Twf Swyddi Cymru - Ffurflen Mynegi Diddordeb

Diolch am fynegi diddordeb yn rhaglen Twf Swyddi Cymru. Bydd y cwestiynau canlynol yn ein helpu i benderfynu at bwy i anfon eich ymholiad. Byddwn yn sicrhau eich bod yn derbyn ymateb o fewn 10 niwrnod gwaith.

Caiff eich gwybodaeth ei hanfon i Dîm Twf Swyddi Cymru, a fydd yn ymgymryd â gwiriadau pellach cyn ei rhoi i'r asiant rheoli yr ydych wedi'i ddewis. Bydd Tîm Twf Swyddi Cymru yn gwirio'r wybodaeth yn erbyn cofnodion Llywodraeth Cymru, fel rhan o'r broses cymeradwyo.

Nid yw cwblhau Ffurflen Mynegi Diddordeb Twf Swyddi Cymru yn gwarantu y bydd eich busnes yn gymwys i gymryd rhan yn y rhaglen; mae ceisiadau'n amodol ar fodloni'r holl feini prawf, ac mae hefyd yn dibynnu ar y cyllid sydd ar gael.

Rhaglen recriwtio ar gyfer pobl 16-24 oed yw Twf Swyddi Cymru. Os cymeradwyir eich sywdd gwag, cewch gyfraniad o hyd at 50% tuag at cyflogi'r person ifanc am gyfnod o 6 mis. Nid cynllun hyfforddi yw Twf Swydd Cymru ac mae'n raid i'r cyflogwr dalu am unrhyw gostau hyfforddi fel rhan o'r cyfle gwaith.

Cytundeb polisi preifatrwydd
Cytundeb polisi preifatrwydd
Cymhwysedd
(Noder y bydd swyddi gwag amryfal yn cael eu hasesu fesul achos a chaiff eu dyfarndalu yn unig i gyflogwyr sydd wedi dargadw eu cyfranogwyr TSC blaenorol, neu os gallant ddangos nad yw swyddi gwag amryfal yn cynrychioli’r mwyafrif o'u gweithlu. Disgwylir i chi ddarparu tystiolaeth o'ch gallu i gynnal swyddi drwy cyfrifon ariannol cyfredol a/neu cynlluniau busnes diweddar sy'n cynnwys manylion am adnoddau staff)
Cyllid Twf Swyddi Cymru
Cyllid Twf Swyddi Cymru
Cytundeb cywir
Cytundeb cywir
Os gymeradwyir eich datganiad o ddiddordeb, bydd eich Asiant Rheoli dewisiedig yn cysylltu â chi yn fuan i fynd ymlaen â'ch cais Twf Swyddi Cymru.