Esgyn

Nod y rhaglen Esgyn yw trawsnewid bywydau pobl sy'n byw mewn cartrefi di-waith drwy roi cyfle iddyn nhw ennill sgiliau hanfodol a sicrhau swydd. Ond beth amdanoch chi fel cyflogwr? Wel, gallai'r manteision fod yn bell-gyrhaedddol i'ch busnes chi hefyd.

Beth yw ei phwrpas

Erbyn diwedd 2017, nod Esgyn yw darparu 5,000 o gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth i bobl leol sy'n byw mewn cartrefi di-waith yng Nghymru. Hyd yn hyn, mae'r rhaglen wedi darparu 2,000 o gyfleoedd ers iddi ddechrau ym mis Gorffennaf 2015 gan gynnwys cefnogi 350 o bobl i swyddi.

Sut mae'n gweithio

Builder

Ym mhob ardal Esgyn, mae brocerwyr cyflogaeth yn gweithio o fewn y gymuned leol i gael hyd i bobl a allai elwa o'r rhaglen.

Swydd gyntaf y Brocer yw sefydlu'r hyn sydd wedi bod yn atal yr unigolyn rhag cael hyd i waith. Beth bynnag yr achos, bydd y brocer yn gweithio'n agos gyda'r person i oresgyn y rhwystrau hynny fel ei fod ef neu hi'n gallu dechrau cael hyfforddiant neu ennill profiad yn y gweithle.

I sicrhau bod Esgyn mor fuddiol ag sy'n bosibl i'r unigolyn a'r cyflogwr, gofynnwn i fusnesau fel rhai chi i gynnig lleoliadau gwaith am o leiaf 16 awr yr wythnos am o leiaf 2 wythnos neu gyflogaeth go iawn.

 

 

Pwy sy'n gymwys?

Busnesau sydd wedi'u lleoli o fewn 1 o'r 9 ardal yma, sydd wedi'u seilio ar y 12 Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf, ledled Cymru:

 • Cwm Afan (Castell-nedd Port Talbot)
 • Ynys Môn  
 • Blaenau Gwent
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Sir Gaerfyrddin
 • Sir y Fflint
 • Gogledd-orllewin Abertawe
 • Gorllewin Taf (Rhondda Cynon Taf)

Beth sy 'na i'ch busnes chi?

 • cael gweithwyr ymroddedig, cymwys sydd â mentor personol i'w harwain drwy'r rhaglen
 • bod ar flaen y gystadleuaeth wrth chwilio am dalent newydd
 • creu gweithlu ffyniannus ac amrywiol
 • gostwng costau hyfforddi a recriwtio
 • trosiant staff llai

 

MAE'N BRYD sicrhau bod eich busnes yn Esgyn

Ffoniwch Linell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni