Dosbarth Busnes | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Dosbarth Busnes

Mae Dosbarth Busnes yn rhaglen wedi'i phrofi'n drwyadl i ddatblygu paerneriaethau rhwng busnesau ac ysgolion sydd o fudd i'r ddwy ochr.  Ei nos yw helpu i greu ffrwd o dalent i fusnesau lleol drwy ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd pobl ifanc a gwella eu dealltwriaeth o fyd gwaith a'u hymwybyddiaeth o'r dewisadau gyrafol sydd ar gael.

Dyma'r manteision i fusnesau

Yn ogystal a dangos eich ymrwymiad i'r gymuned rydych chi'n  ei gwasanaetahu ac yn datblygu eich enw da fel cyflogwr o safon uchel, mae gweithio'n agos ag ysglion lleol yn rhoi'r cyfle i chi ddyllanwadu ar y ffordd mas talent ifanc yn cael ei meithrin a'i datblygu.  Ond mae'n ymwneud a mwy na dim ond codi safonau gweithwyr yfory.  Mae'n ymwneud hefyd a gwneud eich staff presennol yn fwy cynhyrchiol.  Mae gweithio gyda phlant lleol a'u mentora yn waith hynod o wobrwyol a gall:

 • gynyddu'r cyfleoedd dysgu a datblygu i staff
 • gwella ysbryd cyd-dynnu a gwaith tim
 • cynyddu ffyddlonded a helpu i gadw staff
 • cryfhau'r cysylltiadau gyda byd addysg a gwithlu'r dyfodol i wneud eich gwaith recriwtio'n fwy llwyddiannus

Pa Gymorth sydd ar gael i chi?

Gyrfa Cymru yn dod ag ysgolion a busnesau ynghyd i sichrau bod y ddau bartner yn cyfateb yn dda a'i gilydd ac yn rhannu'r un weledigaeth.  Maent yn sichrau bod pawb yn derbyn cyfarwyddiadau da, yn cael eu paratoi ac yn canolbwyntio ar wneud y rhaglen yn llwyddiant, ac yn rhoi cefnogaeth a chyngor parhaus wrth i'r bartneriaeth dyfu.

Mae'r ysgolion sy'n cymryd rhan yn derbyn cymorth i wneud dadansoddiad o anghenion er mwyn pennu beth yw eu nodau a'u deilliannau gofynnol.  Mae'n hefyd yn gweithio gyda'ch busnes i ganfod eich prif amcanion, eich blaenoriaethau a'ch gallu.

Yn ogystal, mae sefydliadau sy'n cymryd rhan yn y rhaglen Dosbarth Busnes yn dod ynghyd i greu clystrau cefnogol sy'n caniatau rhwydweithio a chydweithio changach.  Bydd cyfle i chi rwydweithio, rhannu arferion gorau a datblygu syniadau newydd gyda busnesau o'r un meddylfryd.

 Dyma eich ymrwymaid chi

Mae llwyddiant y rhaglen Dosbarth Busnes yn dibynnu ar gydweithio rhwng busnesau ac ysgolion mewn ffordd strwtythuredig, ac mae hynny'n gofyn am ymrwymiad gan y ddwy ochr.  Mae'r amser a'r adnoddau sy'n angenrheidiol i osod, gweithredu a monitr'r rhaglen yn dibynnu ar anghenion penodol yr ysgol ac ar allu'r busnes sy'n cymryd rhan.  Ond cofiwch y bydd angen i chi neilltuo digon amser i weinyddu, gweithredu a gwerthuso'r rhaglen.

A yw eich busnes chi'n gymwys?

Mae busnesau sydd wedi'u seilio yn y rhanbarthau dilynol yn gymwys y gymryd rhan yn y rhaglen Dosbarth Busnes:

 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Bae Abertawe
 • Sir Gaerfyddin
 • Ceredigion
 • Pen Y Bont ar Agwr
 • Blaena'r Cymoedd
 • Casnewydd
 • Gogledd Ddwyrain Cymru
 • Sir Benfro
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taff

Fodd bynnag, mewn rhai sefyllfaoedd, efallai y bydd y rhaglen Dosbarth Busnes ar gael i ysgolion a sefydliadau mewn ardaloedd eraill.  Mae croeso i chi gysylltu a ni i gael rhagor o wybodaeth.

Ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Rhestr Wirio Rhaglen
Ardal CyflenwiCymru Gyfan
Statws Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop?Nac Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru