Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Nod y rhaglen yw rhoi hwb i dwf a gallu cystadlu busnesau yn y Gogledd drwy ddatblygu a gwella sgiliau arweinyddiaeth yn y rhanbarth cyfan. Drwy gymryd rhan, gall eich busnes dyfu mewn ffordd organig a chynaliadwy.

Sut mae'n gweithio

Os yw eich busnes yn dewis cymryd rhan, byddwch yn cael mentor NWBA. Bydd yr unigolion hwn yn gyfrifol am drafod a chi er mwyn nodi'r meysydd sydd angen y cymorth mwyaf.

Mae'r rhaglen yn dechrau gyda modiwl Twf Busnes Strategol achredig - i'w gwblhau gan aelod uwch o'ch busnes.

Bydd y modiwl hwn yn ein galluogi i gydweithio a chi wrth ddadansoddi pob agwedd ar eich busnes fel y gellir nodi bylchau mewn sgiliau a rhwystrau eraill sy'n atal twf. Bydd hyn yn ein galluogi i lunio amserlen o raglenni rheoli - gyda'ch cytundeb chi - wedi'i theilwra i anghenion eich staff.

Mae hyfforddiant yn canolbwyntio ar 7 thema graidd:

 • Cyllid
 • Strategaeth fusnes
 • Gwerthiant a marchnata
 • Datblygu pobl
 • Llywodraethu a moeseg
 • Gweithrediadau rheoli
 • Cyfathrebu busnes

Byddwch yn gallu dewis o amrywiaeth o fodiwlau o fewn y themâu hyn er mwyn adeiladu eich portffolio i weddu i'ch anghenion chi ac anghenion staff.

Pwy sy'n gymwys?

Mae busnesau yn yr awdurdodau lleol canlynol yn gymwys:

 • Sir y Fflint
 • Conwy
 • Gwynedd
 • Wrecsam
 • Sir Ddinbych
 • Ynys Môn

Dim ond aelodau staff sydd wedi'u cyflogi'n llawn ac yn meddu ar gymwysterau Lefel 3,4,5,6,7 neu 8 all gymryd rhan.

 

Beth yw'r manteision i'ch busnes chi??

Drwy gymryd rhan yn y rhaglen gallwch ddisgwyl:

 • Cymwysterau achrededig ychwanegol
 • Gweithlu mwy medrus
 • Rhwydwaith o gymheiriaid ac adnoddau y gellir eu rhannu
 • Cynllun datblygu sydd wedi'i deilwra ar gyfer anghenion eich cwmni
 • Cynnydd mewn elw
 • Cynnydd yn nifer y cleientiaid
 • Staff sy'n fwy brwdfrydig a medrus
 • Gwell prosesau cynllunio ar gyfer olyniaeth
 • Mwy o staff a sgiliau canolradd ac uwch

Y camau nesaf

Os hoffech wneud cais ar gyfer y rhaglen hon, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: businessacademy@gllm.ac.uk