Rhaglen Graddegion Gwasanaethau Ariannol Cymru | Skills Gateway
Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Rhaglen Graddegion Gwasanaethau Ariannol Cymru

Dan arweiniad Fforwm Canolfan Gyswllt Cymru, mae Rhaglen Gwasanaeth Ariannol Cymru i Raddedigion yn fenter gydweithredol sy'n cynnwys sefydliadau gwasanaethau ariannol blaenllaw sydd wedi'u seilio yng Nghaerdydd, gan gynnwys: Admiral, Atradius, Julian Hodge Bank, Cyllid Cymru, Composit Legal Expenses, Grant Thornton, GM Financial ac Optimum Credit.

Image of a financial worker Eu nod yw:

 • meithrin a chadw'r graddedigion mwyaf dawnus
 • datblygu ein sector ariannol egniol yng Nghymru
 • ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i ddewis gyrfa mewn cyllid

Dyma'r manteision i fusnesau

Bydd y rhaglen yn:

 • Creu cronfa ddawnus o bobl broffesiynol yn diwidiant ar gyfer eich cwmni chi yn y dyfodol.
 • Cynhyrchu ffrwd o feddylfryd academaidd a syniadau gwerthfawr ar lefel raddedig i ddod i mewn i'ch sefydliad chi.
 • Cefnogi cydweithrediad rhyngoch chi a phobl flaengar eraill o'r yn meddylfryd yn y maes ariannol er mwyn i chi allu rhannu arferion gorau mewn prosesau hyfforddi.
 • Gwella eich strategaeth recriwtio ymhellach a denu'r dalent yr ydych ei angen i sichrau y bydd eich busnes yn llwyddo yn y tymor hir.

Mae'r rhaglen yn unigryw i Gymru. Mae'r graddedigion yn cychwyn rhaglen lawn amser ddwy flynedd sy'n cynnwys gwaith, hyfforddiant ac astudiaeth academaidd, ac yn rhoi digonedd o gyfle i gwmniau 'dreialu' hyfforddeion a mesur pa mor effeithiol fyddent o gael eu cyflogi yn y dyfodol. Ar ddiwedd y cytundeb cyfnod penodoedig ni fyddwch o dan unrhyw oblygiad i gyflogi unrhyw rai o'r graddedigion yn barhaol. Ar y llaw arall, os byddent wedi profi eu gwerth, mae gennych weithiwr graddedig, sydd wedi cael hyfforddiant cyflawn a fydd yn gallu cychwyn yn y gwaith yn hyderus ar unwaith.

Pa gymorth sydd ar gael i chi?

Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop wedi darparu arian i gyfrannu tuag at gost yr amser hyfforddi mewnol. Ond, mae'r rhaglen yma'n ymwneud a llawer mwy na dim ond gostwng gwariant eich cwmni ar hyffordiant a recriwtiad. Nid arbed arian yw'r diben. Ei nod yw adeiliadu sector ariannol cryfach a mwy cadarn yn Nghymru, a sichrau llwyddiant eich cwmni yn y dyfodol. Mae'r manteision yn gyffryddadwy ac yn bellgyrhaeddol.

Dyma eich ymrwymiad chi

Mae'r rhaglen yn dibynnu ar ymrwymiad chwaraewyr blaenllaw o'r sector arainnol yng Nghymru. Maent yn gwybod po fwyaf y byddent yn ei roi i mewn i'r rhaglen hon, y mwyaf y byddent yn ei gael allan ohoni.

Cynigir pedwr lleoliad gwaith chwe mis i'r graddedigion mewn pedwar cwmni gwahanol sy'n cymryd rhan yn y cynnlun. Mae hyn yn rhoi'r cyfle iddynt samplu amrywiaeth o lwybrau gyrfaol yn y diwydiant, megis:

 • datblygu cynnyrch
 • rheoli cyfrifon masnachol
 • TG/seiberddiogelwch
 • cyllid/cyfrifeg
 • dadansoddi busnes/risg
 • ywchwil/strategaeth/marchnata

Fel cwmni sy'n cymryd rhan, byddwch yn cynllunio a rheoli rhaglenni datblygiad a hyfforddiant strwythuredig. Bydd pob un o'r graddedigion yn astudio ar gyfer Cymhwyster Meistr ac yn gwneud elfen sylweddol o ddysgu seiliedig ar waith yn eich gweithle. Bydd y brifysgol yn gweithio'n agos gyda chi i cicrhau bod y cynnlluniau hyfforddi i'r graddedigion yn gadarn ac ar lefel Meistr.

A yw busnes eich chi'n gymwys?

Mae'r rhaglen Gwasanaethau Ariannol i Raddedigion wedi'i llunio gyflogwyr sydd wedi'u lleoli yn Ne-ddwyrain Cymru.

 

Mae'n AMSER i feithrin talent graddedigion

Ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Rhaglen Graddegion Gwasanaeth Ariannol eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Rhestr Wirio RhaglenCronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal CyflenwiDe-ddwyrain CymruCronfeydd yr UE yng Nghymru European Social Fund
Statws Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop?Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru