METaL | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

METaL

Gwella sgiliau, trosglwyddo perfformiad a rhoi hwb i elwau gyda chyrsiau technegol byr ac effeithiol sydd wedi'u hariannu'n rhannol.

Nod y prosiect Addysg Hyfforddiant a Dysgu Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (METaL) yw gostwng y bylchau mewn sgiliau yn y sector trwy wella sgiliau mwy na 360 o weithwyr. 

Bydd gwella sgiliau eich staff gyda'r cyrsiau hyn yn helpu i adeiladu dealltwriaeth well o'u gwaith, eu rol a'r wyddoniaeth sy'n sail i'r broses weithgynhyrchu, a bydd hyn yn ei dro'n gwella cynhyrchiad a pherfformiad gweithredol, yn gwella sgiliau datrys problemau ac yn annog staff i feddwl yn arloesol.

Dyma'r manteision i fusnesau

Mae'r prosiect METaL yn cynnig cyrsiau technegol am £200 - £250 mewn ystod o bynciau, gan gynnwys cyflwyniad i beirianneg deunyddiau, technelog gweithgynhyrchu, cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur, cyrydiad ac araenau diogelu, meteleg ymarferol a chemeg ddadansoddol.

Bydd y cyrsiau hyn yn cynyddu dealltwriaeth eich staff o'u gwaith gan gynnwys yr hyn a wnant, a pham eu bod yn gwneud hynny. Gyda'r wybodaeth fanylach yma byddent mewn sefyllfa well i:

  • Wella perfformiad gweithredol - bydd gan y staff well syniad o agweddau technegol y gweithrediad.  Byddent yn cydnabod pwysigrwydd glynu at brosesau tynn a chael gwell dealltwriaeth o'r problemau a achosir os nad yw rhywun yn cadw at y paramedrau gweithredol gosodedig.
  • Gwella eu sgiliau datrys problemau - gyda mwy o wybodaeth o'r wyddoniaeth sy'n sail i'r broses daw rhagor o rym. Y grym i ganfod achos gwreiddiol problemau technegol yn gyflymach, eu datrys yn gyflymach a chael y cynhyrchiad yn ol i'r lefel gywir yn gyflymach.
  • Gyrru drwy gynhyrchion a phrosesau newydd - mae'r cyrsiau hyn yn annog staff i feddwl yn arloesol.  Bydd y staff yn cael eu pweru i groesawu newid ac i ystyried syniadau newydd a phrosesau gweithgynhyrchu newydd.  Mae'r ymrwymiad unedig yma i ddatblygu a gwella'n barhaus wedi ei rannu gennych chi, eich cyd-arweinwyr busnes a'ch staff yn helpu i yrru eich busnes ymlaen yn y dyfodol.

Pa gymorth sydd ar gael i chi?

Bydd y cyrsiau hyn yn ennill manteision y tu hwnt i'ch buddsoddiad cychwynnol. Eu nod yw datblygu'r sgiliau i gadw eich busnes ar y blaen. Cewch hefyd gefnogaeth Prifysgol Abertawe a fydd yn gweithio'n agos gyda chi i ganfod meysydd sgiliau penodol sy'n achosi pryder, ac i ddatblygu cyrsiau wedi eu teilwra'n arbennig i lenwi'r bwlch lle gwelir gwendidau mewn sgiliau.

Dyma eich ymrwymaid chi

Bydd gofyn i chi fuddsoddi yn sgiliau eich staff (gwerth £200 - £250 y cwrs), a byddwch hefyd angen ymrwymo eu hamser a bod yn barod i'w rhyddhau nhw o'u gwaith i astudio. Mae unrhyw fath o hyfforddiant staff yn gofyn ymrwymiad gan berchnogion ac arweinwyr y busnesau, ac mae'r rhaglen METaL yn union yr un fath.

A yw eich busnes chi'n gymwys?

Mae unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio yn ardaloedd Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn gymwys i gymryd rhan yn y rhaglen METaL.

 

Ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Mae METaL yn gael eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Rhestr Wirio RhaglenCronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal CyflenwiGorllewin Cymru a'r CymoeddCronfeydd yr UE yng Nghymru European Social Fund
Statws Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop?Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru