METaL | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

METaL

Gwella sgiliau, trosglwyddo perfformiad a rhoi hwb i elwau gyda chyrsiau technegol byr ac effeithiol sydd wedi'u hariannu'n rhannol.

Nod y prosiect Addysg Hyfforddiant a Dysgu Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (METaL) yw gostwng y bylchau mewn sgiliau yn y sector frwy wella sgiliau mwy na 360 o weithwyr. 

Bydd gwella sgiliau eich staff gyda'r cyrsiau hyn yn helpu i adeiladu dealltwriaeth well o'u gwaith, eu rol a'r wyddoniaeth sy'n sail i'r broses weithgynhyrchu, a bydd hyn yn ei dro'n gwella cynhyrchiad a pherfformiad gweithredol, yn gwella sgiliau datrys problemau ac yn annog staff i feddwl yn arloesol.

Dyma'r manteision i fusnesau

Mae'r prosiect METaL yn cynnig cyrsiau technegol am £200 - £250 mewn sal pwnc, gan gynnwys cyflwyniad i beirianneg deunyddiau, technelog gweithgynhyrchu, cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur, cyrydiad ac araenau diogelu, meteleg ymarferol a chemeg ddadansoddol.

Bydd y cyrsiau hyn yn cynyddu dealltwriaeth eich staff o'u gwaith gan gynnwys yr hyn a wnant, a pham eu bod yn gwneud hynny. Gyda'r wybodaeth fanylach yma byddent mewn sefyllfa well i:

  • Wella perfformiad gweithredol - bydd gan y staff well syniad o agweddau technegol y gweithrediad.  Byddent yn cydnabod pwysigrwydd glynu at brosesau tynn a chael gwell dealltwriaeth o'r problemau a achosir os nad yw rhywun yn cadw at y paramedrau gweithredol gosodedig.
  • Gwella eu sgiliau datrys problemau - gyda mwy o wybodaeth o'r wyddoniaeth sy'n sail i'r broses daw rhagor o rym. Y grym i ganfod achos gwreiddiol problemau technegol yn gyflymach, eu datrys yn gyflymach a chael y cynhyrchiad yn ol i'r lefel gywir yn gyflymach.
  • Gyrru drwy gynhyrchion a phrosesau newydd - mae'r cyrsiau hyn yn annog staff i feddwl yn arloesol.  Bydd y staff yn cael eu pweru i groesawu newid ac i ystyried syniadau newydd a phrosesau gweithgynhyrchu newydd.  Mae'r ymrwymiad unedig yma i ddatblygu a gwella'n barhaus wedi ei rannu gennych chi, eich cyd-arweinwyr busnes a'ch staff yn helpu i yrru eich busnes ymlaen yn y dyfodol.

Pa gymorth sydd ar gael i chi?

Bydd y cyrsiau hyn yn ennill manteision y tu hwnt i'ch buddsoddiad cychwynnol. Eu nod yw datblygu'r sgiliau i gadw eich busnes ar y blaen. Cewch hefyd gefnogaeth Prifysgol Abertawe a fydd yn gweithio'n agos gyda chi i ganfod meysydd sgiliau penodol sy'n achosi pryder, ac i ddatblygu cyriau wedi eu teilwra'n arbennig i lenwi'r bwlch lle gwelir gwendidau mewn sgiliau.

Dyma eich ymrwymaid chi

Bydd gofyn i chi fuddsoddi yn sgiliau eich staff (gwerth £200 - £250 y cwrs), a byddwch hefyd angen ymrwymo eu hamser a bod yn barod i'w rhyddhau nhw o'u gwaith i astudio. Mae unrhyw fath o hyfforddiant staff yn gofyn ymrwymiad han berchnogion ac arweinwyr y busnesau, ac mae'r rhaglen METaL yn union yr un fath.

A yw eich busnes chi'n gymwys?

Mae unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio yn ardaloedd Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn gymwys i gymryd rhan yn y rhaglen METaL.

 

Ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

METaL eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

 

Rhestr Wirio Rhaglen
Ardal CyflenwiGorllewin Cymru a'r Cymoedd
Statws Live
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop?Ydw
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru