ReAct+

Dod o hyd i bobl dda gyda’r sgiliau cywir yw’r allwedd i lwyddiant i unrhyw fusnes.

Beth mae'n ei olygu

Rydyn ni i gyd yn bobl dalentog.

Mae ReAct+ yn cynnig pecyn o gefnogaeth i helpu pob ddi-waith, i ddychwelyd i'r gwaith yn gyflym. Mae'n newyddion da iddyn nhw - ac yn newyddion gwych i chi.

Sut mae'n gweithio

Pan fyddwch yn cyflogi recriwt cymwys, byddwn yn rhoi hyd at £3,000 i chi mewn rhandaliadau chwarterol o hyd at £750 am y 12 mis cyntaf i helpu i dalu eu cyflogau. Byddwn hefyd yn talu hyd at £1,000 am unrhyw hyfforddiant sgiliau sy'n gysylltiedig â'r swydd sydd ei angen i'w rhoi yn y wybodaeth ddiweddaraf iddynt.

Mae £1,000 (£250 y chwarter) ychwanegol ar gael os ydych yn recriwtio person anabl neu berson ifanc 18-24 oed. Os ydych yn recriwtio person ifanc anabl mae £2,000 (£500 y chwarter) ychwanegol ar gael.

Mae'n gwneud cyflogi rhywun sydd newydd golli ei swydd neu sy’n ddi-waith yn gynnig deniadol iawn.

Pwy sy’n gymwys?

Rhaid i'r person yr ydych am ei recriwtio fod yn 18 oed neu’n hŷn, a naill ai

  • Fod o dan Rybudd Diswyddo ffurfiol neu
  • Fod wedi colli'i swydd yn ystod y 12 mis diwethaf neu
  • Fod wedi dod yn ddi-waith am resymau heblaw colli swydd yn ystod y 12 mis diwethaf neu
  • Yn berson ifanc 18-24 oed nad yw mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

Ym mhob achos, rhaid iddynt hefyd fod yn preswylio yng Nghymru ar ddyddiad diweithdra ac ar y dyddiad y gwnewch eich cais am gyllid.

Rhaid i'r swydd rydych chi'n ei chynnig fod am 16 awr yr wythnos neu fwy, wedi'i thalu ar isafswm Cyflog Cenedlaethol neu uwch a disgwylir iddi bara o leiaf 12 mis. Ni ddylai'r swydd gael ei chefnogi gan unrhyw gyllid cyhoeddus neu Ewropeaidd arall. Hefyd, ni ddylai eich busnes fod wedi cyrraedd y trothwy 'de minimis' ar gyfer Cymorth Gwladwriaethol sy'n cyfyngu ar faint o arian y gall Llywodraeth Cymru ei ddarparu.

Bydd y recriwtio yn cael ei anghymhwyso rhag y rhaglen os bydd yn dechrau gweithio i chi cyn i'ch cais am gyllid gael ei gymeradwyo neu os ydynt wedi bod mewn cyflogaeth barhaus am 6 wythnos neu fwy rhwng dyddiad y diswyddiad neu'n mynd yn ddi-waith a dyddiad y cais am grant ers iddo gael ei ddiswyddo.

Mae amodau eraill yn berthnasol.

Sut mae hyn o fudd i chi?

  • Gwella eich cynhyrchiant a'ch cystadleurwydd drwy recriwtio staff o safon
  • Cael cyllid ar gyfer hyfforddiant sy'n gysylltiedig â swyddi i fireinio sgiliau recriwtiaid newydd
  • Lleihau eich costau staffio
  • Rhoi hwb i'ch cyfalaf gweithio
  • Gorbenion is a chynyddu elw
  • Cymryd rhan yn y Warant i Bobl Ifanc, gan helpu i greu cyfleoedd i bobl ifanc 16-24 oed sydd wedi colli eu gwaith i ddod o hyd i swyddi eraill.

Sut i wneud cais

Os oes gennych unigolyn cymwys mewn golwg i'w recriwtio, a chithau am wneud cais am gymorth ReAct+ cliciwch Cais ReAct+.  Rhaid ichi wneud cais am gymorth cyn mynd ati i gyflogi'r unigolyn newydd.

Os ydych am recriwtio ond yn cael trafferth dod o hyd i ymgeisydd/ymgeiswyr, mae'r Bwletin Swyddi yn wasanaeth am ddim gan Gyrfa Cymru/Cymru'n Gweithio a all eich helpu i hyrwyddo eich swydd wag i ystod eang o ddarpar weithwyr.

Os hoffech gael gwybod mwy am y cymorth recriwtio a hyfforddi sydd ar gael, cysylltwch â ni neu llenwch y ffurflen Mynegi Diddordeb.

Caiff ReAct+ ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Llywodraeth Cymru.

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi Cymru Gyfan
European Social Fund
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru