Prentisiaethau gradd

Beth yw prentisiaethau gradd?

Math newydd o brentisiaeth yw Prentisiaethau Gradd. Maen nhw’n cyfuno'r dysgu yn y gweithle sy'n rhan o brentisiaeth draddodiadol â chymhwyster addysg uwch. Gallan nhw hefyd gynnwys cymwysterau proffesiynol sy'n berthnasol i'r diwydiant.
Mae'r prentisiaethau'n para gydol y cwrs gradd, ac mae'r prentisiaid yn treulio tua 20% o'u hamser yn y brifysgol, a gweddill yr amser gyda'u cyflogwr. Yn Nghymru, bydd Prentisiaethau Gradd yn para o leiaf tair blynedd, ac fel arfer hyd at ddim mwy na phum mlynedd.
Ar hyn o bryd, mae prentisiaethau ar gael yng Nghymru ar gyfer pobl sydd am ddechrau gyrfa ym meysydd TG, peirianneg neu weithgynhyrchu uwch.

Sut maen nhw'n gweithio?

Fel sy'n digwydd ar gyfer prentisiaethau traddodiadol, mae prentisiaid gradd yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr cyflogedig profiadol er mwyn ennill sgiliau a phrofiad ymarferol wrth gael hyfforddiant allanol. Mae hynny'n golygu bod prentisiaid gradd yn cwblhau eu cwrs gyda'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo mewn gwaith, yn ogystal â'r wybodaeth lefel uwch a ddaw gyda chymhwyster gradd.
Gall cyflogwyr yng Nghymru gynnig prentisiaeth gradd mewn TG, peirianneg neu weithgynhyrchu uwch drwy bartneriaeth ag un o'r prifysgolion yng Nghymru.
Mae'r Prentisiaethau Gradd sydd ar gael ar hyn o bryd wedi'u rhestru yn y tabl isod. Cysylltwch â'ch prifysgol leol i gael rhagor o wybodaeth, gan fod prentisiaethau newydd yn cael eu datblygu ar hyn o bryd.

DARPARWR LLWYBR  TEITL CYMHWYSTER ENW CYSWLLT DOLEN I'R WE
Prifysgol Aberystwyth Yn cael ei ddatblygu   Yr Athro Tim Woods
Dirprwy Is-Ganghellor
E-bost:Tww@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 622009
Judith Shepherd – Arweinydd y Prosiect
Dirprwy Gofrestrydd Partneriaethau Academaidd
E-bost:jqr@aber.ac.uk
Ffôn:  01970 622287

 

www.aber.ac.uk
 

(Nid oes tudalen ar gael ar gyfer prentisiaethau gradd ar hyn o bryd)

Prifysgol Bangor Meddalwedd BSc Anrhydedd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol

Tiwtor Derbyniadau
Ffôn: 01248 382686
E-bost: computerscience@bangor.ac.uk neu
apprenticeships@gllm.ac.uk

 

www.bangor.ac.uk

Prifysgol Caerdydd Yn cael ei ddatblygu   TG/Peirianneg Meddalwedd:
Matthew Turner
Rheolwr Prosiect
Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg
E-bost: turnerm1@cardiff.ac.uk
Ffôn:Ffôn:  (0)29 2087 0321
Peirianneg a Gweithgynhyrchu Uwch:
Yr Athro Alan Kwan
Athro, Dirprwy Bennaeth Ysgol
Ysgol Peirianneg
E-bost: kwan@cardiff.ac.uk
Ffôn:Ffôn:  (0)29 2087 683

 

 

 

www.cardiff.ac.uk

Prifysgol Metropolitan Caerdydd Data BSc (Anrh) mewn Gwyddor Data Gymhwysol Canolfan Tîm Dysgu Seiliedig ar Waith:
Ffôn: 029 20 416037 neu 
029 2020 5511
E-bost: cwbl@cardiffmet.ac.uk

 

www.cardiffmet.ac.uk

Y Brifysgol Agored yng Nghymru Meddalwedd BSc (Anrh) mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol Rhys Daniels, Rheolwr Cyflawni Rhaglenni Prentisiaethau
rhys.daniels@open.ac.uk
Ffôn: 02921 674547

 

www.open.ac.uk

Prifysgol Abertawe Meddalwedd BSc (Anrh) mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol seapprenticeship@swansea.ac.uk
Liam O’Reilly, Cyfarwyddwr Rhaglenni
Ffôn: 01792 604033
Maria Moller, Swyddog Cyswllt Busnesau
Ffôn: 01792 606998

