Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Mae Academi Busnes Gogledd Cymru'n cynnig cyrsiau byr ym maes Addysg Uwch i fusnesau yng Ngogledd Orllewin Cymru.  Grŵp Llandrillo Menai sy'n arwain y prosiect, gan weithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Cyrsiau Academi Busnes Gogledd Cymru:


Modiwl Dadansoddi Strategol ym maes Busnes (SBA) – Dyma gwrs deuddydd sy'n addas i berchnogion/rheolwyr busnesau neu reolwyr cyffredinol. Bydd yn eu helpu i adolygu cyfeiriad a strategaeth eu busnes gan edrych ar saith thema sy'n berthnasol i fusnesau. Mae'r cwrs hwn yn para dau ddiwrnod a bydd mentor busnes profiadol yn eich mentora am hyd at chwe awr.


https://www.youtube.com/watch?v=RMmto8qrXqo

Dyma rai o'n cyrsiau mwyaf poblogaidd:


Ffurfio Timau Llwyddiannus – Nod y modiwl yw rhoi i chi neu i arweinydd/rheolwr eich tîm y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sy'n angenrheidiol i greu tîm llwyddiannus sy'n gweithio'n gyson er budd eich busnes. Byddwch yn dysgu beth sy'n gwneud tîm llwyddiannus, sut i ffurfio'r tîm a beth sy'n angenrheidiol i sicrhau bod y tîm yn dal i lwyddo yn y dyfodol.

Hyfforddi'r Hyfforddwr – Dyma fodiwl a fydd yn cynorthwyo'r cyfranogwyr i ddeall yr egwyddorion a'r camau gweithredu sy'n gysylltiedig â datblygu rhaglenni hyfforddi effeithiol.  Cânt ddysgu'r sgiliau pwysig sy'n angenrheidiol i ddarparu rhaglenni hyfforddi effeithiol a chofiadwy ac i werthuso rhaglenni er mwyn sicrhau eu bod yn ddefnyddiol, yn ysgogi, yn addysgu ac yn arwain at welliannau yn y sefydliad.

Marchnata drwy'r Cyfryngau Cymdeithasol – Bydd y rhai sy'n dilyn y cwrs yn dadansoddi effaith rhwydweithio cymdeithasol a goblygiadau hynny o ran darparu gwasanaeth i gwsmeriaid. Byddant yn dynodi ac yn cyfuno technolegau a llwyfannau i ddatblygu dull cydlynol o farchnata eu busnes drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Cyllid ar gyfer rheolwyr nad ydynt yn rheolwyr cyllid – Bydd y cwrs o fudd i reolwyr nad yw eu swyddogaeth yn ariannol ond sydd angen deall cyllid yng nghyd-destun cwmnïau neu fusnesau, neu i berchnogion busnesau bach sydd angen gwella'u dealltwriaeth o faes cyllid a thechnegau cyfrifyddu.  

Rheoli Timau  – Bydd y rhai a fydd yn dilyn y cwrs yn adolygu deinameg cyrsiau a sut y caiff hyn effaith ar y gweithle; dynameg tîm gan gynnwys swyddi a chyfrifoldebau; ysgogi a datblygu tîm; arwain timau'n effeithiol a sut mae hyn yn dylanwadu ar ymddygiad tîm. 

Ymhlith y cyrsiau eraill sydd ar gael, mae Gwasanaeth i Gwsmeriaid, Rhoi Egwyddorion Rheoli Prosiectau Ar Waith, Marchnata Integredig, Cyfathrebu a Marchnata ym maes Busnes. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.nwba.ac.uk.

Bydd y busnes yn elwa ar:

  • Ostyngiad o hyd at 70% ar ffioedd cwrs llawn bob modiwl.
  • Treulio cyn lleied â phosibl o amser o'r swyddfa
  • Sgiliau busnes ymarferol newydd ar gyfer eich gweithle
  • Tiwtoriaid profiadol sydd â phrofiad ym maes busnes
  • Cyfle i rwydweithio ag unigolion o'r un anian

A dweud y gwir, byddai cymaint â 92% o berchnogion a rheolwyr busnesau a ddilynodd y Modiwl Dadansoddi Strategol ym maes Busnes yn ei argymell i berchnogion busnesau eraill.

Eich ymrwymiad


Mae'r holl gyrsiau'n para naill ai deuddydd neu dridiau ac, fel perchennog busnes neu rywun sy’n gweithio ym maes busnes, gallwch ddilyn cymaint neu gyn lleied o'r cyrsiau ag a ddymunwch. Nid oes rhaglen benodol i'w dilyn yn Academi Fusnes Gogledd Cymru; chi, y perchennog, fydd yn penderfynu pa gyrsiau sy'n gweddu i chi a'ch busnes.

Ydych chi a'ch busnes yn gymwys?

Mae Academi Busnes Gogledd Cymru a'i gyrsiau'n agored i berchnogion busnes sydd â'u lleoliad yng Ngogledd Ddwyrain Cymru (Ynys Môn, Gwynedd a siroedd Conwy a Dinbych) ynghyd â'u gweithwyr sydd eisoes yn meddu ar dystysgrif lefel 2. 
Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen ar gael ar wefan Academi Busnes Gogledd Cymru,  http://www.nwba.ac.uk/ neu drwy anfon neges e-bost at nwba@gllm.ac.uk

Ariennir Academi Busnes Gogledd Cymru'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.
 

Bydd y prosiect yn dod i ben 31 Rhagfyr 2019

 

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi Gogledd Orllewin Cymru
European Social Fund
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru