Twf Swyddi Cymru

Os ydych wedi bod yn ystyried cyfle busnes newydd, cynllun ehangu neu arallgyfeirio, yna gall Twf Swyddi Cymru roi hwb i’ch syniadau.

Os gyflogwch chi berson ifanc di-waith, fe dalwn ni am y 6 mis cyntaf hyd at 50% o gost yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol am eu hoedran iddyn nhw, neu'r Cyflog Byw Cenedlaethol os yw'n berthnasol.

Y buddion i’ch busnes

  • Fe dalwn ni hyd at 50% o gyflog y person ifanc a gyflogir gennych, am 6 mis.
  • Caiff eich swydd ei hysbysebu i bobl ifanc sy’n barod am waith ac sy’n egnïol, yn frwdfrydig ac yn ymroddedig.
  • Cewch gefnogaeth recriwtio am ddim.
  • Byddwch yn rhoi cyfle euraidd i berson ifanc i ddechrau ar yrfa dda.

Pa gymorth a gawn ni?

Dylai hon fod yn swydd go iawn. Rydyn ni’n ymwybodol bod recriwtio staff newydd yn cymryd amser ac ymdrech. Fe gewch gefnogaeth asiant a fydd yn eich galluogi chi i gael y gorau o’ch gweithiwr newydd o’r diwrnod cyntaf un.

I helpu gyda’r broses recriwtio, rydyn ni wedi contractio asiantau ledled Cymru i weithio gyda chi. Gallan nhw roi cyngor a chymorth am ddim ichi i ddod o hyd i ymgeiswyr priodol.

Hefyd, byddwn yn rhestru’r holl swyddi gwag yn adran Twf Swyddi Cymru ar wefan gyrfacymru.com. Yna, gall pobl ifanc sy’n barod am waith wneud cais ar-lein.

Eich ymrwymiad chi

Am ein cyfraniad o hyd at 50% o gost cyflog eich gweithiwr newydd a'ch helpu i gael hyd i'r ymgeisydd mwyaf addas, rydyn ni am ofyn ichi am ambell i warant.

  • Rhaid i’r person ifanc gael ei gyflogi am rhwng 25 a 40 awr yr wythnos gyda chontract am  6 mis o leiaf.
  • Rhaid i bob swydd a grëir fod yn swyddi ychwanegol i’ch anghenion gweithlu cyfredol. Ni allwch lenwi swydd sydd eisoes wedi ei hysbysebu, na chreu swydd i gyflenwi am salwch neu gyfnod mamolaeth.
  • Dylai pob swydd a grëir fod yn gynaliadwy gyda’r nod o gadw’r gweithiwr y tu hwnt i’r cyfnod cychwynnol o 6 mis.Os yw’r person wedi creu argraff mewn chwe mis, dychmygwch faint o gaffaeliad y gallai fod i’ch busnes ar ôl hyfforddiant trylwyr, fel prentisiaeth er enghraifft.
A yw fy musnes yn gymwys am gymorth?

Mae yna feini prawf, ac mae’n rhaid i’r cyflogwr fod wedi masnachu am o leiaf chwe mis yn y sector preifat neu’r trydydd sector ac wedi’i leoli yng Nghymru.Cefnogir rhaglen Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.Gallwch gofrestru eich diddordeb nawr drwy gwblhau ein ffurflen mynegi diddordeb isod.

Twf Swyddi Cymru
Twf Swyddi Cymru

Manteisio ar gronfa o frwdfrydedd - cewch help i ddod o hyd i'r person cywir ar gyfer eich busnes.

Cronfeydd yr UE yng Nghymru

Mae'r Rhaglen Brentisiaethau ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Rhestr Wirio Rhaglen Cronfeydd yr UE yng Nghymru
Ardal Cyflenwi Cymru Gyfan
European Social Fund
Statws  Yn fyw
A gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop? Ydi
Arweinydd y Rhaglen

Llywodraeth Cymru