Atgyfnerthu eich busnes | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Atgyfnerthu eich busnes

Adeiladu busnes llwyddiannus yn gyflawniad sylweddol. Ennill achrediad yn ffordd wych i atgyfnerthu eich busnes ac yn cydnabod eich cyflawniadau.

Bydd hefyd yn sicrhau eich bod yn cynnal eich momentwm.

Manteision achredu eich busnes

Yn ol yr ymchwil, mae busnesau achrededig:

  • Yn fwy cynaliadwy
  • Yn fwy proffidiol
  • Yn gallu cystadlu'n well
  • Yn rheoli newid yn well

Buddsoddwyr mewn Pobl

Mae Buddsoddwyr mewn Pobl yn eich helpu chi i gael y gorau o'ch pobl drwy gynnig ffordd ichi feithrin diwylliant cadarnhaol a sicrhau bod eich gweithwyr yn gallu ymgysylltu'n llawn â nodau eich busnes. 

Drwy ennill y dyfarniad hwn, rydych chi'n anfon neges gadarn am y gwerth rydych chi'n ei osod ar eich gweithwyr a'u cyfraniad nhw at y llwyddiant rydych chi'n ei fwynhau gyda'ch gilydd.

Fframwaith ar gyfer rhagori mewn rheoli pobl yw Buddsoddwyr mewn Pobl, ac mae'n rhoi ichi'r egwyddorion sydd eu hangen arnoch o ddydd-i-ddydd i arwain, rheoli a datblygu eich pobl. 

Mae'r fframwaith yn canolbwyntio ar bwysigrwydd arweiniad gwych a chyfathrebu mewnol gwell i'ch helpu i elwa i'r eithaf ar y sgiliau a'r gallu sydd gan eich pobl.

Gall ymarferwyr Buddsoddwyr mewn Pobl weithio gyda chi i edrych ar eich perfformiad ar hyn o bryd yn ogystal ag ystyried lle yr hoffech chi fod yn y dyfodol. Gallant roi mynediad ichi at wybodaeth ac adnoddau rheoli pobl amrywiol i'ch cefnogi i ymateb i weithlu sy'n newid, economi ansefydlog a disgwyliadau cwsmeriaid sy'n cynyddu. 

Mae'r broses asesu annibynnol yn rhoi trosolwg gwerthfawr o'r cyfleoedd sydd ar gael i wella yn ogystal â chyflawni potensial eich pobl a'ch busnes.

Mae'n BRYD fuddsoddi yn eich pobl

Cymru Iach ar Waith: Y Safon Iechyd Corfforaethol a  Gwobr Iechyd y Gweithle Bach 

Menter i gyflogwyr wella iechyd y gweithlu a'u sefydliad.

Gall busnesau gael mynediad i gymorth  a chyngor i ddatblygu mentrau iechyd, llesiant a diogelwch yn y gweithle drwy'r Safon Iechyd Corfforaethol a Gwobr Iechyd y Gweithle Bach. 

Dyfernir y Safon Iechyd Corfforaethol i fusnesau sy'n cyflogi mwy na 50 o bobl, a bwriedir Gwobr Iechyd y Gweithle Bach ar gyfer gweithleoedd sy’n cyflogi llai na 50 o bobl.

Mae'r rhaglen wobrau'n anelu at wella iechyd a llesiant yn y gwaith, lleihau effaith afiechyd yn y gwaith a hybu ymyrryd yn gynnar i adsefydlu'r rhai sydd wedi mynd yn sâl, neu sydd wedi'u hanafu, trwy weithio gyda chyflogwyr. Bydd hyn hefyd yn helpu i gynyddu perfformiad a chynhyrchiant y sefydliad.

Mae'r gwobrau'n cael eu cyflwyno i sefydliadau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector sy'n rhoi arferion ar waith i hybu iechyd a llesiant eu gweithwyr.  Mae'r gwasanaeth di-dâl hwn yn cael ei ddarparu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Fel mentrau eraill sy'n ymwneud ag ansawdd y gweithle, rhaglen raddedig  ydyw ac mae sefydliadau'n cael eu hailasesu bob tair blynedd. Mae'r gwaith i gyflawni'r safon yn gyson â'r model rhagoriaeth mewn busnes, sy'n gyrru ansawdd a datblygiad sefydliadol mewn llawer o sefydliadau.

Caiff eich busnes/ sefydliad ei asesu am y Gwobrau gan banel bach o aseswyr annibynnol.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth: Cymru Iach ar Waith

Y wefan Cymru Iach ar Waith.

 

Gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru 2017

Mae Gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru yn cydnabod cyfraniadau cwmnïau, sefydliadau a grwpiau neu unigolion arloesol neu eithriadol yn y diwydiant ynni gwyrdd yng Nghymru.

Wefan Gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru 2017

#greenenergywales