Cymraeg yn y Gweithle | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cymraeg yn y Gweithle

Mae pob busnes yng Nghymru yn wahanol. Felly yn amlwg mae gan bob un ofynion gwahanol o ran yr iaith Gymraeg.

Bydd rhai ddim ond angen delio’n anffurfiol â chwsmeriaid, wyneb yn wyneb neu dros y ffôn, sydd yn ffafrio siarad yn Gymraeg. Gall eraill fod angen gweithwyr sy’n gallu gwneud cyflwyniadau ffurfiol, rhoi cyfweliadau i’r cyfryngau, cymryd cofnodion, ysgrifennu adroddiadau neu ddarlithio yn Gymraeg.

Beth bynnag fo’ch anghenion, gall Cymraeg yn y Gweithle eich helpu i elwa yn sgìl cynnig gwasanaeth Cymraeg.

Sut mae’n gweithio?

Cofrestrwch â gwefan Cymraeg yn y Gweithle, a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth gan CBAC. Bydd yn eich helpu i ateb rhai cwestiynau allweddol.

Ble ydych chi angen pobl ddwyieithog? Pa mor dda ddylai eu Cymraeg fod? A sut siâp sydd ar eu sgiliau gwrando, siarad, darllen ac ysgrifennu?

Yna bydd yn helpu i chi gynllunio rhaglen hyfforddi i lenwi unrhyw fylchau sgiliau. Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol gyda chysylltiadau ym mhob cymuned ledled Cymru, felly yn sicr bydd cyrsiau lleol ar gael i chi. 

Mae'r Ganolfan hefyd yn cyflwyno'r rhaglen beilot Cymraeg Gwaith/Work Welsh yn 2017. Nod Cymraeg Gwaith yw cynnig cyfleoedd i ystod o weithwyr mewn gwahanol sectorau i ddysgu a gwella'u Cymraeg er mwyn ei defnyddio'n hyderus yn y gweithle a thu hwnt - ac er mwyn cwrdd ag anghenion busnes sefydliadau. Bydd pwyslais ar roi hyder i siaradwyr llai hyderus yn ogystal a dysgu dysgwyr sydd ar lefydd gwahanol ar hyd y continwwm iaith.

 

Pwy sy’n gymwys?

Busnesau o unrhyw faint, mewn unrhyw sector, cyhyd â’u bod wedi’u lleoli yng Nghymru.

Sut mae hyn o fudd i chi?

  • gwella elw eich busnes drwy siarad iaith eich cwsmeriaid
  • hybu eich brand – nid dim ond yng Nghymru ond o amgylch y byd
  • helpu gwneud eich cwsmeriaid yn fwy ffyddlon ac ymatebol
  • codi eich sefyllfa yn y gymuned leol
  • dangos eich ymroddiad i gydraddoldeb a pharch i’ch holl gwsmeriaid
  • gwella morâl eich staff drwy eu galluogi i ddefnyddio eu hiaith yn y gwaith

Ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000, cysylltwch â ni neu ewch i wefan Cymraeg Llywodraeth Cymru neu wefan Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Rhestr Wirio Rhaglen
Ardal CyflenwiCymru Gyfan
Statws Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop?Nac Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru