Canllaw ymarferol i gyflogwyr ynglŷn â chyflogi pobl anabl

Cyflogaeth Pobl Anabl

Ydych chi’n cyflogi pobl anabl? Hoffech chi ehangu’r gronfa dalent sydd ar gael ichi a chymryd camau cadarnhaol i amrywio eich gweithlu? Neu ydych chi am gefnogi’r gweithwyr anabl sydd eisoes yn rhan o’ch gweithlu?

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella cyfleoedd cyflogaeth i bobl anabl a gwneud busnesau mor gynhwysol â phosibl, gan greu amodau lle gall pob unigolyn ffynnu.

Yn draddodiadol mae cyfradd cyflogaeth pobl anabl yn sylweddol is na chyfradd cyflogaeth pobl nad ydynt yn anabl.

Mae ffigurau ar gyfer y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2020 yn dangos mai cyfradd cyflogaeth pobl anabl 16 i 64 oed yng Nghymru oedd 50%, o’i gymharu ag 81% o bobl nad ydynt yn anabl.

Mae angen gweithredu i gau’r bwlch cyflogaeth hwn. Un o’r ymrwymiadau allweddol a nodwyd yng Nghynllun Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru yw cynyddu’r nifer o gyflogwyr sy’n creu gweithleoedd cynhwysol a chefnogol ar gyfer pobl anabl a phobl â chyflyrau iechyd hirdymor.

Mae’r wybodaeth a’r cymorth a gyflwynir yma yn annog ac yn hyrwyddo gwell dealltwriaeth, gan ddangos y gallwch ddatblygu eich arferion recriwtio a chyflogaeth yn hawdd i wella canlyniadau swyddi a rhagolygon gyrfa i bobl anabl, cael mynediad at gronfa dalent, a manteisio ar weithlu amrywiol.

Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl

Rydym wedi cyflogi rhwydwaith o chwe Hyrwyddwr Cyflogaeth Pobl Anabl a fydd yn gweithio gyda chyflogwyr ledled Cymru i godi ymwybyddiaeth o’r talent a’r sgiliau a ddarperir gan bobl anabl, i helpu cyflogwyr i addasu eu harferion recriwtio ar gyfer eu gweithlu, a dangos sut i gael gafael yn effeithiol ar y cymorth sydd ar gael iddynt hwy a'u gweithwyr.

Manylion cyswllt

Gall unrhyw fusnes yng Nghymru sydd â diddordeb mewn cynyddu amrywiaeth eu gweithlu a dysgu mwy am y manteision a'r gefnogaeth helaeth sydd ar gael i gyflogi pobl anabl gysylltu â'r Hyrwyddwyr yn DPEC@llyw.cymru.

ACE Lifts
ACE Lifts

Gallai prentisiaeth fod yn drobwynt i bobl anabl sy'n edrych i gael gwaith.

ITV Cymru
ITV Cymru

Mae prentis yn profi nad yw colli clyw yn rhwystr i greadigrwydd.


Taflen Mynediad at Waith
Taflen Mynediad at Waith

Grant sy’n ddibynnol ar y galw yw Mynediad at Waith. Mae’n darparu cymorth i bobl sydd ag anabledd neu gyflwr iechyd. Y nod yw eu helpu i ddod o hyd i waith neu aros mewn gwaith.

10 Rheswm i Gyflogi Prentis Anabl
10 Rheswm i Gyflogi Prentis Anabl

Eisiau recriwtio pobl anabl dalentog sydd â sgiliau priodol ar gyfer eich busnes?

Yr ateb yw Prentisiaethau.

Prentisiaethau Cynhwysol
Prentisiaethau Cynhwysol

 

Manylion ar Brentisiaethau Cynhwysol -

Gellir gweld Camau Anabledd yma

https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/sites/skillsgateway/files/documents/DARLLEN-HAWDD-Canllaw-cyflogwyr-i-gyflogi-pobl-anabl-CY.pdf
Cymru sy’n fwy cyfartal DARLLEN HAWDD

Canllaw ymarferol i gyflogwyr ynglŷn â chyflogi pobl anabl.

Canllaw cyflogwyr i gyflogi pobl anabl
Cymru sy’n fwy cyfartal

Canllaw ymarferol i gyflogwyr ynglŷn â chyflogi pobl anabl

Gweithio o Bell: Cefnogi gweithwyr anabl
Canllaw Gweithio o Bell: Cefnogi gweithwyr anabl

Mae’n cynnig cyngor ymarferol i fusnesau sy’n cyflogi pobl anabl sy’n gweithio gartref neu’n gweithio o bell.

Hawliau a Chyfrifoldebau yn y Gweithle
Hawliau a Chyfrifoldebau yn y Gweithle

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau yn y gweithle, ac i gael cyngor gan arbenigwyr yn y maes, ewch i:

 Hawliau a Chyfrifoldebau yn y Gweithle