GWLAD

GWLAD

Yn gyffredinol, mae arweinwyr busnes yn derbyn bod gwneud eich staff yn fwy effeithiol yn mynd i wneud eu busnesau'n fwy cynhyrchiol a phroffidiol. Mae'r rhaglen GWLAD yn helpu busnesau i fod yn fwy llwyddiannus drwy roi cymorthdaliadau da (hyd at 70%) i hyfforddi eu staff mewn ffordd ymarferol a pherthnasol.

Dyma'r manteision i fusnesau

Trwy wella eu sgiliau, bydd gan eich tîm well sgiliau i ragori yn eu swyddi, gwella'r berthynas a chwsmeriaid, denu rhagor o fusnes, addasu a chroesawu newid a thargedu marchnadoedd enillfawr newydd. 

Felly os ydych eisiau datblygu sgiliau'ch tîm a mwyhau'r manteision sy'n codi o ganlyniad i hynny, gallwn wneud i hynny ddigwydd. Ym mhrosiect GWLAD, gallwn ddylunio, cynllunio gweithredu a monitro rhaglenni dysgu hyblyg i'ch staff y mae modd eu darparu yn eich gweithle, neu lle bynnag sydd orau i chi.

Rydym yn gwneud popeth a wnawn i'w gwneud hi'n fwy posibl, ymarferol a chost effeithiol i chi gychwyn rhaglenni hyfforddi staff y mae tystiolaeth i ddangos eu bod yn:

  • gwella cymhelliant staff, ysbryd cyd-dynnu a chael pawb y gyd-ymdrechu
  • helpu busnesau i gadw eu staff drwy sicrhau eu bod teimlo wedi eu herio, eu gwobrwyo a'u bodloni bob amser
  • darparu'r sgiliau sydd eu hangen i feithrin tyfiant a manteisio ar farchnadoedd a chyfleoedd busnes newydd
  • ymdrin â bylchau mewn sgiliau a gwybodaeth sy'n gallu dal busnesau yn eu hol os na chant eu llenwi

Pa gymorth sydd ar gael i chi?

Mae cymorthdaliadau o rhwng 50% a 70% ar gael, gan olygu ei bod yn eithriadol gost effeithiol i fusnesau o bob maint. Mae'r rhaglen GWLAD wedi'i arwain gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a'i chefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Dyma eich ymrwymiad chi

Mae'r cymwysterau lefel canolradd ac uwch y gallwch eu hennill o'r rhaglen GWLAD yn cael eu cydnabod, eu parchu a'u gwerthfawrogi'n genedlaethol. Mae'r rhaglenni wedi'u teilwra'n arbennig ac maent yn cynnwys cymysgedd o fodiwlau sy'n arwain at ystod o gymwysterau arferion proffesiynol, gyda chyrsiau penodol a ddetholwyd i ateb anghenion neilltuol pob busnes - yn fach a mawr. I gyflawni'r cymwysterau hyn wrth gwrs mae angen ymrwymiad i gyflogwr a'r unigolyn, i ddarparu'r modiwlau'n cynnwys amser darlithoedd yn y gweithle, cefnogaeth gan diwtor, astudiaeth hunangyfeiriedig ac asesiad.

Yn gyfnewid am hynny, byddwch yn gallu achredu rhaglenni datblygiad staff y cwmni, tra bydd modd i'ch dysgwyr gasglu credyd prifysgol am ddysgu profiadol blaenorol neu hyfforddiant 'yn y gwaith' y maent yn eu cwblhau'n llwyddiannus.

A yw eich busnes chi'n gymwys?

Mae'r prosiect GWLAD yn agored i bob busnes yn y sector preifat, yn ogystal ag i sefydliadau dielw, sy'n gweithredu yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion.

 

Mae'n AMSER i ysbrydoli twf yn eich busnes

Ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

GWLAD  - yn eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi Gorllewin Cymru
European Social Fund
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant