1. Cyflwyniad

Mae'r rhan fwyaf o fusnesau yn cytuno bod cael gweithlu medrus yn un o'r allweddi i fod yn llwyddiannus.  Drwy gynllunio'r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni eich amcanion busnes a strwythuro'r modd y darperir hyfforddiant bydd eich busnes yn gallu addasu beth bynnag newid sydd ar y gorwel.

Bydd y wybodaeth yn yr adran hon yn eich helpu i:

 • adnabod y sgiliau anghenrheidiol i’ch busnes a lle mae’r bylchau
 • wybod beth mae cynllunio eich Datblygu Sgiliau yn ei olygu
 • ddeall sut i roi ar waith yr hyfforddiant gorau i’ch busnes a staff
 • ystyried pa mor effeithiol a defnyddiol mae’r hyfforddiant i’ch busnes

2. Manteision Datblygu Sgiliau eich staff

Bydd buddsoddi yn sgiliau eich staff yn eich helpu i wella cynhyrchedd, cynyddu cywirdeb a chynnig gwasanaeth o safon uwch, gan wella boddhad cwsmeriaid.  Trwy greu awyrgylch o welliant parhaus ac arloesi, fe'ch gwelir fel cyflogwr o ddewis - gan eich cynorthwyo i ddenu a chadw'r staff gorau.

Eich gwobr fydd:

 • ymateb gwell i newidiadau mewn technoleg, prosesau ac offer
 • gweithlu mwy hyderus a hyfyw
 • lefelau cydymffurfio uwch â gofynion cyfreithiol gan gynnwys deddfwriaeth iechyd a diogelwch
 • gwell enw da ymhlith y gweithlu a'r gymuned
 • gwell cyfathrebu o fewn y busnes a chyda chwsmeriaid, cyflenwyr ac eraill

y dylai pob un ohonynt arwain at ........

 • fwy o elw

3. Beth mae Datblygu Sgiliau yn ei olygu?

 

Mae pedwar maes allweddol y dylech eu hystyried wrth benderfynu ar y ffordd orau o ddatblygu a hyfforddi eich staff.

 • Nodi anghenion datblygu sgiliau.
 • Cynllunio a dylunio hyfforddiant priodol.
 • Gweithredu hyfforddiant.
 • Gwerthuso hyfforddiant.

4. Nodi anghenion Datblygu Sgiliau

Mae dadansoddiad o anghenion hyfforddi (DAH) yn ffordd o ddangos lle y gallai fod bylchau sgiliau yn eich busnes.  Mae cynnal DAH yn rheolaidd yn eich helpu i gadw ar y blaen o ran eich anghenion sgiliau newidiol wrth i'r busnes ddatblygu, fel:

 • Symud mewn i farchnadoedd newydd.
 • Cyflwyno technoleg neu systemau newydd.
 • Datblygu cynnyrch newydd.
 • Ehangu.
 • Cynllunio ar gyfer olyniaeth.

Dylid asesu anghenion datblygu sgiliau ar 3 lefel:

 • Lefel sefydliadol.
 • Lefel adrannol / tîm.
 • Lefel unigol.

Gellir cael gwybodaeth am fylchau sgiliau trwy:

 • Gynllunio'r gweithlu.
 • Arolygon cyflogeion.
 • Arsylwadau rheolwyr.
 • Data AD megis cofnodion damweiniau, lefelau salwch, trosiant, nifer y cwynion neu achosion disgyblu.
 • Adborth gan gwsmeriaid a grwpiau ffocws.
 • Cyfarfodydd cwmni / tîm ac arolygiadau.
 • Adolygiadau ac arfarniadau perfformiad.
 • Gofyn i gyflogeion am eu mewnbwn; maent yn fwy tebygol o brofi'r problemau dydd i ddydd sy'n codi pan fo bwlch sgiliau.
 • Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol.

Gweler ein templedi enghreifftiol o Ddadansoddi Anghenion Hyfforddi yma ac Arolwg Sgiliau yma

Cofiwch:  Nid datblygu sgiliau yn unig sy’n bwysig.  Meddyliwch am wybodaeth, ymddygiad ac agwedd eich cyflogeion, y bydd gan bob un ohonynt ran bwysig i'w chwarae yn llwyddiant eich busnes.  Oes yna anghenion hyfforddi neu ddatblygu yn y meysydd hyn?

5. Cynllunio a dylunio'r math cywir o hyfforddiant

Wrth benderfynu sut i gynnig hyfforddiant i'ch cyflogeion, dylech ystyried y canlynol:

 • p'un a fydd yr hyfforddiant yn fewnol, yn allanol neu'n seiliedig ar dechnoleg
 • costau a manteision yr hyfforddiant
 • y lle a'r adnoddau angenrheidiol os yw'r hyfforddiant yn cael ei wneud yn fewnol
 • faint o amser sydd ei angen

Gall hyfforddiant fod yn hyblyg iawn.  Gall pobl ddysgu yn y gwaith neu gartref neu wrth gael eu rhyddhau am ddiwrnod, ar-lein, ar gyrsiau ffurfiol.  Gallant astudio ar gyfer cymwysterau llawn neu rannol neu ddim cymwysterau o gwbl.

Pa bynnag ddull rydych chi'n ei ddewis, mae angen i chi sicrhau bod gan bob cyflogai, gan gynnwys cyflogeion cartref, cyflogeion rhan-amser a staff anabl fynediad cyfartal i'r hyfforddiant y mae ei angen arnynt i gyflawni eu swydd.

Y dewis cyntaf y bydd angen i chi ei wneud yw p’un ai i ddewis hyfforddiant mewnol neu allanol ac mae gan bob opsiwn nifer o ddulliau hyfforddiant y gallwch eu defnyddio.

Gweler ein Canllaw i Ddewis eich Hyfforddiant yma

Cofiwch:  Mae cyrsiau ar-lein yn ffordd effeithiol o ddarparu dysgu yn addas i fywyd unigolyn mewn a’r tu allan i’r gwaith.

Mae gan Wasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein Llywodraeth Cymru (BOSS) amrediad o gyrsiau ar-lein am ddim ar bynciau sy’n cynnwys:

 • Coetsio i Arweinwyr
 • Creu Timau Llwyddiannus
 • Cyflwyniad i Reoli Prosiectau
 • Cynefino Effeithiol
 • Gwneud Penderfyniadau
 • Llunio Cyflwyniadau Effeithiol
 • Mentora Eraill yn Effeithiol
 • Rheoli Absenoldeb
 • Rheoli Eich Amser
 • Pennu Amcanion a Monitro Perfformiad
 • Ymdopi â Newid yn y Gweithle

Gellir cofrestru am ddim ac mae’n syml ar https://businesswales.gov.wales/boss/cy 

 

Mae ystod o adnoddau ar-lein eraill ar gael i archwilio opsiynau dysgu hyblyg ymhellach. Er enghraifft, mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig cannoedd o gyrsiau am ddim sy'n ymdrin ȃ llawer o feysydd pwnc a allai fod yn addas i anghenion galwedigaethol eich staff neu eu gofynion datblygu gyrfa.

https://www.open.edu/openlearn/openlearn-cymru

Mae Cymru'n Gweithio yn cynnig amrywiaeth o opsiynau cymorth ar gyfer datblygu sgiliau a gwybodaeth gan gynnwys catalog o ffynonellau dysgu ar-lein.

https://cymrungweithio.llyw.cymru/newid-dy-stori

 

6. Gweithredu hyfforddiant

Dyma rai awgrymiadau p'un a ydych chi'n dewis hyfforddi yn fewnol neu anfon cyflogeion ar gwrs: allanol:

 • Dywedwch wrth bobl pam eu bod wedi cael eu dewis ar gyfer hyfforddiant.  A yw er mwyn gwella sgiliau presennol, datblygu sgiliau newydd neu ar gyfer eu datblygiad yn y dyfodol?
 • Rhannwch amcanion yr hyfforddiant gyda nhw fel eu bod yn gwybod yn benodol beth ddylent fod yn ei ddysgu.  Dylai cyflogeion fod yn gallu ateb y cwestiwn “Sut y byddaf i'n elwa?”.
 • Rhowch ddigon o rybudd i bobl cyn cynnal yr hyfforddiant.
 • Rhowch gyfle i gyflogeion roi adborth ar ôl iddynt ddychwelyd o’r hyfforddiant.  Mae rhywun sy'n dychwelyd o hyfforddiant fel arfer yn dymuno rhannu ei wybodaeth newydd a siarad am yr hyn mae wedi'i ddysgu.  Gall methu â rhoi’r cyfle hwn effeithio ar ei gymhelliant a golygu bod yr hyfforddiant yn fuddsoddiad gwael.

7. Gwerthuso hyfforddiant

Dylai cyflogwr fonitro a yw buddsoddi mewn datblygu staff yn cyflawni’r canlyniadau a fwriedir ar wella’r busnes a pherfformiad unigol.  Bydd hyn yn nodi lle i fuddsoddi orau a pa newidiadau efallai y bydd angen i’r cynllun a'r dull.  Meddyliwch am y canlynol:

a) Cyn mynychu hyfforddiant

Dylai rheolwyr llinell gynnal briffiad cyn y cwrs gyda phob cyfranogwr.  Y briffiad hwn yw'r lle i bob rheolwr gyflwyno trafodaeth am:

 • Pam mae’r cyflogai wedi'i ddewis ar gyfer hyfforddiant (datblygiad yn y dyfodol, gofyniad gorfodol, gwella sgiliau).
 • Beth yw'r pethau allweddol y mae'r hyfforddiant yn mynd i'w cwmpasu.
 • Sut y caiff yr egwyddorion, y technegau a'r sgiliau a ddysgir eu cymhwyso'n ymarferol ar ôl i'r cyfranogwr ddychwelyd o'r digwyddiad hyfforddi.

Mae rheolwyr llinell hefyd yn y sefyllfa orau i sicrhau bod y cyfranogwyr wedi cwblhau unrhyw ddarllen neu ymarferion gofynnol ymlaen llaw.  Yn bwysicaf oll, mae'r briffio cyn y cwrs yn anfon neges bwerus bod eich busnes yn gofalu am ddatblygiad y cyflogai a’i fod o ddifrif am weld manteision hyfforddiant.

b) Yn ystod yr hyfforddiant

Os yw'r hyfforddiant oddi ar y safle mewn coleg neu ddarparwr hyfforddiant yna gofynnwch i weld copïau o unrhyw ffurflenni gwerthuso a gwblheir gan eich cyflogeion.  Os byddwch chi'n penderfynu darparu hyfforddiant yn fewnol, yna gwnewch yn siŵr eich bod chi'n derbyn adborth ar ansawdd yr hyfforddiant a ddarperir gennych.

c) Ar ôl yr hyfforddiant

Mae trosglwyddo sgiliau i'r gweithle ar ddiwedd y rhaglen hyfforddi yn dechrau gyda thrafodaeth ar ôl y cwrs.  Gan barhau o'r briffiad cyn y cwrs, gofynnwch i reolwyr llinell adolygu gyda'r cyfranogwyr cynnwys yr hyfforddiant a phrofiadau'r cyfranogwyr.  Mae'r drafodaeth ar ôl y cwrs yn gyfnod delfrydol i nodi, cynllunio a chytuno gyda'r cyflogai lle bydd y sgiliau'n cael eu cymhwyso ac i osod nodau penodol ar gyfer eu cymhwyso.  Dau gwestiwn allweddol a awgrymir yw:

 • Beth wnaethoch chi ei ddysgu ar y cwrs?
 • Sut fyddwch chi'n gwneud hyn yn y gwaith?

Cronfa Wybodaeth Sgiliau