ProWeld (SW)

Menter newydd yn troi at y Porth Sgiliau i Fusnes am gymorth ac arweiniad

Mae sylfaenydd busnes weldio a ffabrigo o Bont-y-pŵl sydd wedi tyfu’n sylweddol yn ystod y pum mlynedd diwethaf yn annog cyflogwyr eraill ledled Cymru i fuddsoddi ac uwchsgilio eu staff drwy ymgyrch gan Lywodraeth Cymru.

Mae ProWeld SW yn un o sawl busnes ledled Cymru sy’n cefnogi ymgyrch i hyrwyddo’r Porth Sgiliau i Fusnes, gan dynnu sylw cyflogwyr at bwysigrwydd buddsoddi yn natblygiad sgiliau eu gweithlu.

Mae Jeff Evans, y rheolwr gyfarwyddwr a’r sylfaenydd, wedi buddsoddi mewn recriwtio staff gyda a heb sgiliau, i wella effeithlonrwydd ei fusnes a rheoli twf a datblygiad ar yr un pryd.

Meddai Jeff: “Sefydlais y busnes bum mlynedd yn ôl a tan y llynedd roeddwn i’n gallu ymdopi â’r llwyth gwaith ar fy mhen fy hun. Ond yn y 12 mis diwethaf mae’r busnes wedi tyfu go iawn ac roeddwn i’n dechrau cael trafferth cadw trefn ar bopeth. Roeddwn i hyd yn oed yn gwrthod busnes newydd, a dyna pryd y sylwais ei bod hi’n amser i mi fuddsoddi a chyflogi mwy o staff."

“Roeddwn i am roi cyfle i weithiwr ifanc heb sgiliau er mwyn gallu ei hyfforddi yn y sgiliau a’r cymwysterau cywir i’m cefnogi, felly dechreuais ystyried opsiynau recriwtio amrywiol. Roeddwn i wedi clywed llawer o bethau positif am raglen Twf Swyddi Cymru ac felly’n awyddus i roi cynnig arni ac ym mis Medi'r llynedd, rhoddais gyfle i Rhodri Herbert, oedd yn gadael yr ysgol. Doedd ganddo ddim profiad blaenorol o weithio yn y diwydiant weldio, ond roedd yn frwdfrydig, yn weithiwr caled ac yn awyddus i ddysgu."

“Mae Rhodri wedi dod yn ei flaen yn arbennig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac wedi datblygu ystod eang o sgiliau weldio sylfaenol. Mae bellach yn weldiwr cymwys iawn ac yn gallu troi ei law at unrhyw dasg bron iawn. Rwy’n falch iawn o’r hyn y mae wedi’i ddysgu mewn cyfnod mor fyr ond rydw i hefyd yn cydnabod ei fod angen cymwysterau ffurfiol, felly rydw i wedi’i ymrestru ar brentisiaeth mewn weldio a ffabrigo sy’n dechrau'r flwyddyn nesaf."

“Rydw i hefyd wedi recriwtio weldiwr mwy profiadol a medrus i’m helpu gyda’r gwaith anoddach ac mae’n fentor rhagorol i Rhodri. Mae’r ddau wedi bod yn gaffaeliaid go iawn i’r busnes."

“Rwy’n falch iawn o’n twf hyd yma ac rydw i bellach yn pwyso a mesur ehangu’r tîm ymhellach ac felly wedi troi at wefan y Porth Sgiliau i Fusnes am gymorth a chefnogaeth. Ar hyn o bryd rydw i’n ystyried yr opsiynau o recriwtio rhywun i gadw trefn ar yr ochr weinyddol neu weldiwr arall i mi ei hyfforddi i gynorthwyo gyda gwaith cleientiaid, a rhoi’r amser i mi gadw trefn ar y swyddfa."

“Ers i’r busnes ddechrau tyfu, mae wedi bod yn braf cael adnoddau fel y Porth Sgiliau i Fusnes i gael arweiniad. Byddwn i’n argymell unrhyw un sydd angen cymorth a chyfeiriad ac mae’n dda iawn ar gyfer busnesau bach fel fy un i sy’n gallu profi cyfnodau o dwf cyflym ac am gael gweld pa adnoddau sydd ar gael.”

Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan : "Mae ProWeld SW yn enghraifft wych o sut gall buddsoddi mewn sgiliau helpu busnesau i ddatblygu a chreu mwy o gyfleoedd cyflogaeth a chyfleoedd i gamu ymlaen i'w staff."

"Mae'r Porth Sgiliau i Fusnes yn cynnig cyngor ac arweiniad i gyflogwyr sydd am ddatblygu eu busnesau, neu am gadw sylfaen sgiliau'r busnes. O fusnes micro a ddechreuodd ar fwrdd yn ystafell fyw rhywun i fusnesau mwy sy’n cyflogi cannoedd o weithwyr, rydym yn annog mwy o fusnesau i ymgysylltu â'r rhaglenni a'r gwasanaethau sydd ar gael."

"Yn Llywodraeth Cymru, rydym wedi ymrwymo i ddarparu cynnig sgiliau a chyflogaeth gadarn, ymatebol a chynaliadwy i Gymru, sy'n ymateb i anghenion lleol. Mae gwefan y Porth Sgiliau i Fusnes, Cynghorwyr Sgiliau a'r Proffil Sgiliau ar-lein i gyd yn adnoddau gwerthfawr a all helpu cyflogwyr ac yn eu tro, byddant yn ein helpu ninnau i gyrraedd y nod hwn."

I gyflogwyr sy'n chwilio am fwy o wybodaeth ar sut i wella sgiliau eu gweithwyr, ewch i https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy neu ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000.

Twf Swyddi Cymru
Twf Swyddi Cymru

Manteisio ar gronfa o frwdfrydedd - cewch help i ddod o hyd i'r person cywir ar gyfer eich busnes.