Cyflogi pobl anabl

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella'r cyfleoedd gwaith i bobl anabl.

O gymharu â phobl nad oes ganddynt anabledd, mae llawer mwy o bobl anabl yn methu â chael gwaith neu aros mewn gwaith am amryw resymau. 45%* o bobl anabl o oedran gweithio sydd mewn gwaith ar hyn o bryd.

Un o'r prif ymrwymiadau a amlinellir yng Nghynllun Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru yw cynyddu nifer y cyflogwyr sy'n creu gweithleoedd cynhwysol a chefnogol ar gyfer pobl anabl a'r rheini sydd â chyflyrau iechyd hirdymor.

Mae'r wybodaeth a'r cymorth a gyflwynir yma yn ennyn dealltwriaeth well o anabledd ac yn dangos sut y gallwch ddatblygu eich arferion recriwtio a chyflogaeth i wella rhagolygon gwaith a gyrfa pobl anabl.

Ehangwch y pwll o dalent sydd ar gael i chi a chymerwch gamau cadarnhaol i arallgyfeirio eich gweithlu.

(*ffynhonnell: Cynllun Cyflogadwyedd Lywodraeth Cymru, 2018)

 

Rhaglenni Cymorth

ACE Lifts
ACE Lifts

Gallai prentisiaeth fod yn drobwynt i bobl anabl sy'n edrych i gael gwaith.

ITV Cymru
ITV Cymru

Mae prentis yn profi nad yw colli clyw yn rhwystr i greadigrwydd.

Mynediad i Waith
Mynediad i Waith

Mae'n darparu cyngor ymarferol i fusnesau sy'n dymuno cyflogi pobl anabl yn llawn amser neu'n rhan-amser. Mae'n cynnig cyfarwyddyd i unigolion sydd eisoes yn gweithio, yn hunangyflogedig neu'n chwilio am waith.

Cymorth yn y Gwaith
Cymorth yn y Gwaith

Mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio gyda busnesau i ddatblygu rhaglenni yn y gweithle i wella iechyd a lles gweithwyr a allai fod yn cael trafferth yn y gwaith oherwydd materion iechyd.

10 Rheswm i Gyflogi Prentis Anabl
10 Rheswm i Gyflogi Prentis Anabl

Eisiau recriwtio pobl anabl dalentog sydd â sgiliau priodol ar gyfer eich busnes?

Yr ateb yw Prentisiaethau.


Able Futures
Able Futures ar gyfer cyflogwyr
  • Mae’r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith yn rhaglen a ariennir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.
  • Nid oes tâl am ddefnyddio'r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith ym Mhrydain Fawr.
Access to Work Mental Health Support Service Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad i'r Gwaith
Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad i'r Gwaith

Mae'r gwasanaeth cyfrinachol hwn a ddarperir gan Remploy ac a ariennir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ar gael am ddim i unrhyw weithwyr ag iselder ysbryd, pryder, straen neu faterion iechyd meddwl eraill sy'n effeithio ar eu gwaith.

Cyflogi pobl anabl a phobl â chyflyrau iechyd
Cyflogi pobl anabl a phobl â chyflyrau iechyd (Saesneg)
  • Beth sy'n rhaid i gyflogwyr ei wneud: cyfrifoldebau cyflogwyr gan gynnwys dolenni i ddeddfwriaeth.

  • Beth ddylai cyflogwyr ei wneud: canllawiau arfer da ar gyfer recriwtio pobl anabl.

Canllawiau i gyflogwyr (Saesneg)
Canllawiau i gyflogwyr (Saesneg)

Fel cyflogwr, rydych yn gyfrifol am iechyd, diogelwch a lles eich gweithwyr, p'un a oes ganddynt anabledd ai peidio.

Arfer da a safonau busnes

Ceir cyfleoedd i sicrhau safonau cydnabyddedig o arfer da yn eich prosesau recriwtio, gan gynnwys darparu cyflogaeth i bobl anabl a chefnogi iechyd a lles yn y gweithle.

Cymru Iach ar Waith
Cymru Iach ar Waith (CIW)

Gall cyflogwyr fanteisio ar amrywiaeth o wasanaethau cymorth a chanllawiau arfer da i helpu i wella'r ffordd y maent yn rheoli iechyd a lles yn y gweithle.

Y Safon Iechyd Corfforaethol
CIW Y Safon Iechyd Corfforaethol

Mae’r safon iechyd corfforaethol yn daith barhaus o welliannau ac arferion da y gellir eu defnyddio fel dull o gefnogi datblygiad polisïau ar gyfer hybu iechyd a lles pob gweithiwr. Mae’n agored i gyflogwyr sydd â 50 a mwy o staff.Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Gwobr Iechyd y Gweithle Bach
Gwobr Iechyd y Gweithle Bach

Mae Cymru Iach ar Waith yn cynnig fframwaith sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer gwella iechyd, diogelwch a lles eich gweithwyr a’ch sefydliad. Mae’r wobr hon am ddim i fusnesau yng Nghymru sy’n cyflogi hyd at 50 o weithwyr. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Cynllun cyflogwyr Hyderus Anabledd
Cynllun cyflogwyr Hyderus Anabledd (Saesneg)

Gall bod yn Hyderus ag Anabledd helpu eich gweithwyr i gyflawni eu potensial a chyfrannu'n llawn at lwyddiant eich tîm.  Cewch eich gweld hefyd fel cyflogwr sy'n arwain y ffordd yn eich sector a thu hwnt ac yn helpu i newid agweddau, ymddygiadau a diwylliannau mewn ffordd gadarnhaol.


Anabledd Cymru (AC)
Anabledd Cymru (AC)

Mae gan Anabledd Cymru gyfoeth o arbenigedd ar sut i gyrraedd ac ymgysylltu â phobl anabl a'u recriwtio, gan greu gweithlu cynhwysol.

Pecyn Cymorth Canllawiau ar Arfer Da Anabledd Cymru
AC Pecyn Cymorth Canllawiau ar Arfer Da Anabledd Cymru

Mae'r Pecyn Cymorth Canllawiau ar Arfer Da yn adnodd ar-lein sy'n cynnwys cyfarwyddyd ar sut i gynllunio amgylchedd adeiledig cynhwysol a hygyrch, gan gynnwys gweithleoedd.

Fforwm Anabledd Busnes
Fforwm Anabledd Busnes (Saesneg)

Mae'r Fforwm Anabledd Busnes yn sefydliad aelodaeth dielw sy'n ei gwneud yn haws ac yn fwy gwerth chweil gwneud busnes â phobl anabl a'u cyflogi.


Busnes Cymru

Dechrau a Chynllunio Busnes

Mae Busnes Cymru'n darparu cymorth, cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sy'n ystyried dod yn hunangyflogedig, i'r rheini sydd eisoes wedi penderfynu dechrau busnes ac i Fusnesau Bach a Chanolig. Caiff busnesau arweiniad ar y mathau o berchenogaeth busnes sydd ar gael, ar ddatblygu syniadau, y gofynion cyfreithiol yn ymwneud â chyflogaeth a busnes, arferion gorau o ran y gweithle a'r potensial i dyfu. Mae'r wybodaeth sydd ar gael yn cynnwys cynllunio busnes, ymchwil i'r farchnad, marchnata, cyllid a chyflogi gweithwyr.

Busnes Cymdeithasol Cymru

Gwasanaethau a chymorth arbenigol

Gydraddoldeb ac Amrywiaeth

Busnes Cyfrifol

icon