Cymorth yn y Gwaith | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cymorth yn y Gwaith

Mae'r gwasanaeth Cefnogi Mewn-waith yn helpu busnesau bach a chanolig mewn dwy ffordd bwysig.

Yn gyntaf, rydym yn darparu cefnogaeth gyfrinachol am ddim i helpu pobl sy'n cael trafferth yn eu swydd, neu sydd i ffwrdd yn sâl, o ganlyniad i broblem cyhyrysgerbydol (fel poen cefn neu clun), problem iechyd meddwl (fel straen neu bryder) neu fel ganlyniad i gamddefnyddio cyffuriau ac alcohol. Yn ail, gallwn hefyd yn gweithio gyda chi i ddatblygu rhaglenni iechyd yn y gweithle er mwyn gwella iechyd a lles eich gweithwyr a lleihau nifer y diwrnodau gwaith a gollwyd oherwydd salwch.

 

Mae'r manteision busnes

Mae gweithlu iach yn un cynhyrchiol. Gall staff y tymor hir absenoldeb drwy salwch yn cael effaith niweidiol iawn ar y effeithlonrwydd cyffredinol a phroffidioldeb unrhyw fusnes.

Mae'r rhaglen yn helpu busnesau bach a chanolig yn lleihau'r costau sy'n gysylltiedig ag absenoldeb salwch, y nod staff yn gallu parhau i weithio neu ddychwelyd i'r gwaith yn gynt na'r disgwyl.   Bydd yn rhoi cymorth i'r cyflogwr i wella iechyd, lles a chynhyrchiant y gweithlu, a ddylai yn ei dro yn cynyddu gadw swyddi.

Pa gefnogaeth fyddwch chi'n ei gael?

Os yw gweithiwr ar hyn o bryd mewn gwaith ond yn cael trafferth oherwydd mater iechyd, gallant gysylltu â'r gwasanaeth ac yn siarad yn uniongyrchol ag ymgynghorydd arbenigol. Gall y Cyflogwr neu'r meddyg teulu'r unigolyn hefyd yn cysylltu â'r gwasanaeth.

Os yw gweithiwr yn absennol o'r gwaith, neu mewn perygl o, mae absenoldeb oherwydd salwch yn bedair-wythnos, dylent gysylltu â'u meddyg teulu neu gyflogwr a gofyn am atgyfeiriad at Ffit ar gyfer Gwaith.  Mae hwn yn gynllun ledled y DU sy'n cynnig asesiad iechyd galwedigaethol a chyfeirio at ein gwasanaeth Cefnogi Mewn Gwaith am gymorth pellach.

A yw eich busnes yn gymwys?

Mae'r rhaglenni iechyd yn y gweithle ond ar gael i fusnesau bach a chanolig yn y sector preifat neu'r trydydd sector.

Yn-gwaith cymorth ar gael i gyflogeion sy'n byw neu'n gweithio yng ngogledd Cymru (Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Môn) neu yn ne orllewin Cymru (Bridgend, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe).

 

Ffoniwich linell gymorth Busnes Cymru are 03000 6 03000 neu cysylltwch a ni.

Cymorth yn y Gwaith eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Rhestr Wirio RhaglenCronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal CyflenwiGogledd Cymru (Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Môn) a Gorllewin Cymru (Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe)Cronfeydd yr UE yng Nghymru European 

Social Fund
Statws Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop?Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru