Cymwysterau | Skills Gateway
Welsh Government

Cymwysterau

Mae system o gymwysterau sy'n seiliedig ar gredydau, ac sydd wedi'i llunio gyda chymorth y cyflogwyr eu hunain, yn ei gwneud  hi'n haws deall yr hyn y mae'r dysgwr wedi'i gyflawni a'r hyn y gall wneud.

 

Mae hyn yn golygu  bod eich gweithwyr wedi'u hyfforddi'n llawn ar gyfer y gweithle modern - a'ch bod yn gallu denu a chadw'r bobl orau trwy gynnig cymwysterau  sy'n cael eu cydnabod yn genedlaethol..

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru

Gall rhywun ddysgu unrhyw le - yn y gweithle, yn y gymuned, trwy wirfoddoli, mewn ysgolion a cholegau. Gall fod yn anodd i gyflogwyr wybod a oes gan unigolyn y sgiliau cywir ar gyfer y swydd.

Mae’r Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru yn cymharu ac achredu lefelau gwahanol o gyflawniad ar draws yr holl fathau o addysg a hyfforddiant.


Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

Mae'r safonau hyn yn seiliedig ar egwyddor syml iawn - y cyflogwr sy'n gwybod orau.

Maent yn disgrifio'r hyn y mae angen i unigolyn ei wneud, ei wybod a'i ddeall er mwyn cyflawni swydd neu rôl benodol. Felly, nod y safonau yw sicrhau perfformiad effeithiol yn y gwaith.

Maent yn galluogi cyflogwyr i wella sgiliau eu gweithlu, cynyddu cynhyrchiant, datblygu cynlluniau hyfforddi, a recriwtio a chadw'r bobl orau.

Cyflogwyr sy’n datblygu’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer cyflogwyr trwy'r partner cyflenwi dynodedig.

Cynghorau Sgiliau Sector

Prif swyddogaeth y Cynghorau Sgiliau Sector yw cynllunio ac adeiladu system sgiliau sy'n ymateb i ofynion cyflogwyr. Y nod yw lleihau'r bylchau o ran sgiliau, gwella cynhyrchiant, hybu perfformiad a gwella'r cyflenwad o gyfleoedd dysgu.

Maent yn hollol annibynnol ac yn dod â chyflogwyr, darparwyr dysgu, undebau llafur a chyrff proffesiynol at ei gilydd i ddatblygu'r sgiliau y mae eu hangen ar fusnesau yng Nghymru.

Mae'r Cynghorau Sgiliau Sector yn gwasanaethu mwy na 90% o weithlu'r DU ar draws amrywiaeth o sectorau megis adeiladu, diwydiannau creadigol, peirianneg, cyllid, iechyd, adwerthu ac ysgolion.

qualification.jpg

Mae'n bwysig bod cyflogwyr hefo strategaeth tuag at sicrhau eu gweithlu’n cael cyfleoedd i ennill cymwysterau cydnabyddedig ac ystyrlon.