 

www.swansea.ac.uk

Prifysgol De Cymru  Meddalwedd BSc (Anrh) mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol Cyflogwyr:
Ffôn: 01443 482 482 
E-bost:
uswcommercial@southwales.ac.uk

 

www.southwales.ac.uk

Prifysgol De Cymru Meddalwedd BSc (Anrh) mewn Datrysiadau Digidol a Thechnoleg

Arweinydd y Cwrs
Ian Fitzell
Ffôn: 01443 482472
ebost: ian.fitzell@southwales.ac.uk

www.southwales.ac.uk
Prifysgol De Cymru Yn cael ei ddatblygu Cwrs Seiberddiogelwch (Medi) Arweinydd y Cwrs
Ian Fitzell
Ffôn: 01443 482472
ebost: ian.fitzell@southwales.ac.uk
www.southwales.ac.uk
Prifysgol y Drindod Dewi Sant Data BSc (Anrh) mewn Cyfrifiadura (Systemau Data a Gwybodaeth) apprenticeships@uwtsd.ac.uk
Ffôn:  01267 676814
Bridget Moseley, Pennaeth yr Uned Prentisiaethau
b.moseley@uwtsd.ac.uk
apprenticeships@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01267 676901
Martin Wilding
Prif Weinyddwr Prentisiaethau
m.locock@uwtsd.ac.uk
Ffôn:  01267 676814

 

 

Tudalen cyflogwyr

 

Tudalen ymgeiswyr

Prifysgol y Drindod Dewi Sant Seibr BSc (Anrh) Cyfrifiadura (Rhwydweithiau Cyfrifiadur a Ddiogelwch Seiber)
Prifysgol y Drindod Dewi Sant Meddalwedd BSc (Anrh) Cyfrifiadura (Peirianneg Meddalwedd)
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Seibr BSc (Anrh) Diogelwch Seibr
Enterprise@glyndwr.ac.uk neu pathwaystraining@nptcgroup.ac.uk

 

www.glyndwr.ac.uk
 

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Meddalwedd BSc (Anrh) Cyfrifiadura

Cyllid

Byddai myfyrwyr sy'n byw ac yn astudio yng Nghymru fel arfer yn gwneud cais am Fenthyciad ar gyfer Ffioedd Dysgu hyd at uchafswm o £9000 i dalu am ffioedd dysgu. Bydd Llywodraeth Cymru
yn rhoi'r cyllid am hyn ar gyfer myfyrwyr sy'n ymgeisio i wneud Prentisiaeth Gradd, ac mae'r cyflogwr yn talu cost cyflog prentisiaid gradd.
Gan fod Llywodraeth Cymru'n ariannu prentisiaethau gradd drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, gall cyflogwyr fod yn hyderus y bydd yr un sicrwydd ansawdd gan y prentisiaethau gradd ag
sydd gan fathau eraill o ddarpariaeth addysg uwch.

Pwy all wneud cais?

Unrhyw un yng Nghymru sy'n bodloni gofynion mynediad prifysgol i wneud prentisiaeth gradd. Fel arfer, rhywun sy'n meddu ar gymhwyster Lefel 3 neu gymhwyster cyfwerth ar Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru, a/neu brofiad perthnasol yn y diwydiant. Mae'n bosibl y bydd y cyflogwr a'r brifysgol neu'r coleg sy'n cynnig y brentisiaeth gradd yn pennu pynciau a graddau penodol.

I ddechrau prentisiaeth yng Nghymru, rhaid ichi fod:

  • yn 16 oed neu'n h?n – nid oes terfyn oed uchaf
  • yn gweithio yng Nghymru am o leiaf  51% neu fwy o'ch amser
  • mewn swydd sy'n briodol i'r brentisiaeth

Beth yw'r manteision i gyflogwyr?

Mae prentisiaethau gradd yn ffordd wych o ddenu doniau i’r sefydliad ac o uwchsgilio staff presennol.
Mae prentisiaethau gradd yn hyblyg – gellir eu cynllunio o amgylch anghenion y cyflogwr a gallan nhw helpu i lenwi bylchau mewn sgiliau, wrth sgowtio am ddoniau newydd, fel ffordd o leihau costau recriwtio, er mwyn aros yn gystadleuol a helpu gyda thwf busnes.
Gall busnesau o unrhyw faint yng Nghymru dderbyn prentisiaid gradd felly cofrestrwch eich diddordeb nawr i ddysgu mwy.

Facebook: apprenticeshipscymru 
Twitter: @apprenticewales