Hyfforddeiaethau

Mae pob person ifanc yn haeddu’r cyfle i gamu ar yr ysgol sgiliau a chael blas ar fyw yn y byd gwaith. Dyna’n union beth mae hyfforddeiaethau yn ceisio ei gyflawni gyda chymysgedd o addysg, hyfforddiant a phrofiad gwaith

Precision Orthodontics

Drwy gymryd rhan, byddwch yn helpu disgyblion sy’n gadael ysgol i ddechrau eu gyrfaoedd. Byddwch hefyd yn sicrhau bod eich busnes yn cael dewis y dalent ifanc orau yn eich cymuned.

Am beth mae’r holl beth?

Mae hyfforddeiaethau yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc 16-18 oed er mwyn cael eu swydd gyntaf neu ddatblygu i hyfforddiant pellach. Maent yn hyblyg iawn. Ond wrth wraidd hynny mae hyfforddiant sy’n paratoi ar gyfer gwaith, Saesneg a mathemateg – i’r rhai sydd ei angen – a lleoliad profiad gwaith o safon. A dyma’ch cyfraniad chi.

Sut mae’n gweithio?

Rydych yn cynllunio rhaglen sy’n addas i chi a’ch hyfforddai. Gan weithio gyda darparwr hyfforddiant, byddwch yn cynllunio pryd ddylai ddechrau, ar ba ddyddiau fydd yn dod atoch ar gyfer profiad gwaith a sut y darperir hyfforddiant. Gallwch addasu pethau wrth i chi fynd yn eich blaen.

Mae hyd yr hyfforddeiaeth yn amrywio yn dibynnu ar y dysgwr unigol. Caiff yr holl hyfforddeiaethau eu cefnogi gan lwfans hyfforddi a dalwyd gan Lywodraeth Cymru.

Ar ddiwedd yr hyfforddeiaeth, os yw wedi creu argraff, gallech gynnig prentisiaeth neu gyfle swydd arall iddo. Fel arall, gallai geirda ei helpu i ganfod gwaith gyda chyflogwr arall.

Pwy sy’n gymwys?

Busnesau o unrhyw faint, mewn unrhyw sector, cyhyd â’u bod wedi’u lleoli yng Nghymru. Mae angen i chi ddarparu profiad gweithle sylweddol ac ystyriol.

Sut mae hyn o fudd i chi?

  • bod ar flaen y gad yn y gystadleuaeth i chwilio am dalent newydd
  • llunio’r sgiliau a’r profiad ar gyfer eich gweithlu yn y dyfodol
  • datblygu eich staff drwy hyfforddi a mentora pobl ifanc
  • cynllunio hyfforddiant sy’n addas i anghenion eich busnes

Ffoniwch linell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Caiff Hyfforddeiaethau eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Cronfeydd yr UE yng Nghymru

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi Cymru Gyfan
European Social Fund
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru