GWLAD | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

GWLAD

Yn gyffredinol, mae arweinwyr busnes yn derbyn bod gwneud eich staff yn fwy effeithiol yn mynd i wneud eu busnesau'n fwy cynhyrchiol a phroffidiol.

Mae'r rhaglen GWLAD yn helpu busnesau i fod yn fwy llwyddiannus drwy roi cymorthdaliadau da (hyd at 70%) i hyfforddi eu staff mewn ffordd ymarferol a phethnasol.

Dyma'r manteision i fusnesau

Image of meeting Trwy wella eu sgiliau, bydd gan eich tim well sgiliau i ragori yn eu swyddi, gwella'r berthynas a chwsmeriaid, denu rhagor o fusnes, addasu a choresawu newid a thargedu marchnadoedd enillfawr newydd. 

Felly os ydych eisiau datblygu sgiliau'ch tim a mwyhau'r manteision sy'n codi o ganlyniad i hynny, gallwn wneud i hynny ddigwydd. Ym mhrosiect GWLAD, gallwn ddylunio, cynllunio gweithredu a monitro rhaglenni dysgu hyblyg i'ch staff y mae modd eu darparu yn eich gweithle, neu lle bynnag sydd orau i chi.

Rydym yn gwneud popeth a wnawm i'w gwneud hi'n fwy posibl, ymarferol a chost effeithiol i chi gychwyn rhaglenni hyfforddi staff y mae tystiolaeth i ddangos eu bod yn:

  • gwella cymhelliant staff, ysbryd cyd-dynnu a vhael pawb y gyd-ymdrechu
  • helpu busnesau i gadw eu staff drwy sichrau eu bod teimlo wedi eu herio, eu gwobrwyo a'u bodloni bob amser
  • darparu'r sgiliau sydd eu hangen i feithrin tyfiant a manteisio ar farchnadoedd a chyfleoedd busnes newydd
  • ymdrin a'r bylchau mewn sgiliau a gwybodaeth sy'n gallu dal busnesau yn eu hol os na chant eu llenwi

Pa gymorth sydd ar gael i chi?

Mae cymorthdaliadau o rhwng 50% a 70% ar gael, gan olygu ei bod yn eithriadol gost effeithiol i fusnesau o bob maint. Bydd angen i chi dalu canran o gostau hyfforddiant, yn dibynnu ar faint eich busnes. 30% as gyfer busnesau bach, 40% ar gyfer busnesau canolig eu maint a 50% ar gyfer busnesau mawr. Mae'r rhaglen GWLAD wedi'i arwain gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a'i chefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Llywodraeth Cymru.

Dyma eich ymrwymaid chi

Mae'r cymwysterau lefel canolradd ac uwch y gallwch eu hennill o'r rhaglen GWLAD yn cael eu cydnabod, eu parchu a'u gwerthfawrogi'n genedlaethol. Mae'r rhaglenni wedi'u teilwra'n arbennig ac maent yn cynnwys cymysgedd o fodiwlau sy'n arwain at ystod o gymwysterau arferion proffesiynol, gyda chyrsiau penodol a ddetholwyd i ateb anghenion neilltuol pob busnes - yn fach a mawr. I gyflawni'r cymwysterau hyn wrth gwrs mae angen ymrwymiad i cyflogwr a'r unigolyn, i ddarparu'r modiwlau'n cynnwys amser darlithoedd yn y gweithle, cefnogaeth gan diwtor, astudiaeth hunangyfeiriedig ac asesiad.

Yn gyfnewid am hynny, byddwch yn gallu achredu rhaglenni datblygiad staff y cwmni, tra bydd modd i'ch dysgwyr gasglu credyd prifysgol am ddysgu profiadol blaenorol neu hyfforddiant 'yn y gwaith' y maent yn eu cwblhau'n llwyddiannus.

A ym eich busnes chi'm gynwys?

Mae'r prosiect GWLAD yn agored i bob busnes yn y sector preifat, yn ogystal ag i sefydliadau dielw, sy'n gweithredu yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyddin, Sir Benfro a Cheredigion.

 

Mae'n AMSER i ysbrydoli twf yn eich busnes

Ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

GWLAD eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Rhestr Wirio RhaglenCronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal CyflenwiGorllewin CymruCronfeydd yr UE yng Nghymru European 

Social Fund
Statws Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop?Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant