Mynediad i Waith | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Mynediad i Waith

Mae gan bawb hawl i weithio. Sefydlwyd Mynediad i Waith i ddarparu grantiau i helpu tuag at gostau ychwanegol yn ymwneud â rhwystrau sy'n wynebu person anabl yn y gweithle.

Beth yw ei phwrpas

Image of a lady in a wheelchair

O dan nawdd Canolfan Byd Gwaith, mae'r rhaglen yn darparu cyngor ymarferol i fusnesau sy'n dymuno cyflogi pobl anabl - yn llawn neu'n rha

n amser. Mae'n cynnig arweiniad i unigolion anabl sy'n barod mewn gwaith, yn hunan-gyflogedig neu'n chwilio am swydd. Mae arian ar gael hefyd i helpu i dalu am unrhyw addasiadau i'r amgylchedd gwaith neu am osod unrhyw gyfarpar gwaith os bydd y tu hwnt i addasiadau rhesymol y mae'n rhaid i chi eu darparu'n gyfreithiol o dan y Ddeddf Cydraddoldeb.

Sut mae'n gweithio

Mae Mynediad i Waith yn cynnig grant i ad-dalu cost unrhyw gefnogaeth sydd ei hangen. Asesir yr arian fesul cais i sicrhau'r ateb gorau posibl i bawb.

Mae lefel y grant yn dibynnu:

 • a ydy'r person yn gyflogedig neu'n hunan-gyflogedig
 • pa mor hir y mae eich cyflogai wedi bod yn ei swydd
 • y math o gymorth sydd ei angen.

Fodd bynnag, ystyrir grantiau hyd at 100% ar gyfer:

 • pobl hunan gyflogedig
 • cyflogai sydd wedi bod yn gweithio am lai na 6 wythnos pan fyddan nhw'n ymgeisio am y tro cyntaf
 • y Gwasanaeth Iechyd Meddwl
 • gweithwyr cymorth
 • costau teithio ychwanegol i'r gwaith a theithio o fewn gwaith
 • cymorth cyfathrebu mewn cyfweliadau.

Bydd mynediad i geisiadau gwaith yn cael ei gapio ar £41,400 y flwyddyn.

Dalier sylw: os ydy eich cyflogai anabl wedi bod yn gweithio yn eich busnes am fwy na 6 wythnos cyn ymgeisio, mae'n bosibl y bydd disgwyl i'r busnes rannu rhywfaint o'r costau. Felly, po gyntaf y byddwch chi'n gwneud cais, gorau oll.

Pwy sy'n gymwys?

Mae'r cyflogai'n derbyn y cymorth yn uniongyrchol. I fod yn gymwys i gael help, rhaid iddo/iddi:

 • fod ag anabledd neu gyflwr iechyd sy'n cael effaith anffafriol sylweddol tymor hir ar ei allu / gallu i gyflawni ei swydd
 • fod dros 16 oed
 • fod mewn neu ar fin dechrau swydd gyflogedig (gan gynnwys hunan-gyflogedig)
 • fod yn byw ac yn gweithio ym Mhrydain Fawr fel arfer
 • beidio â hawlio Budd-dal Analluogrwydd neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth unwaith y bydd wedi decharu gweithio.

Beth sy 'na i'ch busnes chi?

 • y cyfle i sicrhau bod eich holl gyflogai'n gallu arddangos eu talentau a'u galluoedd
 • gweithlu ymroddedig, cymwys ac un wedi'i symbylu ac wedi ymrwymo i'ch busnes
 • help i gadw cyflogai presennol sy'n datblygu anabledd neu gyflwr tymor hir
 • bod ar flaen y gystadleuaeth wrth chwilio am dalent.

 

MAE'N BRYD sicrhau bod pawb yn cael mynediad i waith

Ffoniwch Linell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Rhestr Wirio Rhaglen
Ardal Cyflenwi Cymru Gyfan
Statws Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Nac ydi
Arweinydd y Rhaglen

Jobcentre Plus