinidog

Cronfa newydd yn ei gwneud yn bosibl penodi wyth deg o athrawon newydd i leihau maint dosbarthiadau

Gwen, 04/20/2018 - 09:19
Kirsty Williams wedi cyhoeddi y bydd wyth deg o athrawon newydd ar gael i helpu ysgolion ledled Cymru i leihau maint dosbarthiadau babanod, diolch i gronfa gwerth £36 miliwn.

Ysgolion i rannu dros £90m i helpu dysgwyr difreintiedig

Maw, 04/17/2018 - 13:39
Mae’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams wedi cyhoeddi fod ysgolion drwy Gymru i rannu dros £90 miliwn yn 2018-19 er mwyn helpu eu disgyblion mwyaf difreintiedig.