Prentisiaethau Lefel Uwch | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Prentisiaethau Lefel Uwch

Mae'r rhaglen hon y galluogi busnesau yng Nghymru i lenwi bylchau mewn sgiliau drwy ddarparu staff sydd a hyfforddiant amrywiol.

Beth yw hi?

Mae'r rhaglen yn galluogi cyflogwyr i gynnig hyfforddiant i staff ar lefelau gwahanol.

Mae Prentisiaethau Uwch ar gael mewn nifer o sectorau busnes, er mwyn i chi alluogi gweithwyr i gyflanwi lefelau uwch o berfformiad, gall sy'n arwain at rolau mwy technegol a rheolaethol.

Sut mae'n gweithio?

Yn unol ag uchelgais Llywodraeth Cymru i gynyddu lefel sgiliau gweithlu Cymru, mae ein rhwydwaith o ddarparwyr Dysgu Seiliedig ar waith cymeradwy yn gallu cynnig lleoedd ar fframweithiau NVQ Lefel 4 fel bod modd i unigolion gamu ymlaen yn eu gyrfaoedd.

Mae busnesau yn gallu manteisio ar gymorth ein darparwyr hyffordiant i ddod o hyd i'r rhaglen sy'n diwallu eu hanghenion, a'i defnyddio i uwchsgilio staff i wireddu eu potensial yn llawn neu i recriwtio staff newydd.

Pwy sy'n gymwys?

Mae'n rhaid i'r busnes gael ei leoli yng Nghymru, ac mae aelodau staff newydd neu staff presennol yn gymwys i dderbyn hyfforddiant.

Beth yw'r manteision?

Drwy gymryd rhan yn y rhaglen gallwch ddisgwyl:

  • Lefelau uwch o foddhad ymysg eich staff oherwydd hyffordiant ystyrlon a datblygiad gyrfa eglur
  • Gostyngiad yn nhrosiant eich staff
  • Hyffordiant pwrpasol sy'n addas i anghenion eich busnes
  • Cynnydd mewn cynhyrchiant a chystadleurwydd
  • Gweithlu ymroddedig, brwdfrydig a medrus
  • Gallu i ddysgu am y technolegau diweddaraf a'r arferion gorau yn eich sector
  • Llai o gostau hyfforddiant a recriwtio 

Y camau nesaf

Ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Mae'r Rhaglen Brentisiaethau ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda Chefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Rhestr Wirio RhaglenCronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal CyflenwiCymru GyfanCronfeydd yr UE yng Nghymru European 

Social Fund
Statws Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop?Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru