Arweinyddiaeth ION | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Arweinyddiaeth ION

Mae Arweinyddiaeth ION yn rhaglen ddatblygu arweiniddiaeth a ddarperir gan Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor.  Mae'r rhaglen Arweinyddiaeth ION wedi'i llunio'n benodol i helpu perchnogion, cyfarwyddwyr, arweinyr tim a rheolwyr sy'n gweithio yn y sector preifat neu'r trydydd sector i godi eu lefel, tyfu busnesau cynasliadwy a chyfoethogi bywydau eu gweithwyr.

Dyma'r manteision i fusnesau

Trwy gael eu trochi mewn profiad dysgu ymarferol, mae cyfaryddwyr a rheolwyr yn cael yr amser, y lle a'r sgiliau i arbrofi gyda gwahanol ddulliau o arwain yn ogystal a'r cyfle i ddysgu oddi wrth ei gilydd.  Mae'r canlyniadau wedi dangos bod cyfranogi yn y rhaglen Arweiniddiaeth ION yn gallu sicrhau'r canlynol:

 • Cynnydd amlwyg mewn trosiant (26% ar gyfartaledd)
 • Creu mentrau cynaliadwy sydd a'r gallu i dyfu'n barhaus
 • Arweinwyr busnes gyda gwell gwybodaeth a sgiliau
 • Rhwydwaith cefnogol o arweinwyr sy'n parhau i gwrdd, thannu syniadau a gwneud busnes gyda'i gilydd.

Yn wir, soniodd nifer rhagorol o'r cynrychiolwyr (97%) yn ddiweddar bod y rhaglen wedi cael effaith arwyddocaol arnynt hwy a'r ffordd y maent yn gweithio.

Pa gymorth sydd ar gael i chi?

Mae'r cwrs wedi'i gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ac mae'n arwaun at gymhwyster clodfawr y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth, gan gynnwys aelodaeth. Mae'r rhaglen yn cynnwys tair lefel o ddysgu: Arweiniddiaeth Cam Cynnar, Arweiniddiaeth sy'n Datblygu ac Arweinyddiaeth Uwch.

Byddwch yn dysgu sut i integreiddio syniadau, strategaethau ac arferion gorau cyfoes ar gyfer tef i mewn i gynllun busnes cyffredinol eich cwmni.  Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • Digwyddiad Arweinyddiaeth arbrofol am ddau ddiwrnod (dros nos)
 • Cyfres o ddosbarthiadau meistr rhyngweithiol: Byddwch yn astudio'r pedair thema hanfodol bwysig mewn perthynas ag arweinyddiaeth: Hunan-arwain, Arwain Pobl, Arwain Sefydliadau ac Arwain Twf.
 • Setiau Dysgu Gweithredol: Gyda'ch cyd-arweinwyr busnes, byddwch yn dysgu sut i ganfod y meysydd sydd angen eu gwella ac yn datblygu'r strategaethau gweithredu cynaliadwy a fydd yn gadael i chi wthio'r newidiadau sydd eu hangen yn eu Blaenau.
 • Gweithredu yn y gweithle: Rydym yn rhoi pwyslais ar roi'r syniadau yr ydych wedi'u dysgu ar waith, felly bydd eich busnes yn dod yn fwy craff a phroffidiol.
 • Dyddiadur myfyriol: Byddwch yn edrych yn agos ar eich dull eich hun o arwain, yn esbonio eich crydderau a'ch gwendidau ac yn datblygu eich cynlluniau gweithredu personal ar gyfer dysgu.

Byddwn yn eich helpu i ddod yn arweinydd eithtiadol.  Byddwch yn cwblhau'r cwrs gyda'r sgiliau a'r hyder i arwain, symbylu ac ysbrydoli'r bobl o'ch cwmpas.

Dyma eich ymrwymiad chi

Mae Arweinyddiaeth ION yn rhaglen arloesol i ddatblygu arweiniddiaeth gyda dewis o dri dull gwahanol fel bod modd ei deilwra i fusnesau o unrhyw faint yn gweithredu mewn amrywiaeth eang o sectorau'r diwydiant.

Yn dilyn y digwyddiad arbrofol cychwynnol am ddau ddiwrnod (dros nos) bydd disgwyl i chi fuddsoddi un diwrnod y mis dors bedwar, saith neu wyth mis, yn dibynnu ar y cwrs.

A yw eich busnes chi'n gymwys?

Mae ein rhaglenni wedi'u llunio ar gyfer perchnogion, cyfarwyddwyr, ac arweinwyr sydd a chyfrifoldeb rheolwr llinell, sy'n byw neu'n gweithio yn un o Ardaloedd Cydgyfeirio Cymru ar draws Gorllewin a De Cymru. Dyma nhw:

 • Abertawe
 • Blaenau Gwent
 • Castell nedd Port Talbot
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Gwynedd
 • Merthyr Tudful
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Rhondda Cynon Taf
 • Sir Benfro
 • Sir Ddinbych
 • Sir Gaerfyrddin
 • Torfaen
 • Ynys Mon

MAE'N AMSER i gymryd yr aweau

Ffoniwch Linell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 603 000 neu cysylltwch a ni

Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth am y rhaglen trwy fynd i wefan Arweinyddiaeth ION.

Arweinyddiaeth ION ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Rhestr Wirio RhaglenCronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal CyflenwiGorllewin Cymru a'r CymoeddCronfeydd yr UE yng Nghymru European Social Fund
Statws Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop?Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Prifysgolion Abertawe ac Bangor