Arweinyddiaeth ION | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Arweinyddiaeth ION

Mae Arweinyddiaeth ION yn rhaglen ddatblygu arweiniddiaeth a ddarperir gan Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor.  Mae'r rhaglen Arweinyddiaeth ION wedi'i llunio'n benodol i helpu perchnogion, cyfarwyddwyr, arweinyr tim a rheolwyr sy'n gweithio yn y sector preifat neu'r trydydd sector i godi eu lefel, tyfu busnesau cynasliadwy a chyfoethogi bywydau eu gweithwyr.

Dyma'r manteision i fusnesau

Trwy gael eu trochi mewn profiad dysgu ymarferol, mae cyfaryddwyr a rheolwyr yn cael yr amser, y lle a'r sgiliau i arbrofi gyda gwahanol ddulliau o arwain yn ogystal a'r cyfle i ddysgu oddi wrth ei gilydd.  Mae'r canlyniadau wedi dangos bod cyfranogi yn y rhaglen Arweiniddiaeth ION yn gallu sicrhau'r canlynol:

 • Cynnydd amlwyg mewn trosiant (26% ar gyfartaledd)
 • Creu mentrau cynaliadwy sydd a'r gallu i dyfu'n barhaus
 • Arweinwyr busnes gyda gwell gwybodaeth a sgiliau
 • Rhwydwaith cefnogol o arweinwyr sy'n parhau i gwrdd, thannu syniadau a gwneud busnes gyda'i gilydd.

Yn wir, soniodd nifer rhagorol o'r cynrychiolwyr (97%) yn ddiweddar bod y rhaglen wedi cael effaith arwyddocaol arnynt hwy a'r ffordd y maent yn gweithio.

Pa gymorth sydd ar gael i chi?

Mae'r cwrs wedi'i gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ac mae'n arwaun at gymhwyster clodfawr y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth, gan gynnwys aelodaeth. Mae'r rhaglen yn cynnwys tair lefel o ddysgu: Arweiniddiaeth Cam Cynnar, Arweiniddiaeth sy'n Datblygu ac Arweinyddiaeth Uwch.

Byddwch yn dysgu sut i integreiddio syniadau, strategaethau ac arferion gorau cyfoes ar gyfer tef i mewn i gynllun busnes cyffredinol eich cwmni.  Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • Digwyddiad Arweinyddiaeth arbrofol am ddau ddiwrnod (dros nos)
 • Cyfres o ddosbarthiadau meistr rhyngweithiol: Byddwch yn astudio'r pedair thema hanfodol bwysig mewn perthynas ag arweinyddiaeth: Hunan-arwain, Arwain Pobl, Arwain Sefydliadau ac Arwain Twf.
 • Setiau Dysgu Gweithredol: Gyda'ch cyd-arweinwyr busnes, byddwch yn dysgu sut i ganfod y meysydd sydd angen eu gwella ac yn datblygu'r strategaethau gweithredu cynaliadwy a fydd yn gadael i chi wthio'r newidiadau sydd eu hangen yn eu Blaenau.
 • Gweithredu yn y gweithle: Rydym yn rhoi pwyslais ar roi'r syniadau yr ydych wedi'u dysgu ar waith, felly bydd eich busnes yn dod yn fwy craff a phroffidiol.
 • Dyddiadur myfyriol: Byddwch yn edrych yn agos ar eich dull eich hun o arwain, yn esbonio eich crydderau a'ch gwendidau ac yn datblygu eich cynlluniau gweithredu personal ar gyfer dysgu.

Byddwn yn eich helpu i ddod yn arweinydd eithtiadol.  Byddwch yn cwblhau'r cwrs gyda'r sgiliau a'r hyder i arwain, symbylu ac ysbrydoli'r bobl o'ch cwmpas.

Dyma eich ymrwymiad chi

Mae Arweinyddiaeth ION yn rhaglen arloesol i ddatblygu arweiniddiaeth gyda dewis o dri dull gwahanol fel bod modd ei deilwra i fusnesau o unrhyw faint yn gweithredu mewn amrywiaeth eang o sectorau'r diwydiant.

Yn dilyn y digwyddiad arbrofol cychwynnol am ddau ddiwrnod (dros nos) bydd disgwyl i chi fuddsoddi un diwrnod y mis dors bedwar, saith neu wyth mis, yn dibynnu ar y cwrs.

A yw eich busnes chi'n gymwys?

Mae ein rhaglenni wedi'u llunio ar gyfer perchnogion, cyfarwyddwyr, ac arweinwyr sydd a chyfrifoldeb rheolwr llinell, sy'n byw neu'n gweithio yn un o Ardaloedd Cydgyfeirio Cymru ar draws Gorllewin a De Cymru. Dyma nhw:

 • Abertawe
 • Blaenau Gwent
 • Castell nedd Port Talbot
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Gwynedd
 • Merthyr Tudful
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Rhondda Cynon Taf
 • Sir Benfro
 • Sir Ddinbych
 • Sir Gaerfyrddin
 • Torfaen
 • Ynys Mon

MAE'N AMSER i gymryd yr aweau

Ffoniwch Linell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 603 000 neu cysylltwch a ni

Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth am y rhaglen trwy fynd i wefan Arweinyddiaeth ION.

Arweinyddiaeth ION ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

 

Rhestr Wirio Rhaglen
Ardal CyflenwiGorllewin Cymru a'r Cymoedd
Statws Live
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop?Ie
Arweinydd y Rhaglen

Prifysgolion Abertawe ac Bangor

"Rwy'n argymell y rhaglen hon i arweinwyr eraill yng Nghymru, nid yn unig ar gyfer eu boddhad eu hunain ond hefyd er lles y bydd yn dod i'w busnesau yn fy newid o'r tu mewn ac yn allweddol i fy natblygiad" - Alison Harries, Prif Swyddog Gweithredol Gofalwyr Ymddiriedolaeth Gofal CROSSROAD Sir Gar